8 
r 
i 
* 
I 
■ 
? 
■ 
I 
1 
t 
n 
r 
í 
£ « 
aí 
K 1 
smokingu, popíjeje cocktail, pan Odysseus vstane, přifukuje si 
na zdraví s jejím pohárem, ale místo, aby se číše vznesly Re 
rtům, přiblíží se rty k sobě a úží se k polibku, když v tom.. - 
NUŽ, TEDY S BOHEM! 
.... na nádražní chodbě poskočí ručička elektrických hodin a 
pod ní konduktér zvoní a vyvolává. Před pokladnou pan Odys 
seus složí svá zavazadla, polepená nálepkami hotelů (PRAHA 
PAŘÍŽ), koupí si lístek; pak se postaví před vývěsní jízdní řá 
dy a sleduje prstem nějakou trať. Odchází od jízdního řádu,, 
nese v každé ruce těžký kufr. Jde dlouhou chodbou až na její: 
konec, kde jsou automatické váhy; položí zavazadla, zváží se 
Ručička na ciferníku vah vy 
skočí na 71. 
Sestoupí z vah, zvedne opět oba kufry a vrací se s nimi zpět 
po celé délce oné chodby. Peron se stpjícím rychlovlakem. Na 
železném pilíři peronu nápis »DO CAŘIHŘADU« s ručičkou, 
ukazující k vlaku, do něhož Mrs. Odysseus vstupuje. Všecka 
dvířka wagonů se zavrou jedním rázem, vlak se rozjíždí a 
mizí v temné krajině do dálky. 
Na plátně dole jede vlak. Nad ním pohledy na krajiny a města 
míhají se rapidně přes plátno, v rozmanitém rytmu rychlosti i 
velikosti, tu a tam mihne se význačnější detail, vše velice ra 
pidní a na okamžik je vidět rozbouřené moře. 
malá figurka kominíka. Pod ní objeví se v zápětí vrchol továr 
ního komínu. S vrcholu továrního komínu je vidět domky a 
pole na periferii. Mez mezi obilím. 
Strážník skočí do telefonní budky. Pan Odysseus jde mimo, 
zevně špalíru, otočí zvědavě hlavu, dívaje se přes ramena 
špalíru, co se děje, a odchází. V telefonním automatu ustavičně 
zvoní strážník. 
CENTRÁLA. 
Hezká telefonistka se shlíží v kapesním zrcádku a pudruje se 
koketně. 
if 
í 
ť 
Na pampelišku usedl bělásek. 
Kominík sestupuje s komína, načež jde vodorovně uprostřed 
bílého plátna (opět malá figurka), sestupuje stupňovitě, a při 
zostření snímku objeví se, že kráčí po skleněné, bíle se lesk 
noucí střeše továrny. 
píseň práce 
Ulice v tovární čtvrti. Přijíždějící tramway. Dělníci, přicháze 
jící v hloučcích, vystupují z tramwayí, přijíždějí na velocipé 
dech. Po chodníku proudí úředníci a slečny z kanceláří v ne 
konečném průvodu, všichni jedním směrem, fotografováni ze 
zadu. Proti nim unavenou chůzí jde pan Odysseus v šedivém 
raglánu, úplně rozepnutém s ohrnutým límcem, ruce v kap 
sách, vrážeje lokty do chodců. 
Křižovatka ulic v tovární .čtvrti. Množství nohou chodců, foto 
grafovaných z okna souterraiinu. Nákladní auta. Oblouk želez 
ničního viaduktu, týž viadukt ze zpodu, fotografován na řece; 
projíždí pod ním hustě obsazený parník. Zeď s plakáty. Oteví 
rající se vrata továrny a dovnitř proudí zástup dělníků. Veliký 
válcovitý stroj S centrifugálními regulátory v klidu; po chvíli 
regulátor se začne otáčet se stupňovanou rychlostí: lesk kovu 
S* 
j r 
m / 
4 
V 
'< 
r. 
y~ 
Zvonek, pak světelné signály. 
Strážník zvoní rozčileně a naléhavě v automatu. 
Světelné signály nervosně se 
rozsvěcující. 
Telefonistka skládá své toiletní předměty do kabelky, usmíva 
jíc se klidně, 
• •• 
f 
s 
znovu světelné signály 
a pak mechanicky a pomalu připojuje. 
ERÖS a ICAROS I. 
Za rohem ulice prostranství s parkem. Vodotrysk se skákající 
koulí. Zpomaleno. Odpolední siesta v parku. Pan Odysseus 
vstupuje do parku, prochází hlavní alejí, když v tom se zve 
dají oči všech účastníků k obloze. 
/ 
Pod kvetoucím bezem na la 
vičce milenci. On kreslí holí do 
písku obrázky cukrujících se ho- 
* 
Záchranný pás letí nad vlnami. 
Bílé plátno, uprostřed, průčelně, kruh záchranného lodního 
pásu s nápisem 
»AU REVOIR! 
a vlak vjíždí do jeho otvoru jako do tunelu. Když vlak v tom 
to otvoru zmizí, objeví se tu visitka 
« 
Pan ODYSSEUS 
■ ;j 
D 
Caři hrad 
Hotel „ Prague 
O 
I 
N 
y 
Černé plátno. Půlměsíc, viděný teleskopem. A stříbrný nápis: 
DOBROU NOC! 
c 
* 
A 
Možnosti filmu jako činitele 
konservujíciho. 
R 
L 
► 
O 
Zatím co minulost zemského globu a jeho 
tvorstva jest buď neodvratně ztracena nebo jen 
konstruována z historických památek všech druhů, 
přítomnost je dokonale konservována fotografii 
a zvláště filmem. 
Současný věk žije ve filmu. Ideová a ko- 
stumová náplň doby právě tak jako soudobý 
stav techniky jsou pro budoucnost uloženy ve 
filmových pásmech. Ve XXX. století (jak asi 
bude nazváno!) proběhne Chaplinova groteska 
dokonalým projekčním přístrojem, když byla 
před tím vytažena z Jilmového musea u . Pre 
cisní obrázek Chaplinovy tragické fysiognomie 
bude znovu prosvícen světelným zdrojem (stu 
děným!!) pohádkové intensity a plasticky vržen 
na stínítko před udivené publikum. 1000 let stará 
groteska! 
S 
■ 
( 
.. 
i 
loubků. orámované srdcovkou, 
dívka vede mu ruku. Oči obou 
v rotačním pohybu. Pohled na tovární interieur shora ... pře 
kopíruje se: ... pohled na tovární komplex shora... překopí 
ruje se... rozváděči deska, z níž uprostřed překopírovává a 
vynořuje se setrvačník, přicházející do zrychleného pohybu, 
šikmo unikající pára z tovární sirény a nyní: všecky stroje v 
chodu. Transmisní řemeny, které sleduje pohyb objektivu, jenž 
se zastaví až u velkého kola. Do tohoto točícího se kola pro- 
kopíruje se diskové kolo automobilu, pak v témže rozměru ze 
měkoule", jež se otáčí velmi rapidně, takže posléze točí se pou 
hý kruh, jenž se zvolna sklání, jevě se perspektivně jako elip 
sa... prokopíruje se... Saturn s eliptickým prstencem, bílý 
na černém pozadí, a tento prstenec se promění v pneumatiku. 
Ruka třímající pneumatiku uprostřed hvězdného Vesmíru... 
... což jest plakát, visící nad tribunou Stadionu. 
HRA RYCHLOSTÍ. 
r 
plaše sklopeny k zemi. 
Celé plátno plné tváří dívajících se upiatě vzhůru. Pan Odys 
seus zvedá hlavu, jeho tvář vyhlížející k obloze. Při dolejším 
okraji plátna lidské hlavy, ostatek plátna oblačné nebe, na 
němž po chvíli vyskočí a e r o p 1 á n. 
EROS a ÍCAROS II. 
Pohledy na město z aeroplápu. Pohled na vilovou čtvrt, kde 
v zahrádce hrabe na pěšincé děvče písek. Spatřivši aeroplán, 
odskočí si na verandu pro triedr. 
. 
i r 
l 
4 
/ 
Budoucnost spatři z blízkosti gesto stateč 
ného Pelletier ď Oisy, věrně reprodukované. 
Pelletier a jeho mechanik Bésin vstupují do avi 
onu Bréguet k historickému letu Paříž—Tokio. 
Hledí se sice shovívavě na úžasně zastaralý 
avion, (třebas ještě úžasně zastaralejší, než dnes 
nám připadá Stephensonova „Raketa“) avšak 
Pelletier a Bésin, vznáše/ící se nad výhní asij 
ských poušti a utvořivší ideální soužití dvou 
mužů při podniku, ráz XX. století přesahujícím 
Tvář s triedrem přes celé plát 
no. Ruka zaostřující triedr. 
Vzrůstající a chvějící se aeroplán, zarámovaný do okrouhlých 
obrazců, jak je vidět triedrem. Posléze se aeroplán (optický) 
tak přiblíží, že pilot posílá onomu děvčátku polibek. 
Scéna milenců v parku pod be 
zem (oči sklopeny k zemi) se 
opakuje. 
Na obloze celá flotila avionů. Pohled přeskakuje s jednoho lé- 
tadla na druhé po celé řadě. Flotila nad hlavními komunikač 
ními tepnami. Pohled z aeroplánu na tyto třídy přes řeku, most 
z aeroplánu, a nyní vše znovu fotografováno ze zpodu, jaksi 
zpod dlažby a zpod mostu, ulice, vozidla a nahoře aeroplány. 
Pohled létadla obkrouží hlavní náměstí, obkrouží katedrálu, 
přeletí smykem velký park (fotografováno vždy více a více 
zblízka), až se zastaví nad hříštěm, kde si hrají děcka v písku 
a nad mimi lhostejně zevluje pan Odysseus s nezapálenou ci 
garetou. 
VEČERNÍ PÍSNĚ. 
Dlouhá, šedivá ulice, v níž se náhle rozsvítí obloukovky. Před 
restaurační zahrádkou zastaví se pan Odysseus, čtoucí jídelní 
lístek. 
r 
f 
Signál u startu padne, závodní 
auta se rozjedou. 
Stadion s ptačí perspektivy s ujíždějícími vozy. 
Hlava koně v trysku. 
Prokopírují se koňšké dostihy. 
Běh koně (zpomalený). 
Šachovnice shora přes celé plátno. Tah koněm, který způso 
buje šach-mat. Ruka hráče neviditelná, takže se zdá, jakoby 
figurka se hnula sama sebou. Na závodišti u cíle kladou vítěz 
nému koni na krk věnec s cedulkou »I. CENA«. Usmívající se 
jockey, jímž jest pan Odysseus. Aplaus diváků: je vidět jen 
řady tleskajících rukou šikmo přes plátno, mezi nimiž se po 
zadí černá. Zpěvačka na pódiu se uklání, klavírista vsunuje ruce 
do kláves. 
> 
FOREGGER 
« 
% 
Klaviatura piana, v diagonále 
přes celé plátno, ruce vyťuká 
vající akkordy a pod nimi ob 
jeví se klaviatura psacího stro 
je. Ruce v bílých rukávech blů 
zy klepou rychle dopis. 
Přes celé plátno přebíhá v diagonále řada psacích strojů, na 
nez stále píší dívčí prsty. Rada končí klaviaturou počítacího 
stroje. 
ODVAHA VYPOČTU. 
Počítací stroj se zvětšuje, obsahuje celé plátno a tiskne součet 
statisícových sum. 
i 
Tvář p. Odyssea s anglickou 
dýmkou, čtoucí jídelní lístek. 
Objektiv sleduje ruch navečerní ulice, zastavuje se u lahůd- 
kářské výkladní skříně. Výkladní skříň přes celé plátno a na 
chodníku přecházejí lidé, z nichž někteří zastavují se na malý 
moment před výkladem, kdežto Mr. Odysseus stojí před sklem 
nepohnutý a s nábožnou tváří. 
v v* 
Ve skle zrcadlí se obličeje pas- 
santů, zejména uprostřed je vi 
ditelný zrcadlový obraz hezké 
mladé dívky; příručí v bílém 
kabátci naklání se zevnitř z krá 
mu do výkladní skříně a vidlič 
kou, která probodává zrcadlo 
vý obraz oné dívky, vytahuje z 
mísy pláty uzeného lososa. 
Opět sklo výkladní skříně, u níž těsně stojí pan Odysseus, za 
sklem je vidět lahůdky, řada lahví vína, guirlandy úhořů, kráp 
níky salámů, kaviár, sandwiche, jižní ovoce, sýry atd. 
Vzrůstající číslice. Rada knof 
líků klaviatury, na níž ťuká u- 
kazováček. 
Vesta se svislou řadou knoflíků, na nichž počítá váhavý uka 
zováček, pan Odysseus na chodníku, počítající na knoflících — 
mám 
: 
* 
/ 
i 
nemám 
mám 
nemám. Dotknuv se posledního knof 
líku, učiní resolutní gesto a vstoupí do holičského závodu. 
Interieur holičského závodu. Převládající bílá: pěna, nikl, sklo, 
zrcadla, bílý mramor, umývadla, pláště. V nástěnném zrcadle 
odráží se vývěšní měděná mísa, visící před skříní. 
POLEDNE 
; h 
I 
i 
■ 
Samotná holičská mísa upro 
střed plátna (chvílemi se v ní 
zrcadlí nějaké klassické sousoší 
Helia) překopíruje se ve žhoucí 
slunce na nebi, pak v ciferník 
elektrických hodin, ukazujících 
- 
•v 
• » 
.• 
.* 
Wšmm 
v 
.* 
EXOTIC 
. 
t 
•Xýý 
* 
i* 
> 
■ 
/ 
*. 
■ 
H 
S 
. 
A* 
v* 
y 
•X 
£ 
v 
a 
:• 
. 
mm 
■ 
■ 
i 
? 
lpi 
■ 
.* 
♦: 
. 
■ 
•: 
> 
■» 
*. 
WX'XyXvW 
& 
■. 
*. 
•• 
x 
!! 
.■ 
11 
lili** 
y. .V.v.y 
■ 
v. 
m 
, „p 
:N‘v:v*T: : xA';/ 
.■ 
:■ 
■ 
m 
A 
'-•X-vX 
■. 
■ 
:■: 
íý 
Av 
v 
•: 
iiiil 
> 
Mg 
•vy 
. 
•. 
>: 
>.%•>? 
. 
y. 
■v 
mmsmt 
v 
:• 
■"v 
.... 
tf* 
,v/. 
•: 
.v 
:• 
■ 
•. 
v* 
.v 
mm 
■ 
*. 
x 
v 
V. 
. 
Xv 
m 
■: 
. 
Přes celé plátno láhev exoticu s čitelnou vignetou a hrdlem po 
lepeným staniolem, s dvěma číškami na podnose. 
,■ 
Mm m 
v i 
n 
■- 
- 
v 
■ 
ÍS 
if 
•• 
*. 
y 
.* 
.. 
mm 
\ 
/.A 
v 
:• 
X-AŇx- 
v;.;. 
■: 
v 
*. 
X 
:• 
v. 
v. 
.• 
■- 
:■ 
*. 
.■ 
«X 
li 
v 
& 
m 
yy-y. 
. 
: : :Á 
A 
v 
y 
-i 
i- 
N*. 
.* 
9 
HH 
as 
•f-S 
m 
v 
X'v.A' 
.v 
i 
Äv/X 
m 
•■•v 
M. 
■ 
■: 
;> 
>. 
i 
X 
>: 
v 
m 
.*A V 
■ 
'•V 
:• 
i 1 
v 
a 
■ 
■ 
ý- 
‘■i-: - 
v 
I* 
>:■ 
v 
12. 
•• 
; 
*. 
«X 
■.* 
■: 
:• 
i 
■ 
:• 
» 
iPI 
v 
Sandwiche 
A 
je 
Objektiv sesune se s hodin po průčelí školní budovy a zastaví 
se u portálu, odkud vycházejí děti, shlukujíce se na chodníku. 
ÚRAZ NA ULICI 
Pohled z chodníku na jízdní dráhu, plnou ruchu: chodci, auta, 
tramwaye, autobusy. Pohled z pátého patra na křižovatku, v 
jejímž středu je dopravní strážník. 
•; • .• •y.jxjAÍ-.v 
Má 
i 
■: 
.• 
Obložený chlebíček na skleněné míse přes celé plátno. V po 
zadí usmívající se tvář. 
Parodie divadelní hry. 
vyvolají za 1000 let obdiv — 
Na promítací stěně objeví se 1000 let stará, 
lakonická věta denníku Pelletiera ď Oisy: 
Bésin se opravou stroje unavil; poslat 
jsem ho spát, zatím co angličtí montéři praco 
váli ochotně po celou noc. 
A lidstvo budoucnosti spatří při tom 
tropickou noc XX. stoletý 
našemu obdivu. 
AMOURETTE 
Dopravní strážník, fotografova 
ný shora, s výšky asi 4 m, 
zvedá ruku v bílé rukavici. 
Přes celé plátno veliký počet rukou šoférů, kteří se chápou 
brzdících pák. Vše se zastaví, i utíkající kamelot, chodci hnou 
se ku předu, utvoří hlouček, z něhož rozvíjí se špalír až k prů 
jezdu domu. Je vidět, jak špalírem nesou kohosi do domu; vý 
jev fotografován tak, že je vidět ze zadu řadu lidí, tvořících 
špalír, hlavy nosičů, nikoliv však raněného na nosítkách. 
* 
Známý plakát tohoto likéru s tanečnicí, sedící na poháru a při 
píjející na pozdrav. Plakát oživne. Tanečnice sestoupí s poháru, 
ladným pohybem se napije a stane uprostřed dancingu [z p o- 
m a 1 o v a č]. 
U 
Nápis plakátu »Amourette« u- 
sadí se jí v rajkách účesu. 
Rozhlédnuvši se kolem, jde k boxu, kde sedí pan Odysseus ve 
1
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.