* 
* 
» 
r 
p 
I 
■ 
. 
* 
s 
norödost prvků a tvarů: elementy naturalistické vřa 
zeny do abstraktní komposiční osnovy. Komposice je uchovatel 
a rozvodič tvárné jednoty díla: svádí a rozvádí komposiční a 
rytmické schéma v nesourodé tvary lokální. Ale tato kompo 
sice a tyto tvary nejsou, než funkčními prostředky, 
které vytvářejí průběhem svého trvání (promítání) báseň, 
jejímž cílem a účinkem je dojetí divákovo. Podle intensity to 
hoto efektu, podle dojetí divákova je měřitelná síla a funkčnost 
básně. Tato intensita by se kriticky dala zjistit jakýmisi am- 
pěrmetry a manometry. Tato filmová poesie, jako všechna 
ryzí poesie, nic nepopisuje, a jako ryzí výtvarné umění, nic 
nenapodobí a neinterpretuje. Vytváří nový svět, umě 
lou realitu, PROUN, jež je ovládána svými zákony. Užívá 
prostředků fysiologických, jako všechno vpravdě 
mohutné umění, aby jimi dojala podle svých intencí diváka. A 
kvalita tohoto dojetí je kvalitou toho filmu. 
Filmové umění, tak jak je chápe poetismus, je svým bo 
hatstvím sensací uměním básnickým, a svou výrobou u- 
měním čistě průmyslovým. Nechce proto přenášet do fil 
mu artistní triky, vyspekulované v malířských atelierech. Film 
je uměním fotografickým. 
Man R a y, narozený r. 1890 ve Philadelfii, bývalý da 
daistický malíř, zapálil svou lOOOsvíčkovou lampu a položil 
mezi ni a citlivý papír určité předměty, jež proporcionelně od 
nímaly světlo. Obešel se bez čočky a bez komory. Experi 
mentoval s vývojkou a vyzkoušel vzácné možnosti nových 
výtvarných materiálů. Světlo stalo se výtvarným 
prvkem a obrazy na citlivém papíře mají korektní mechani 
ckou deformaci. A přece jsou to úžasné, magické vidiny. Man 
Ray, jenž dokázal, že fotografie není jen banální zručností, ale 
může se stát uměním vzácné poetičnosti, vytvořil fotografické 
listy pravé a údivné moderní poesie, poesie algebraické, okouz 
lující fotografické coctaily. Světlo je povahy mate 
matické ; pročež: »buďme precisní a budeme 1 y r i č- 
t í«. Bylo by vlastně načase moderní optické umění nenazý 
vat! již nadále uměním výtvarným, ale uměním fotogenickým. 
Výtvarné umění, jak slovo samo naznačuje, bylo zabsolut- 
n ě n í m formalismu. Tvary fotogenického umění jsou 
však pouze funkcemi světla. Zde, jako v jiných obla 
stech (architektuře, průmyslovém umění, poesii, divadle atd.) 
jsme svědky základní přeměny: překonání dosavadního forma 
lismu funkcionalismem. Dosavadní umění hyne se svým for 
malismem. Nové fotogenické umění je uměním mechanickým: 
fotografie a fotomontáž. 
Vedle Man Raye byť to Marcel Duchamp, jeho 
spolubojovník v dadaistickém hnutí v New Yorku, bývalý ku 
bistický malíř, který se cele věnoval novému fotografi 
ckému, mechanickému malířství; zaměstnává se 
nyní téměř výhradně filmem, kde pokouší se realisovat nový 
výraz světelných tvarů v pohybu, a dopracoval se tu již za 
jímavých výsledků. 
Výstava nábytku U. P. (v Brně i v Praze v Umělecko 
průmyslovém museu) přináší vedle ušlechtilých zařízení jed 
notlivých částí bytu především také jeden typ sériových sou 
prav bytových, jež jsou jedním z nejdůležitějších počinů U. P 
ježto umožňují nejširším vrstvám vkusné zařízení bytu. Tímto 
způsobem může plniti nábytkový průmysl nejlépe své kulturně 
sociální poslání. U. P. náleží zásluha, že se o to svědomitě 
V • V • V • 
pricmuje. 
divadel, hallů, stadionů, cinémat, cirků, dan 
cingů, a jednotou herce a publika. 
Nemůžeme režisérů rozdupati. Nejsme bohy, abychom z 
bláta formovali ideály. Jsme jím. 
Nemůžeme osvobodili herce. Jest šťasten. 
Nemůžeme zahnati ředitele a vstoupiti na jeho trůn. 
Nechceme to. 
Naše přítelkyně jsou útlé. Nemohou zrodit! 
nové publikum. Zrození nového publika 
jest věcí státní moci. 
Naše vnitřnosti nejsou pytlem na peníze. 
Ale sypání dividend oplodňuje základ stavby. Ne 
máme žádného dobového divadla. 
•* 
Otto Flake jest jedním z nej sympatičtějších Němců. Ne 
boť prolamuje systematicky duchovní isolaci, v níž dnes vět 
šinou Němci žijí a poslední knížkou přihlašuje se velmi symlpa- 
ticky k 
Gottschalk 
když byl v dřívější knize dobral se filosofie aktivismu. Mnohé 
stránky všeněmeckého ducha, jak se projevily zvláště v ex- 
pressionismu, jsou mu nesnesitelné, provádí proto* ostrou kri 
tiku jich. Bojuje proti přílišné metafysice, proti pathosu, vy 
ráženému koktavou řečí. Zřídka najdeme v dnešním Německu 
tak jasné a otevřené věty jako: »Intelektuál, žijící v ústrafní 
pro sebe, vymírá. Jest to tak dobře.« Nebo jeho definice nacio 
nalismu »Nacionalism je identifikace se stávajícími poměry«. 
Nepomůže dnes Němcům vzdorné’ uzavírání se před světem, 
ale ostrá sebekritika. Flake provádí kritiku přítomnosti ně 
mecké a dospívá závěru: Niveau německého ducha stojí nízko. 
Německý problém jest mu jak problémem formy. A tu to defi 
nuje: Charakter, čistota, jednoznačnost; pohotovost, nenápad 
nost, prostota, nekomplikovanost, mužnost. Jde o stvoření no 
vého, evropského typu člověka: aktivního, výkonného typu 
to je jeho* »hygienický ideál«. 
»dobrému evropanství« (Zum guten Europäer. Elena 
Dinge der Zeit. Tamtéž), 
Verlag, Berlin W 62. 
WIENER MUSIK U. THEATERFEST 
* 
FOLI ES BERGERE 
N 
m 
MH 
*. 
m 
■i 
V 
*. 
*. 
.* 
>;> 
> 
mm 
mm« 
m 
i 
i 
Xv-i 
•• 
mmi 
*. 
&Í* 
*:• 
•vWl: 
Üfc: 
É1É 
1 
> 
m 
.* 
*. 
/■ 
' 
-* 
¥ 
y. 
1 
••• 
% 
I 
.* 
> 
Von links nach rechts: Arch. Er.Kiesler, Dichter Marinetti 
Arch. Doesburg, Maler Prampolini, Dr. Rathe. 
1924 
X 
; 
ssa 
' 
E 
:• 
N 
* 
V 
I 
Baroková divadla usmívají se nad našimi 
cíly. Ředitelé, publikum, herci, režisérové jedna 
Phalanx. Autor? Mimo život. Kritik? Franktireur 
ve službách nezodpovědné redakce. 
A 
r 
* 
i 
Tvůrčí mládež proto zůstává vězeti v projektech, uspo 
kojuje se plány, mansardovými illusemi. Mansardismus. Avšak 
publikum chce skutečnosti! Měšťák dal vyplombovati své vy 
žrané zuby zlatými korunkami. Nechce již omelet. Hoďme mu 
svoji stravu mezi zuby, aby poznal náš chléb. 
V 
MT** 
\ 
% 
Karel Teige. 
«• 
y. 
K 
l/N 
>- 
.* 
BOGUSLAVSKAJA 
Revue, vystavy 
* 
* 
» 
111 faut quitter les mansardes sacerdotales! 
II faut descendre des piédestaux expressionistes, cubi- 
stes, constructivistes, mystiques, naturalistes. abstractes etc. 
L’art a démoblíisé la peinture, la sculpture, 1’architecture, le 
théatre 
Railway 
Vánoční čísol Bytové kultury přináší řadu odpovědí če 
ských spisovatelů k anketě: Jaký byl domov českých spiso- ' 
vatelú. Jsou tu vzpomínky na vztah k domácímu^okolí v mládí 
■od J. Mahena, K. Čapka, A. Černíka, K. M. Čapka-Choda, 
O. Coubina, M. Jirka, A. Mrštíka, A. M. Tilschové a j. Z teo 
retických článků vyniká zásadní článek K. Teigeho o umě 
leckém průmyslu a průmyslovém umění, pak jsou zde články 
A. Loose, K. J. Čapka a Ar. Bláhy. Informační část jest 
věnována Le Corbusierovi. .1. Čapek píše slovo k české expo 
sici na výstavě v Paříži 1925, B. Markalous referuje obšírně 
výstavě »die Form« ve Stuttgarte 1924. Sešit doplněn řadou 
reprodukcí (Baumeister, Grunt, Heythum, Mallet-Stevens, 
Staatliches Bauhaus atd.) a mnohým dobrým praktickým po 
kynem pro zařízení bytu. 
b 
jest ohniskem v i t a 1 i s m u. 
To jest historie divadelní hry v Barbaropě: Kulisa jest 
mrtva, herec se pohybuje. Kulisa jest pozadí et Messieurs les 
acteurs a la rampě. Světlo se rozčiluje. Režisér aranžuje. Ži 
voucí obrazy. Jeviště. Panorama. Slyšíme text. Roman en 
drama. Publikum má dvě čočky v hlavě, camera 
Pokladna jest ředitel- 
toutes les formes imitatives des vies passéistes. La 
grande baieine ART a vomát de son ventre rose et paisible íe 
petit pauvre artisté Jonas au milieu du dynamisme de la vie. 
F r. K i e s 1 e r. 
t 
dialogue 
obscura, fotografuje modrýma očima, 
stvím. Ředitel un bonhomme. Gorilla masqué des manuscrits. 
Veliké množství článků a reprodukcí (Teige, oholy- 
Nagy, Götz, Santholzer, Svrček, Jiří Svoboda, Sekera, 
Halas, Heythum, Voskovec, Šíma, Feuerstein) byla redakce 
nucena odložiti do příštích čísel pro nedostatek místa. 
r 
* 
V 
i 
Nemůžeme divadla demolovali. Umírají sama sebou jako 
obraz, plastika, architektura. Railway jest výsledker 
'AfrCř -O 
* 
pro organisaci internacionálního kulturního bureau hledá se 
► 
Pro realisaci velikého vydavatelstva moderních publikací a 
t 
KAPITÁLOVĚ SILNÍ JEDNOTLIVEC 3NEJBO VICE 
9 
jimž moderní umělecké tendence jsou sympatické. Lask. nabídky buďtež řízeny na podepsané vydavatelstvo 
BRNO -JULIÁNO V. 
66 
V Y D A V A TEL STVO 
PASMA 
99 
9 
I 
J 
Literárně umělecký sbor nik mladé generace. 
Skvělá výprava, množství obrazů. Kč 60.-. 
Seifert Jaroslav: Město v slzách. Verše. II. rozšířené vyd. | Mareš MichalAndéličkářka. Stručný román. S obálkou Mareš Michal: Přicházím z periferie. Verše. S obál. Zd. 
V úpravě K. Teigeho. Kč 16.—. L. Süsse. Kč 8. . v Rykra. Kč 12.—, váz. Kč 20.—. Neumann St. K: Rudé 
Seifert Jaroslav: Samá láska. Verše. S ilustr. Ot. Mrk- Mareš Michal: PoFcejní štára. Črty. S ilustr. V. Spály zpěvy. Nové verše. Kč 10.-.SHm/z/ý.: Sever-jib-západ- 
vičky. Kč 16.—. Kč 8. — . | východ. S obál. K. Teige-ho a Jar. Krejcara. Kč 15.—. 
Žádejte u knikkupců, nebo přímo v nakladatelství Vortel a Rejman, Praha II., Spálená ulice cis. 43. 
■ 
i 
t 
- 
. 
■ 
i 
i 
I ! • 
i 
> 
’ 
i 
< I 
i 
I! 
linu 
11 
* 
111 v 111 
immi 
li 
lis 
i 
i 
i 
i 
* 
. 
1 
i 
i 
* 
i 
i 
i 
Milní! 
i 
, 
11 
lili 
i 
11 
i 111111111 
lili 
11 
i 
11 
* 
i 
i 
MM 
I 
11 
i i 
mni 
i 
i 
11 11liII 
>111 
Ulil 
11» 
11 
i 
11 
■ 
i 
iiiii 
mih 
i 
mii 
i 
111 
i 
i 
H 
IMMM 
■ 
9« 
i 
' 
1 
P. T. 
' i . 
V 
i 
1 
« 
99 
1 
krajinské spolky, stud., po 
litické organisace, kulturní 
sdružení moderních ten 
dencí! Čtěte! 
{ ř 
Brněn. Devětsil" dovoluje si upozorniti, že přednášky svých členů zadává pouze sám, za podmínek, jež výborná požádání 
obratem oznámí. Všichni žadatelé musí býti členy spolku (členy mohou býti i korporace) a předplatiteli „Pásma“. Další detailní 
podmínky a data pouze písemnou dohodou. Je vyloučeno, aby členové B D, mohli vyhověti libovolným a pozdě oznámeným 
termínům. Z přednášek, jež se zadají pro dobu po 15. lednu 1925, uvádíme zvláště: Kino a divadlo (Černík), Kolektivistické 
rysy příští kultury (Václavek). K současné umělecké situaci (Halas) a j. Přednášky tvoří ideový celek. Výbor „Brn. Dev." 
V 
i 
t 
H 
— 
... ýýýýýUůT 
. 
/ 
*>. 
»- 
: 
■i 
Mil II 
i i 
i 
i; 
li 
11 
i 
li mu 
11 
11 
! I 
i 
II 111111 (< 
f 
11 
II i li 
111 
I 
! 
1 
i 
i 
• i 
111 
n 
i 
111 
i * 
i ! 
I 
lilii 
ítll II 
i 
* 
lili 
mmii 
lili 
mnu 
li 
immim 
umí 
mimi 
i 
111 
i 
■ 
i 
i 
i 
i 
* 
i 
mi 
i 
* i 
nu 
ni 
i 
i 
11 
i 
11 
< 11 
i 
I M I 
i 
i 
i 
i ' 
lili 
i i i 
i 
111 
i 
111 
I 
* 
1 1 I 
i 
«■i 
m kvánočním 
vzhle 
PÁSMO 
č. 7 vyj 
w m m 
e 11 
* 
oz 
93 
Pásma“: nová architektura, Šíma 
Chystají se tato specielní čísla 
ruská kniha a ruský obraz. 
ff 
9 
rm 
vyjde později, Ježto redakce neskončila dosud přípravných prací 
DISlč č. 
ff 
Subskripce se Již nepřijímají. 
< 
Reiman, Praha II., Spálená u 
Hovinky nakladatelství Vortel 
c. 
■ 
Dr. Lad. Görlich: Agrární otázka v ruské revoluci Kč 7 50. Dr. Jos. Hrdina: Nové směry veřejné správy a politicko-hospodářská soustava sovět Ruska 
Kč 12--. Dr. Jos. Hrdina: Směrem k právu — napřič životem Kč 18--. Dr. Jos. Hrdina: Stát, právo a třída Kč 10*-. Dr. Jos. Hrdina: Vývoj sovětského Ruska 
po stránce poiiticko-právní Kč 360. Hans Kohn: Smysl a osud revoluce. V tisku. V. Stuchlík: Mravní zákonitost lidského života Kč 6 60. Jiří Weil: Kulturní 
práce sovětského Ruska Kč 4-50. (Dodá každé knihkupectví!) 
Prémie odběratelům 5.'6. dvoičís 
ß 
éé 
f f 
* 
.'r 
.*i. 
*. 
* 
m 
• 9 -i*. 
V- 
* • 
« * 
r 
c 
*. 
• • 
-V 
I- 
« 
\ 
*4 
‘9 
* ► 
9 r 
-v- * 
** • 
i 
► 
m 
v* 
* 
h* 
1 1 • 
■A 
> 
* 
/. t 
r* 
* i 
<,’! 
* 
4 
* - 
» 
v 
i* 
• * 
*» 
» 
9 
m 
V» 
v»' -t, 
V. 
I 
f 
* 
I 
*: 
»• 
‘ i 
v.* 
v . i 
A 
v % 
v 
t 
^ • 
*• 
‘ • 
\ 
* ' 
* 
*•* 
* » 
11 
A * % 
* * 
: 
■ 
» 
* 
r 
* 
P. T. odběratelé, kteří zašlou Kč 10*90, obdrží za tuto sníženou cenu výborný, skvěle a moderně 
vypravený, bohatě ilustrovaný německý 
ní divadelní 
Imanach vídeňské mezin 
hudební 
a? 
P. T. odběratelé se žádají, aby tímto číslem počínaje platili vždy nejméně dvě čísla předem. 
# 
pouze řádně a předem platícím p. t. odběratelům. 
Pásmo" se zasílá napříště 
n 
Nakladatelství „Devětsil“ (A. Černík) 
« 
i 
11 
s'
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.