fntjnrmlliiifti OíVWfVirmihi iitiiht 
iTísňové 
«ifsce £)emt§ilu 
Subskripce na II. svazek „Disku“, 
poloročního sborníku p 40 stranách; a 25 - 30 repro 
dukcích se prodlužuje na žádost našich 
přátel do dne 31* října t. r. Subskripční cena 
pouze Kč 10-/ krámská cena o 50—100°/ 0 vyšší. 
Leták „Pásmo**, internac. měsíčník, vyjde 
10. prosince t. r. jako dvojčíslo 5. — 6., v rozsahu 12-16 
síran s četnými reprodukcemi, celé věnováno filmu 
a divadlu. Náklad tohoto, hodnotného dvojčísla budě 
značně zvýšen, přesto doporučujeme předchozí objed 
návky. 
2. a 3. číslo „Pásma* 1 zbývá již jen v ne 
patrném počtu. Objednejte si včas, ježto II. vydání tohoto 
roku nevydáme. 
Odběratelé „Pásma'* č. 4 mohou si 
objednati za obnos, zaslaný předem plátěnkou 
pošt lek. úr, jež je přiložena celému nákladu, 
tyto knihy za prémiovou cenu: Sandomir- 
ský: Fašisté za Kč 9-30 (krám. cena Kč 13*50), 
revue „Disk** č- 1 za Kč 4 20 (krámská cena 
Kč 6 -), R. Luxemburgové „Dopisy z vě 
zení** za Kč 2*80 (krámská cena Kč 3 60); před 
platitelé, kteří předplatili nebo předplatí aspoň 
5 čísel a subskribenti II. sv. „Disku" obdrží 
Sborník Devětsil za Kč 38.- (krámská cena 
Kč 60*-). Plátěnky považujeme za prémiový kupon; 
jedinou lze čí niti více platů, prosíme , však o stručné 
sdělení druhu objednávky bud v ní, neb lístkem 
Tyto výhody platí pouze pro objednávky odeslané 
nej později dne 10. listopadu t. r. Porto prémiových 
zásilek hradí nakladatelství 
Nakladatelství „Devětsil“ 
CA. Černík) Brno-Juliánov, Husc vo náb. 10. 
okolí se zdálobýti něčím, j&oú-tí sami nulami. Místo pro žtvé- 
ho,., optimistického, • tvůrčího -člověka! Konstruktivní;řešení 
praktické úlohy bytu! Taut bojů je 've vnitř domu o to, oč usi- 
^i^aíH^ěrní architektura a uřbamsm z venku: Čistota forem 
'a- jas ok» 1 o^člověka^! čyské-ffiffini. -v překladu B-Václavtea, 
vyjde v/»Ars«.. c Das neuď Rußland, výborně redigovaný 
orgán Společnosti přátel‘nového Ruska V Německu '(redakce 
Erich Bäron, Berlín-Pankow, Kavalierstrasše 10.), přináší bo- 
zprávy| ruských- odborníků, 1 cizinců ó Rusku. Z 2» čísla: 
LunačSrski: Kulturní práce v novém Rusku; Kurt Kersten: 
Nový 'ruský člověk; (Dobrý■ znalec' ^nového Ruska líčí tu 
nový typ ruského ' člověka: - Starý ruský' člověk Bosto- 
jeyského zmizel. Místo, něho je tu tvořivý, aktivní, optimistický" 
.‘Člověk nový, zcela na vydobytí- světa pro člověka soustře 
děný, k prospěchu celku pracující);- B. Boleslawskaja, Divadlo- 
Meierholdovo; M. Ivänöya-Bořééki * Hudba v ruské revoluci;- 
J. Tugéndhold: Umění' a plakát; O. Kameněva; Kulturní styky 
Ruska s cizinou. Čtětef’J3 Die deutsche Gottsucherei rast noch 
immer m dep* unertragJi|Hsten Formen in der deutschen Dich 
tung der Gegenwart. Auch diejenigen Dichter, die für -das Neue 
im-sozialen und geistigen Leben einen "Sinn- haben, können die 
Göttsucherei nicht los werden. Siehe ‘ Hanns Johst im Roman 
»Kreutzweg« (bei Ä. .Langen, München). In den »Propheten-«, 
dasselbe. Hier wenigstens nicht, das 'subjektive Suchen eines 
Einzelnen dargestellt, sondern das Suchen einer der unsrigen 
.sehr ähnlichen Zeit. »Wechsler und Händler«: endlich etwas 
konkretere Auffässung der Gegenwart. Leider durch billige, na 
tionalistische Anspielungen, die den Erfolg des Spieles sichern 
sollen, etwas herabgesetzt. Anstatt feste Quadersteine für 
einen Bau des Neuen zu suchen, ertrinkt man in Deutschland 
noch immer in der Impotenz der QottsuCherei. Wie viel Arbeit 
für -»elementare Gestaltung« braucht man noch in Deutschland! 
ELGC)*- časopis pro elementární tvorbu, koná i v 3. č. tento 
úkpíýse stejným úspěchem jako dosud. Jest tö .vedoucí evrop 
ská revue, pracující na budování hově kultury. Bojuje za my 
šlenky, jež odpovídají' člověku, »neinteresovanému na předsud 
cích, středověkém ■ způsobu života a- sentimentálních výhra 
dách,' jepz nevei i, žě rozřeší problémy doby diletantismem; či 
něním ‘koncesí, pro něhož elementární myšlení a jednání se 
'staly životními podmínkami, jenž nepřitakává chao-sú dneší 
ního hospodářství, politiky, vědy, umění atd., chaosu sjil, ó 
T šobě vysoko vyvinutých, chaosu' i e ciVilisovaného života a pro 
něhož tyto. otázky- se. riest.aly jen záležitostí abstraktní defi 
nice/:— nýbrž mají reální, praktický význam.*, □ Die neue 
Bücherschau, dobrý orgán některých představitelů německého 
expresionismu (vychází v Elena Gottschalk-Verlag, Berlin 
W 62), měl odvahu pohiédnouti kriticky ha německou přítom 
nost a. shledal úplnou anarchii, z bežideovósti plynoucí, otu 
pění politických, a kulturních instinktů, pasivitu, hysterii. Chao 
tický stav hospodářský vytváří. chaotické tvary v umění: to 
jest situace přítomného okamžiku. Německá umělecká mládež 
nemá styku se světem, postrádá očistného prvku evropského 
života. Jest uzavřena proto stále ještě v sobě. Za, propagátory 
riové doby (expťésiónisty) nepřišli nositelé silných obsahů; 
první se vykřičeli a nástupců není, Jen deficit, negace, žádný 
klád. □ Zmatení politických instinktů v Německu nemůže nič 
lépe osvětlit! než dvě knihy, vyšedší u Malika, GumbélůV spis 
»Verschwörer« a Laniův »Gewehre; auf Reisen«, jež odhalují 
veškerou politickou bezhlavost, zbahnelost a krvavou bestia 
litu německých tajných : svazů a s nimi souvisejícího' tajného 
obchodu zbraněmi, politický, zmatek německého maloměšťáka}; 
dosahující až úplné blbostmi □ Ma, internacionální list pro-akti 
vistické umění, vydávaný maďarským emigrantem L. Kasšá? 
kem, básníkem vyšedším z kruhu »Sturmu«, shrnul v 5.—6. 
(německém) čísle VIII. roč. své snahy. J.est blízký elementární 
tvorbě G □, při tom. však dítkem kubismu »Sturmu«. Komuni 
stickou orientaci politickou- spojuje s. aktivní prací- na zákla 
dech nového umění, na'nichž pracuje s odbornou výzbrojí vě 
deckou., a ■ šťastným uměleckým '.experimentátorstvím.. O Ruský 
denník dánského žurnalisty A. Kirkebyho (Russisches Tagebuch, 
v Elena Gottschalk-Verlag, Berlin W62) podává řádu impřes- 
sionistickýeh obrázků z. Ruska% r. 1923. Jimi všák■ probíjí jse» 
nejen k obrazu hrozného zpustošení, jež v Rusku způsobilá' 
- blokáda buržoasní Evropy, ale; i k podstatným ziskům ruské 
revoluce. Otto Flake, .jenž, napsal úvod ke kiiize, konstatuje, 
že se uvolnily duchavé síly, vfastní ruskému lidu. Bolševism 
jím urovnal cestu, zároveň však zničil • starého ruského nečin 
ného a citově spletitého' člověka,' abý postavil na jeho místo 
aktivního,' moderního člověka, jemuž co do vezdejšhošti' a akti 
vity se vyrovná jen »člověk americký. Revoluce vytvořila no 
vou fýsicko-duševní strukturuj změnila slepou sílu vývoje spo 
lečenského v uvědomělou. Jeví, se nám již dnes jakožto veliký 
experiment o vydobytí životního štěstí lidskému kolektivu. 
Skvělé zadostiučinění dává Kiřkeby také vůdcům ruské revo 
luce, jež líčí jako pracovníky,‘.již v,e službách revoluce se upra- 
čOvávaJí k smrti, kteří nasazuji. Vše, protože vědí, že svět po 
sobě zůstaví jiným, než byl píéd nimi. □ Uptona Sinclaira spi 
sy vycházejí v Malíkově nakladatelství jakožto originální vy 
dání. ;V kriiže »Parademarsch« kreslí Sinclair Vysoké - školství 
americké, prolezlé skrz na .skrz hlízou kapitalismu, spoutané 
ideologií kapitalistické třídy a kopser vováné. persekucí každé 
- pokrokovější myšlenky před vniknutím jakýchkoli socialisti 
ckých snah. V »Knize života« (Buch des Lebens) podal Sin 
clair příručku .praktické filosofie, sociologie a zároveň hygieny, 
vše-v duchu jadrného, dobře socialistického myšlení, s rozhle 
dem po světovém životě duchovém i sociálním, a při tom .s 
pochopením pro věci moderního", života,; což čipí. knihu blízkou 
á pozoruhodnou. Jen zřídka nás ruší poněkud zřetel k ameri 
ckým poměrům, jež hlavně po stránce myšlenkové a sociální 
jsou .často až příliš : zastaralé. Qstatně píše Sinclair svou knihu 
pro gross čtenářů, a proto- šé vypořádává se vším, co mate 
dňeš ještě lidové vřstvý. "G St. K. Neumann píše nám káravó- 
pedagogické básně z obav o naši budoucnost- a veřejně se -od 
říká Devětsilu v Rudém Právu ve jménu Proletkultu. A přece: 
Co děláme jiného, než že plnípie jeho někdejší. požadavek, to 
tiž jdeme ruku v. ruce s uměleckou avantgardou světovou? 
Jsme dokonce tak daelko, že nekulháme za ní o nějakou desít 
ku let; jako předchozí generace, ale jdeme jako rovnoprávní 
po jejím boku. Ale ovšem problém: umění a proletariát nevy 
řešíme agitačními řečmi o »komunistické výchově« mladých 
spisovatelů. .P r o Proletariat může se dělati jen dobré 
. a'g i t a č n í umění, -jež jést jédmým íidovýchovným uměním. 
, Důraz je. tu na »agitačnf«, ňě : ria' »umění«. My však bychom 
Kancelářské a malířské 
potřebu 
velmi výhodně nakoupíte 
u firmu I. PROCHÁZKA, 
, velkcobcfed papírehi 
Brno, Cfíshá 7—11. 
rádi dßläll:üfrieni,. ŇezatřaGŮjť 
stava ,’»Die. Form« byla isvedt 
a ne vkusů zatopená .užitá luh 
,M$ pro to! □. $tuttgartskálvý- 
ctvím, jak i nejvíce v kýčafcťví 
ční rozpomínají se ,na čistot* a 
prostotu-'fórem-; žrvlivem kohsfráktivistických tendencí v jinjreh 
oborech odvrhují nesmyslný • dekorativism. uměleckého piů- 
mýsluT aby se"přikláněly'«: průmyslovému uměni, t j. umění, 
jehož tvárné;zasadý jsou -odvoženy z průmyslové výroby stro 
jové, typisace; a standard|sacé.- Podobné »přeorientování do 
svědčila též nedávná vídeňská- výstava architektury, a velkou 
manifestací tohoto mezinárodního přerodu bude částečně i při 
pravovaná;mezinárodní výstava dekorativních umem v Paříži 
1925,'— k níž přípravy u nás koncentruje československé Dílo, 
což je zárukou, že budeme w (Paříži se representovati jako za- 
ostalck Není divu, vždyť u nás nedávno vznikl ďokóhee — 
um ě 1 e c k o-p r.ůmys 1 o výt: a u to m o b i l. Tato-, nestvůra 
byla darována zemským výborem pražskému zdravotnímu 
sboru. G. Lukács vydal u Malika v Berlíně soubor předná-- 
šek (Geschichte und--Klassenbewuß^ein^ jež vznikly uprostřed 
práce v komunistické straně( a újásňují jednotlivé problémy. 
Co je pojí, je účel, aby učinily z-tífázky dialektické metody ja 
kožto životné a aktuělní Otázky předmět diskúse. Tvoří jako 
celek dobrou marxistickou- studii o dialektice. P Anti-Ford ne 
boli o důstojnosti lidství se : jmienuje studie, jíž Peter. Mennicken 
(vyd. nakl. Die Kuppel, Aachen) polemisuje proti? civilisačnímu 
typu člověka, represento ; vané-mu Fordem se stanoviska něme 
ckého idealismu. S kapitalismem a obchodnictvím Fordovým 
zavrhuje však také ,zároveň c)otéě, rýze moderní stránky civi- 
lisačního typu člověka a proto*- jakkoli si Ford polemiky za 
slouží, není toto kritika, jež bý- jej \ po zásluze anaiysovala. □ 
Hlavní problém estetiky, studje profesora pařížské Sorbony V. 
Básche (vyšlo v »Ars«, nakl. Orbis), Shledává tento hlavní"pro 
blém v povaze estetického dojmu. Od .něho vychází Basch, 
aby stanovil jakožto charakteristický znak estetického stavu 
;^sýmbolism pöetique«. Baschl kráčí .pomalou, ale pevnou me 
todou v-ědeckou za řešením sivého problému.^® Prager Presse 
usiluje-všemi silami, aby přesvědčila svými překlady svět, že 
u nás, ještě jsou idylické, patriarchální poměry literární, doby 
»národního umění« a »ohlasu, lidové poesie«. Proto svědomitě 
vybírá ze všech dob české literatury své vzorné překlady, jaM: 
koby dnešní čtenář ,novirt měl čisti ještě básničky napsané před 
50 lety jakožto živou literaturü. Také »propagace« »českého 
umění«!® Apollon, revue pro; kulturní životy končí minulý roč- 
ník, nemající dostatečného počtu dobrých přispívatelů a mě- ; 
ničí svou hodnotu uměleckou den ode dne. Jména: nových spo 
lupracovníků, majících snahu- výtýořiti hodnotný časopis, bu- 
dou-snad bezpečnější zárukou pro příští ročník,-, ač-li. neutbnóu 
v ohromném zmatku slibovaného péle-měle. □ Komun, revue 
(I. 16;) otiskuje Bucharinův »Návrh programu komunistické in 
ternacionály« á Studii Art. Rolláka »Agitace a propaganda«. 
Revui chybí zajisté uzavřenost jednotí, čísel; neboť, který děl 
ník, přečte článek na 2-^-3 pokra'čováňí?JP Bytová kultura (č. 
2:—3) slouží zájmům nejen» odborníků. nové .bytové kul 
tury, ale i všem zajímajícím; se o praktický život.. Redaktor 
B. Markalous hodlá vnésti i ■ k ňám prvek staijdartní výfoby 
nábytku (U. P. Závody). Přenášením tvořivých myšlenek chce. 
yýrovnati rozdíly vkusu jednotlivých národů a přispěti k .vy-. 
tvoření uměleckého, mezinárodního průmyslu, či-lépe.-kosmo- 
politickčho. Celkový vzhled revue může závodili směle se za 
hraničními časopisy toho druhu. □ Tru (9—i 0). Pokus nejmlád- 
ších' vytvořit! hodnotný satirický jeasopís, se plně yydařií. Při 
pojujeme : 
»Trnu y příštím roce mnoho sil . 
přeje- Brněnský Devětsil^« ; 
Josef Knap: Píseň na samotě. Nevím, kolik má roků spi 
sovatel - J osef Kna p. Ale jistě bý bylo zajímavé informovat sé 
o něm, neboť by snad vyšlo na jevo, že je vedle několika dý 
chajících mrtvol nejstaťší člověk ňa zeměkouli) že dokonce 
byl jednou v baru,. a že má -sentiměritální modré oči, které 
vždy a všude vidí podzim, či spíšp mlhu podziniu. Kdyby ně 
kdo měl šílený nápad filmovati jeho povídky věrně podle mo 
tivu, musely by jeho pbstavy dělat obloukovitá vražedná ge 
sta a třásti se v bezhlavém zmatku nad tím, že vlastně žiji. A 
když čtete jeho stránky, cítíte jakýsi van z daleka a uznáte 
rádi, že pátral s-detektivním elánem na zastrčených místech, 
-kde by našel nějakou pasivní nehoráznost,; pozůstatek minulých 
staletí, a že si dal velkou práci, abý uložil tento fenomén de- 
tailně popsaný do musea své Písně Samoty. . Ů 
Karel Čapek: Krakatit. Čapek 'nikdy neměl odvahu do 
mýšlet. Ve svých dřívějších, pracích vlil vždy kus osudového 
neznáma do koatinuity životních skutečností a eksperimento- 
val $ tímtp novým faktotem :tak dlouho a. tak destruktivně, až 
dospěl k nihilismú. Tu mu vždy došel dech a jeho mozek, pro/ 
stituovaný malostí přese všechnu »žázrafnou, ale horečnou a 
nezdravou iáventívnost, zhrozil ;sé vlastní, .okázalé, bravury a 
vracel sé o překot do vyježděných kolejí buržoasní počestno 
sti. '—Nic se nestalo, .říkal'pak- jeho úsměv poutového kejklíře. 
Tak utvržoval v měšťácích přésvědčertí, že nynější světový 
systém je prvním a posledním slovem jakékoliv aktivity. Tak 
se také dovtípil, že jé. zbytečný každý takový zásah, když. nic 
se nezmění, a že stačí v i g n-e t a. Rod vlivém této docela roz- 
umné meditace přišel Krakatit méně rozumně rozmnožovat dó- 
jemnoii vífu o pučových’ revolucích. Éksplose zůstala, hrozbou 
nad celým dílem a stala «^ přízrakem pohodlné povýšenosti, 
která nezavazuje k ničemu, ba hůře: Krakatit stal se románem 
zpola robustně mravoličným, zpola špatně detektivním se zna 
kem mystického titánštví. Jinak znamená spisovatelův pře 
chod od bezpohlavní intelektuálnosti k zuřivému sensuálismu, 
od skepse, od určité reservy ke starému světu, jenž .se řítí, k 
jeho kladu. Tímto si Karel čapek úplně vydobyl povážlivou 
čest stát se Nesmrtelným. O, ’- 
Zvedám také jednou nejostřejší protest: Protest 
proti tomu, že řádně smýšlející rationalism moralistů usi 
luje o diktaturu úsudku a odvažuje še člověka názoru 
jmenovati estétem. Nazíráni není pasivním chováním, 
nýbrž nanejvýš aktivním, jest nejvyšším napětím ener 
gie, totiž oním, jež usiluje obsáhnout! bytí zaokrouhlené, 
plně, zcela — bytí, v němž vůle k regulativům není su 
verénní, nýbrž jest vřazena do »konditionalismu«, t. j. 
systému sil, jež se navzájem činí relativními. 
Otto Flake. 
Každý 
inteligentní čtenář 
' Rltrw^cferé pefčnfrv ,... 
•který každou knihu studuje, 
který se chce haučiti rozpra 
covat! každé thěma, 
musí si zokoupjti nezbytnou příručku 
Jiřího Mahena 
Knížka o čteni 
praktickém. 
Cena Kč 9 20. , 
To u i 
lecteur intelligent 
qoi ht avec la plume dans la 
main, : 
qui ťtudie chaque livre et qui 
désire apprendre, 
comment élaboi er n’ importe 
quel thěme 
doit acheter le manuel indispensable dé 
G. Nahen 
„Le livre 
sur la lecture 
pratique“. 
ST. KOČÍ. 
BRNO, U RADNICE 9. 
[Nákladaťeiství »Devětšil“ 
France: Šíma. 
BHHjeďnotlivá^ísla, lže 
platit! 'ihned po obdržení. Těmto odběratelům bude vkládána složenka do .všech čísel. Odběratelům, platícím v nedbale, zastaví - admin. další zasílání časopisů. Krajinským spolkům "študent, a 
důvěryhodným osobám, jež prodají více než 5 čísel, poskytne admin. slevy. Nakladatelům, kteří nezasílají recens. výtisků knih, kritikům, kteří o listu nepíší, listům, jež ne 
posílají výměnových nebo dokladových čísel, není^Pásmo“ zasláno. □ Prix du numěro pour 1'étranger Kč 4*30. □ Velmi úspěšná inserce moderních průmyslových a kulturn ch 
podniků. □ Tiskárna: Ant. Odehnal, Brno.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.