9 
ze 
za poesii, pozná nove 
]e o 
POUR DAMES 
POUR MESSIEURS 
Moře s obzorem oblohy, na níž se jasní 
minky, položené kinem. 
Jest třeba konstatovat, že v přítomnosti kino U. S. A. 
Loď s kouřícími komíny 
nijak nepokračuje. Zůstalo týmž, ale neučinilo objevů. Nepři- 
v dálce. 
K moři. 
K městu 
Hoch spatří tabulku a zadívá se smutně k moři. 
Loď na obzoru. 
Vlajky ve větru. Za nimi moře 
a majáky. 
Přístav. 
Hoch se svěšenou hlavou odchází k městu. 
vádí nás víc do obdivu a lze jen nesnadno rozeznat nová vy- 
Vlna, vzniknuvší kdesi před lodí, rychle vzrůstá. 
dání filmů z r. 1920 od filmů z r. 1922 a dalších. 
Není třeba 
Hřbet vlny se vznáší a padá; 
ilusí. 
Ale není také třeba se mýlit. 
Američané, kteří rychle 
postupuje až obsáhne téměř 
chápou, měli velký úspěch s německým filmem' »Kabinet dok- 
celé plátno. 
Vlna se roztříští v miliony stříbrných kapek. 
tóra Caligari«. Jistě je tento film hodně rozdílný od starší pro 
dukce, ale udiví-li vás na okamžik, znamená přec krok nazpět. 
Jar. Seifert. 
Režiséři z Los Angelos ať se naučí od něho. Jsou rozhodně sil 
nější než autor Doktora Caligarilio, který přenesl na plátno 
divadelní formy. 
LOĎ NA MOŘI. 
Americké kino. 
Kouřící komín. Lana. Námořníci a rackové. (Bílá křídla 
bílé kalhoty.) 
Dívka v chaise longue na palubě. 
Zavřená kniha na jejím klíně. 
Dívá se upřeně do dálky. 
Námořníci. Kapitán na můstku. Rackové. (Bílé kalhoty, 
bílá křídla.) 
H 
A 
Oči bláznů a jejich opilost podobají se motýlům. 
R 
Tato žena, která pije, nezná leč lehké obláčky svých 
O 
přání. Miluji toto zaskřípění zuby, tyto bledé vášně a tyto 
L 
prudké bolesti. 
D 
Korektní gentleman vám přináší růže. Roztrhejte je va- 
bílýma rukama, má šílená milenko, a zahoďte je do koše. 
v • 
sima 
L 
Otevřte vaše ohromné 
Chystáte se usmrtit někoho a váháte. 
L 
Kapitán zapaluje si dýmku 
a sestupuje. 
Mluví s dívkou a po chvilce 
odvádí ji po schodech dolů: 
oči, aby se vaše ruka nezatřásla. 
O 
Tento film je směšný a sentimentální. 
Y 
Proč ta šílená je tak krásná? Půjdeme se znovu po 
dívat na film »Mimo zákon«, není-liž pravda, André Brentone? 
D 
Ale tehdy neznali jsme ještě Charlie Chaplina. 
TANEČNÍ SÁL NA LODI. 
Hle člověk, který dostal s nebe nejkrásnější dar světa; 
Charlie má touhu silnější než všichni ostatní, Charlie miluje, 
dívá se, zapomíná, baví se a je jedním z nejneuznanějších lidí 
O patro výšg! 
Tančící dvojice. 
Nejhorší film Charles Raye nebo Jack Pickforda je 
světa. 
Jednotlivé skupiny společnosti. 
Číšník s podnosem plným 
Nevděčnost smíchu a radosti je zarážející. Je s podivem, 
mnohem lepší Doktora Caligari. 
že posud žádný spisovatel nezasvětil svůj život tomu, aby 
lidského. Jest 
To, na čem nejvíc záleží, je, abychom se nevraceli po 
V />✓ / 
CIS). 
Klubovka, na které jsou pohozeny 
bílé rukavice a květina. 
Námořní důstojník stoje,, 
rozmlouvá s dívkou, která sedí 
křesle. Dívka se ovívá vějířem. 
Tančící dvojice. Bílá klaviatura piana, na níž hrají černé 
ruce. 
krok za krokem sledoval vývoj tohoto zjevu 
třeba zahrnut zlatém, ale přec je vydán v šanc smrti. Mohutná 
růžová křídla zapomenutí rychle přikryjí jeho hrob a ani nej- 
náhrobek světa nezachová jeho památku. Bezpochyby 
svých stopách a neohlíželi se' nazpět. Divadlo, které oživne 
jednoho dne, je tak daleko od filmu jako básnictví od hudby. 
Každá věc na svém místě, ve svém čase, praví písma. Jest se 
třeba vyhnouti úskalí umění za každou cenu a vyvarovati se 
v v ; 
vyssi 
se sám Charlie Chaplin tomu vysměje první. Nestará se o svou 
dávné novosti. Po velkém úsilí jest správno a přirozeno, že 
v 
slávu, a právě proto směje se tomu, že se o ni staráme my. 
* Snad jsme se ještě neobdivovali rozlehlé populárnosti mu- 
Černoch u klavíru. že, kterého jmenují ve Francii Charlot, ale pochopili jsme ihned 
Orchestr exotických nástrojů. důležitost jeho úkoly. Charlie Chaplin opravdu »objevil« ki- 
křesla. Pohybem vějíře přetrhává no. Bylo mu to asi snadné, protože je básníkem. Myslím, ze 
y ‘ 1 není třeba dávati důraz na toto tvrzeni a ze jiz dlouho cely 
mezi filmy Chaplina a všemi 
po několik měsíců nebo roků klade si kino U. S. A. účet z vy 
konané cesty. 
Vskutku myslím, že v přítomnosti nelze žádati na Los 
Angelos než aby pokračovalo v tom, čím bylo: město zázrač 
ných snů a podivných skutečností. 
Dívka se zvedá z 
těžkou šňůru perel na své hrudi. 
Žasnoucí tvář černochova. 
Kino U. S. A. zůstává a dlouho zůstane the biggest iu 
the world, podle dobrého našeho rčení. 
svět pochopil rozdíl, který je 
Poesie je kyselina silnější než všechny známé ky- 
Philippe Soupault. 
ostatními. 
Tanec je přerušen 
Perly, padající s jejich šatů 
na zemi. 
Gesto dívčiny ruky, kterým je chtěla 
zachýtiti. 
Perly se kutálejí po parketách. 
Zmatek a překvapení mezi hosty. 
Zatím : 
Porušuje nejbohatší a nejmocnější výpoěty, její pri- 
seliny. 
tomnost nutí začíti vše od počátku. 
Filmy Charlie Chaplina nevymykají se tomuto pravidlu 
od spatření filmu »Psí život« máme dojem, že všichni reži 
séři filmoví, i ti nejslavnější, nesvedli než malé krůčky, anebo 
že zůstali zcela stát. Nikdo nedomýšlel vznešených triků Char- 
a 
Život probouzí hrdinnost. Hrdinnost přestává být 
lie Chaplina, které my, básníci, nazýváme poesii. 
Náhlé objevení Charlie Chaplina způsobilo výbuchy smí 
chu, které byly příliš význačnými. Lze téměř říci, že komika 
Chaplina působila skandálně. Aby nevyšli ze zvyku, pařížští 
žurnalisté větřili úpadek, aniž si dali práci, aby pochopili zvlá- 
jen slovem. Počíná se měřit reelně. Poznalo se, že hrdin 
nost nejsou klinické případy, ani doma usedlá ponietsche- 
Lustr nad jejich hlavami se 
proměňuje v plující medusu, 
která svítí. Sál temní. 
Medusa odplouvá, pomalu se zmenšujíc. 
ovská literatura; přestali být velcí hypochondři stejně 
jako sedláčtí idylikové; hrdinskou není perverse starců, 
ani dámský spleen. Nové hrdinnosti jsou lhostejné sebe- 
štní úspěchy tohoto zvláštního herce. 
Ve svých prvých filmech Charlie Chaplin nebyl leč po 
zvolna stával se se z něj autor her, které 
vraždy. Nedonošená narození jsou věci lékaře, rozvody 
divuhodný herec. 
C- jmenovaly: Chaplin v mu s i c-h a 11 u. Chaplin vy- 
stého válcem, C h a p 1 Ln strážníkem, Chaplin v o- 
a křtiny záležitostí úředních aktů 
vše je málo zábavné 
MOŘSKÉ DNO. 
Nej din ve m chutné světlo: 
úskalí, 'škeble, tré korálů. 
Vyjasňuje se. Široká rozloha. 
Bohatá podmořská flora. 
Uprostřed na světlém písku množství perlorodek. 
Scenerie, trvající několik vteřin bez pohnutí, se rozšiřuje. 
Nové partie mořského dha. 
Několik zlatých rybek. 
Korálové háje, úskalí, záhony 
květin a hub. 
Vše se velmi pomalu proměňuje v zahradu. 
se 
pro žurnalistu a v celku nezajímavé pro dramatika. 
Válka příliš jasně dokázala, že úlohu hrdin nelze 
jákem a Psí život. 
si nedoznali, že tyto filmy jsou a zůsta- 
( 
,Proč bychom 
nou jedinými dramaty téifl 
chom vyhledávali paradok-f, jak lze zamlčeti, že smích jeho 
napětí než podívaná na 
omezit na umírání. 
tak dramatické doby? Aniž by- 
Narození a smrt nejsou důležité. 
Hodnotu a hrdinost má život. 
filmu je tragičtější, způsobuje více 
smrt? 
Vést svou věc hrdinně a do krajnosti 
až na smrt, 
Všechno závisí od stanoviska, na které se postavíme a 
snadno si představím, že jsem trpěl více smíchem než unylý- 
neznamená a nemá znamenat: vést ji na porážku. Ať jsou 
dramatikové zajedeni do svých Heraklů, Tristanů, kteří 
mi smutky, které konec konců uspokojují. 
Některé filmy Charlie Chaplina se připjaly na mé vzpo- 
uměji umírat se zásvětnými slovy na rtech. Nám jejich 
minky a v myšlenkách na ně píši tyto řádky: 
»Psí život« (Charlie Chaplin). 
»V pět hodin z rána nebo na večer kouř, který nadýmá 
bary, vás bere za chřtán: spíme na krásné hvězdě. 
»Ale čas utíká. Nelze ztratiti ani vteřinu. Tabák. V zá 
koutí ulic prohledáváme temno; obchodníci rozloženi na kři 
žovatkách jsou na stráži. Musíme se dát do běhu: ruce v kap 
sách, rozhlížíme se. Café-bar. Ze dveří do ulice se rozlehne 
mechanické piano. Vůně alkoholu roztančila milence. 
hrdinnost je nesrozumitelnější a grotesknější než plai- 
doyr G. Shawa. 
Bohudík nedosahuje moderní hrdina, 
na př, Lenin, velikosti dramatických heroů. 
Není snem, 
ZAHRADA. 
Zahrada s basinem uprostřed. 
Zlaté rybky.' 
Záhony kvetoucích keřů a květin. 
Přichází dívka s hochem. 
Usedají si na lavičku 
Dívčina ruka, kterou hoch 
zamilovaně políbí. 
Hoch utrhne z keře opodál růži a podává ji dívce. 
Orosená růže. 
Přichází listonoš a podává dívce psaní. 
Uplakaná tvář dívčina. 
Část obálky s americkými 
známkami. 
Dívka sama u zábradlí zahradní terasy drží zmač 
kaný d opis. 
ani mystickým vytržením. Celkem vzato, je Lenin hrdi 
nou národních hospodářů a sociologů. Básníci a drama T 
tikové, kteří živíte lidi něčím jiným než národní hospo 
dáři, obdivujte se kajícně a mlčky národnímu hospodář 
ství, které řízeno Leninem, tak dobře dovedlo nasytit lidi 
»Jsou tam. 
»Na okrajích stolů, na okrajích rtů hoří cigarety: nova 
chlebem. 
hvězda zpívá starou a smutnou píseň. 
jeho metafysická hrůza nebo náboženské 
Sexus 
Je možná odvrátit hlavu nazpět. 
zbožnění nezachrání hrdinnosti pro moderního člověka. 
Slunce se usadilo na stromě a záblesky na okenních 
Metafysická hrůza pohlaví bylo to jediné, co činilo We- 
sklech jsou výbuchy smíchu. Veselý příběh jako .krám obchod- 
dekinda a Strindberga, Lulu i slečnu Julii zajímavými. 
nika barvami. 
(Charlie Chaplin). 
»Chaplin vystěhovalce 
»Kymácení a nuda ukolébávají týdny. Jsme už syti pro 
cházek na palubě: od vyplutí je moře bez barvy. Kostky, které 
vrháme nebo karty nedají nám zapomenouti na to město, kte-* 
Našemu mládí byla tato dramata stejně eksotickými jako 
cestopisné povídky z Tahiti. Stejným zdrojem zakázané 
odvahy. Ale po tom, když nás opeřila válka a otevřeli 
jsme zelená dvířka svých očí, poznali jsme, že země je 
ré se chystáme poznat: život je v sazce. 
»Je to déšť, jenž nás uvítá v poušti těchto ulic. Ptáci a 
naděje jsou v dálce. Ve všech městech jsou sály a restauranty 
Nemyslíme už, díváme se jen na obličeje hostů, na 
dveře nebo na světlo. Což víme, že teď je již třeba zaplatit a 
jít? Což nám nestačí chvíle, která již uprchla? Jest k smíchu 
vždycky člověku nejblíže a že láska je jediný dar. Tra 
gedie tančila nyní před námi po hlavě groteskní tanec. 
PALUBA LODÍ. 
studené. 
Aplaudujem jejím skvělým komediantům, kteří se až do 
Dívka stojí u zábradlí paluby a drží v ruce kapesník. 
Mořské vlny za zábradlím. 
Vlny vzrůstající. 
Mrak na obzoru moře. 
Námořníci odnášejí s paluby lehátka. Pomalý déšť. 
Hra vln a deště. 
Vlny- stále vyrůstají. 
Rackové v dešti. 
potu ufilosofovali pro naši zábavu. Láska, která za všech 
všechen tento neklid. 
časů je přece jen nejvěrnější básníkům, zjevuje i novým 
A smějeme se smutně, jako hrbáčei. 
dramatikům svou básnivou tvář. V tom je nová kultura 
Zdá se, že Charlie Chaplin jako smějící se kouzelník do 
vedl dáti jediným švihem své hůlky americkému kinu neoby- 
lásky. Pod tímto zorným úhlem je AYedekind stejně kul 
turní asi jako Shakespeare. A úsměv americké kinolie- 
čejnou moc, takže neuvěřitelně předčil všechno ostatní. Vše 
chny filmy, které vycházely ze studií v Los Angelos, se líbily. 
rečky je kulturnější obou. Konečně se žena domáhá kul- 
Byly to dlouhé jízdy bez jediného slova, bez zbytečného ge- 
lurnějšího a racionálnějšího úkolu ve světě. Neboť ani 
Prázdná paluba. 
Byly to filmy Douglasa Fairbankse, Rio 
sta, sensační únosy. 
Wedekind nedokázal Erdgeistern (Lulu), že muž je z ně- 
Zmoklá vlajka na stožáru. 
Lodní reflektor v houstnoucí 
tmě. 
Obrovské vlny. 
Jima, Tom Mixe; byly to spletité historie bank, zlatokopů a 
čeho jiného než ze země. Jako ve všem v životě, i v lásce 
Ohromná mlčící kancelář a hlava člověka s cigaretou v 
dolů. 
je štěstí jedinou věcí, kterou lze nejbezpečněji zvážit 
ústech, hlava, jež myslí a její myšlenka stává se celými Spo 
jenými státy, celou Amerikou, celým světem. U této hlavy te- 
důvody lásky i života. 
Toto mlčelivé 
lefon sjednocuje lidi a svět temným zvoněním. 
Realistická a porealistická kritika, které uctivě dě- 
zvonění v kinu nenahražuje-li dobře staromódní tragiku zvučí- 
TMA 
kujeme za její léky, vytvořila dobré karikatury hrdin. 
čího rohu ve hloubi lesa našeho romantického Alfreda de 
jíNa př.: Sternheimovský cyklus výsměchu: 
Vigny? Dveře se otvírají, zavírají a černí lidé, lidé silní 
Aus dem 
a 
Rychle vystupující stříbrné bubliny vzduchu. 
Rozjasňuje. 
Temná zeleň vody, kterou pomalu padá neurčitý tmavý 
předmět. 
ženy beznadějně zjemnělé nebo lehkovážné vstupují nebo vy- 
bürgerlichen Heldenleben«, Shaw.) Bohužel, poznali- jsme 
Cházejí se štěstím nebo neštěstím v nskou. 
právě tu, že to bez hrdinů nejde. Neboť ani směšnost 
Kino U. S. A. osvětlilo všechnu krásu naší doby, všech- 
nezbavila nás víry v hrdinnost. Ba, dovedeme být právě 
Ale tento lesk, který 
nu tajemnost moderního mechanismu. 
vděčni za všechny ty všední, obyčejné a prosté stránky 
promítalo, byl tak snadný, tak přirozený, tak málo afektova- 
Předmět dopadne na 
holé úskalí mořského Mna. 
Rozjasňuje se více. 
Jeto prázdná krabička 
od olejových rybiček. 
Hejno stříbrných rybiček mihne se bleskurychle kolem 
krabičky. 
ný, že jsme jej sotva zpozorovali. 
hrdinské postavy. Realistická kritika nedovedla dát svým 
Ale byl to přec jeden z největších a nejdůležitějších umě- 
hrdinům úkolů, hrdinských úkolů realistických. 
leckých objevů. Všechno bylo naráz obnoveno. 
Tato nová krása, tak lehce odkrytá, byla provázena 
technickou dokonalostí, která byla neznáma až do našich dnů. 
Režiséři Spojených států porozuměli dramatu, které se ukrý 
valo v klíčové dírce, v ruce, v kapce vody. 
Vliv této nové moci byl hned cítit. Myslím, že všecka 
francouzská poesie hluboce podlehla tomuto zjevu. Divadlo po 
malu 
Nechtěla pochopit, že úkol hrdin je konkrétní. Že jsou 
hrdinští u svého díla, nikoli však někdy u své že 
ny. Konečně, tato kritika nepochopila, že hrdinnost je v 
č i n u, který může být zvážen a změřen, že hrdinnost 
není v temperamentu. Pro Čechovy, Gorké, Tolstoje 
umíralo mnoho hrdinských povah v ničemných koutech 
Vodní proud siůete krabičku. 
Stříbrné bubliny, které rychle 
vystupují vodou, až splynou 
s pěnou mořské hladiny. 
se proměňuje ve styku s 
opravdu, až příliš pomalu
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.