/ 
8 
verše, články Servrankxův 
Théatre ímmediat), Kassakův 
z a k 1 a d a t e 1 e m 
svoboditelem ...«), malá maďarská anthologie z francouzské 
poesie (Rimbaud, Max Jacob, P. Revery, P. Eluard. Q, Apol 
linaire, J. Cocteau, M, Sauvage, Ph. Soupault, Er. Picabia, 
Tzara) a původní verše maďarské. Z poznámek zaujme 
prohlášení architektů Scherera, Neuziela, Löwitsche ve sporu 
dra. Morena-Levyho proti Kieslerovi (aranžéru známého, 
obyčejně bohatého a soustředěného Almanachu vídeň. divad. 
výstavy), jež obviňuje Rieslera z plagování ve věci centrál 
ního kruhového jeviště. Reprodukce: Gábo (Radiová věž), 
Gůnther-Hirschl-Protsch, V. Servrankx, W. Baumeister, Mo- 
holy-Nagy, Stažewsky, M. Janco, T. Žarnower, H. Maxy. — 
č. 
stává živých, f Arnošt Ráž, nová černá vlajka nad palubou 
melancholické lodi, 
kritik 
avšak nevybuchuje. Č. Jeřábek, 
stický chlapec, jenž do své síťky sráží klasy všech travin, 
tím co motýl letí mimo. Živé sebrané spisy. Čím víc, tím 
méně. Josef Chaloupka. (Kamarád mrtvých.) Přišel právě 
včas. Tyto »dýmy na obloze« padají spíše k zemi a věští 
značnou přítomnost vodních par v této atmosféře, nabité šibe- 
šibeničním zoufalstvím. Fr. Branislav: 
dukovy. Má melancholickou flétnu, čímž 
dřevo má vnímavější duši než člověk. Autor není smutku 
schopen, neboť zpívá pouze podle 21 podmínek. Fraenkl tan 
cuje kolem Biebla, jenž zasedl v čelo stolu. Ostatní cizinci, 
kteří k této hostině si přinesli vlastní krmi a vlastní šat. Ji 
nak první pohyblivá »Panorama« s varietními kousky Č. J., 
Fr. Götze na literární témata. Pokus, jak vydupati z písku 
optimistické květiny. Vyrostly netýkavky a Seifertův vývoj 
nalezen nelogickým podle proslulé přesnosti a neúchylnosti 
Gotzových kriterií. Záchranné práce tohoto vraku jsou stiže 
ny začínající revoltou. — 7 ARTS. Roč. III. Č. 20. Již 75. 
číslo brusselské revue s články P. Bourgeois-e, P. Flouqueta 
(o G. Groszovi), L. Cheuvy (o pokusu o synoptické divadlo 
»Pascase, la fille au singe et les trois compagnons« od N. 
Beauduina); afiše J. Peeterse. — THÉO VAN DOESBURG: 
WAT IS DADA? Tato starší essay je dobrým příspěvkem 
k řešení dadaismu, málo známým. »Dada is de onthenning 
van den algemeen, gangbaren lesenszin. Dada is de stärkste 
negative van alle cultureele waardebepalingen .. 
TIMPORANUL. Roč. IV. Č. 52. Hybná revue rumunské mo 
derny věnovala toto své číslo svému sochaři C. Brancusimu. 
Články: M. Petrascu, 
Servrankx, Prampolini. - 
architektuře. Teksty: 
o architektuře. Mořena Levyho 
o Marinettim (» ... Není no- 
nové říše, nýbrž titanským 
nických scén, jež nebyly ani komunistickou hrou, ani hrou. 
— R. RADIGUET: PLES HRABETE d’ORGELA. Naklada 
tel B. Treybal vydal tuto druhou pozoruhodnou knihu básní 
ka, jenž zemřel tak mlád. Na tomto románu znova můžeme 
oceňovati veliké přednosti umělce, jehož definitivní práce by 
byly asi znamenaly klasickou novou prosu. Sledujete vzácný 
pohyb vyprávěného děje, líčení nejnutnější a stručná, prosto 
tu monumentální, styl francouzského romanopisce. Historie z 
poválečné Francie. Prosa jasná, komposice přesná, dějové 
bohatství. 
když prohlašovali, že nepřátelé státu (komunisté. Němci) roz 
trušují v cizině pověst, že v RČS. se žije životem z r. 1790. 
Dík naším detektivním chopnostem podařilo se nám přijíti na 
stopu jedné tajné společnosti. Kdo jsou ti zrádci osvobozené 
vlasti? 
Pásma", K. TEIGE: 
2. svazek Malé edice 
v, 
O- 
ru, cl 
vyjde v dubnu 
Tr. 
1. svazek M e. P. (O tanci) téméř rozebrán 
ne- 
OSTUDA.. Nacionálové byli na hrozném omylu, 
BIO UNIVERSUM, Brno, Nová ul. 16. 
Nové smuteční číslo, neboť se nedo- 
Repertoir pro měsíc duben 1925. 
Je to 
SPRÁVNÍ RADA PRAŽSKÉHO 
VELETRHU. 
Co si pomyslí cizinec, když uvidí plakát veletrhu? 
jež ztratila směr. A. M. Píša, idylik, býv. 
s hlediska komunistického, volná mina, jež šelestí, 
romanopisec, veliký optimi- 
Od 3.- 6./IV.: Děti svobody (Amerika'. Poslední výtvor „Silné Čtyřky“ 
(United Artists) a mistrovské dílo nejslovutnějšího režiséra světa D. W. 
Griffitha Veliký historický obraz z revoluce o osvobození Ameriky a skvostný 
románek lásky — Od 7.-9./IV.: Bili zakuklenci. Premiéra novinky 
z letošní produk- e „Silné Čtyřky". Dobrodružný příběh v nádherné krajině 
státu Kentucky, jehož práva hájí známá tajemná družina „Ku- Kux- Klan." 
V hlavní úloze mladší bratr Mary Pickfordové, Jack Pickford. - Od 
10. - 13 /IV.: Velikonoční dvojitý program Dva výrobky společnosti „Para- 
mount" a to Nesmělý Fatty. Známý „tlouštík" hraje koktavého mládence, 
jehož vada mu v osudném okamžiku nedá protestovati a tak je výsledkem 
trojí zasnoubení za jeden den. Jak se z toho zmatku vymotá, je podnět této 
výborné pětiaktové frašky K tomu: Veliký cestonisný šestiaktový snímek 
Jachtou kolem světa. - Od 14.- 16./IV.: Dl' oký jezdec. Dobrodružný 
příběh z „Divokého západu" se známým sympatickým sportovcem Hoot 
Gibsonem v hlavní roli - Od 17.-20/IV.: Niniche, pikantní komorná. 
Výpravný výrobek berlínského „Westifilmu" znázorňující různá dobro 
družství prostého děvčete z lidu, jež proti své vůli je považováno za slavnou 
tanečnici. V hlavní úloze známá Ossi Osvaldová - Od 24.-27 /IV: Tahiti, 
dech tropu. Drama osudem pronásledované Tahiťanky. Život a boje na 
známých „ostrovech volné lásky" - v tomto pozemském ráji — jsou vylíčeny 
velmi realisticky. 
za- 
? ? ? ? 
• ' • • • •' • . •' , ., , • 
What is this? Sjezd plesnivých starožitníků? 
• Non! Foire de Prague! 
19 2 5 
PRINTEMPS 
Bude tedy z plakátu logicky uvažovat: 
V RČS. řemeslo = 0 
průmysl - 0 
obchod 
umění 
V RČS. suma 
Nein dort fahr icli doch nicht, was soll ich dort machen? 
Pak se nedivte, že cizina hledá RČS. na Kamčatce. U- 
bohá zasněná kráso matičky Prahy! Tisíckrát znásilněná! 
Kde zákon na ochranu republiky? - REFERÁT PARLAMENT 
NÍ. Nejsme dosti domýšliví, abychom předpokládali, že 
všechny parlamenty v šírém světě jsou impregnovány úsměv 
nou všeobsáhlostí harlekýnského světového názoru, ale ne 
můžeme jim dojista upři ti nedostatek pochopení pro nástroje, 
chování a zvyky, jimiž se inspiruje moderní umění. Tyto bo 
hulibé instituce rozezpívaného solidarismu jsou kompetentní 
zabývati se vážnou prací zákonodárnou; ale jisté kruhy vlád 
noucího řádu ulehčují jim z nepochopitelné zdvořilosti jejich 
těžkou povinnost za plodné asistence expertů všelijakých 
bank a jiných vysoce nesociálních organismů. A tak vděční 
zástupcové lidu jsouce zaměstnáni nejsou přece zaměstnáni 
tak, aby neprováděli při svých sezeních jistý druh mechani 
ckého baletu a netvořili skupiny s velkým porozuměním pro 
triky fotomontáže. Konto jejich vděčnosti knockoutuje banba- 
movou váhu jejich vehemence. Asi tak: Vídeň, dne 9. ledna. 
Předseda právního výboru Waiss ohlásil nový denní po 
řádek, avšak poslanec Austerlitz pronesl řeč proti navrho 
vanému dennímu pořádku. Ježto řečnická lhůta byla stano 
vena na pouhých 5 minut, upozorňoval ho předseda po uply 
nutí lhůty na tuto okolnost. Posl. Austerlitz se ohradil ener 
gicky proti předsedovi a když ho tento opět přerušil, začali 
sociální demokrati pokřikovat a hlučet. Žádali, aby zasedání 
bylo ukončeno a když předseda Waiss odmítl, zahrnuli ho 
bouří výkřiků. Když jim docházel dech, počali knihami tlouci 
do stolů, pak dupali ve sboru nohama a konečně posl. Pforst- 
ner dal z blízkého obchodu přinést! píšťalky a jako na povel 
počal koncert na píšťalky. Pak volal posl. Píorstner, že 
píšťalky nestačí, že musí přijíti ještě řehtačky. Koncert 
brzy dostal novou posilu. Jeden sociálně demokratický po 
slanec začal troubit na d ě t s k ou trubku a posl. Píorstner 
zvonil na zvonek popeláře, který si někde opatřil. O 
12. hodině dal posl. Sever návrh, aby byly opatřeny nové ná 
stroje a poslal pro bubny a činely. Na pokračování jed 
nání nebylo ani pomyšlení. Členové většinových stran pokři 
kovali za obecného hluku a posl. Píorstner přinesl dvě a 
posl. Sever čtyři automobilové trubky, které se však 
již neuplatnily. A vše dopadlo dobře, protože ...« nu, protože 
to byli soc. demokraté! Anebo tak: Paříž, dne 20. března: 
»Vy jíce, ječíce, bušíce do sebe a bojujíce, zástupcové 
Francie přerušili řeč Herriota, hájícího rozluku v Vatikánem, 
v dnešní odpolední schůzi poslanecké sněmovny, když mini 
sterský předseda prohlásil, že katolictví je náboženstvím ban 
kéřů. Členové krajní pravice a poslanci z Millerandova starého 
národního bloku pospíchali přes sněmovnu na levici, kde radi 
kální socialisté a socialisté i komunisté vyskočili, aby se s nimi 
utkali. Pěsti se rozmáchly, šaty byly strhány, oči nabíhaly 
pod ranami, nosy krvácely, když poslanci spolu bojovali, za 
tím co sluhové v černých krátkých kalhotách 
mávali ozdobnými mečíky, pokoušejíce se roztrhnouti 
bojující v této kolosální parlamentu bitvě. Předseda Painlevé, 
když byl 10 minut marně volal poslance k pořádku, ko 
nečně majestátně posadil si na hlavu svůj starobylý 
cylindr, kteréž klasické gesto znamená, že schůze 
je přerušena. Herriot zůstal státi na řečništi, čekaje několik 
minut, zda se někdo z útočníků odváží vyběhnouti po ně 
kolika schůdcích na něj, aby jej přijal pádnnou ranou do 
čelisti.« Nelze dosti vynachváliti blahodárný hygienický a 
sport, význam těchto intermez. Ještě více se podivujeme 1’art 
de vivre těchto vyvolenců lidu. Prosím, pokračujte. 
RÁRNÍ REFERÁT DENÍKU 
listu, soudr. A. Černíkovi, byl redakcí brněnské komunistické 
»Rovnosti« (soudr. Doležalem a VI. Burianem) svěřen literární 
referát. Podivné světlo na redakční poměry tohoto deníku 
vrhá fakt, že bez vědomí odpovědného referenta byly otisko 
vány diletantské a neodborné »kritiky« p. R. Sichy, sportov 
ního referenta listu, který ani vůči sportu ani vůči filmu nemá 
než stanoviska lehce amatérského. Zabývá se vším plevelem. 
Také jeden, který veřejnému mínění nalévá špinavou vodu mí 
sto ostrých a pravých nápojů. Dívá se na svět okenním sklem, 
jemuž říká hranol. Mimo to nebyly referentu dodávány téměř 
žádné recensní exempláře knih. Konečně se vysvětlilo vše do 
pisem firmy p. J. R. Vilímka, který nám sdělil, že knihy byly 
vyžádány vždy p. Sichou, aniž o nich bylo psáno. Dělníci, 
učiňte přítrž těmto neschopnostem. Ukažte lidem, kteří si ze 
psaní a z úsudků učinili lehké zaměstnání, kde jest jejich mí 
sta Výkonný výbor XVI. kraje na písemnou stížnost s. Č. 
vůbec neodpověděl. 
verše delší než Hey- 
se potvrzuje, že i 
o 
0 
0 
Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství 
v Praze II., Spálená 20, právě vydalo 
* Jan Bartcš: 
VZBOUŘENI NA JEVIŠTI. 
Filosofie-drama-skutečnost. Bude hráno v dubnu na Nár. 
divadle v Praze. Kč15.-. K dostání v každém knihkupectví! 
Zásilky na venek obratem! 
CON- 
.« 
M. G. Linze; reprodukce: Brancus, 
— Č. 53/54. Jest věnováno moderní 
H. Richter, M. Jancu. Le Corbusier- 
Saugnier. Obrazová část: M. Jancu, J. E. Koula (Kino, viz: 
Pásmo 5./6.), M. Petrascu, J. P. Oud, V. Bourgeois, Wiklynen, 
Gropius, Doesburg a Eesteren, Taut, Perret, Mendelsohn, 
Guevrekian, Lukhardi, Mies v. de Rohe, Dudok. Toto dvoj 
číslo je záslužným 
spolupráci M. Jancu 
činem. Podtrhujeme praktickou účast a 
na světové moderní architektuře. — 
PUNCT. Č. 14. Druhý moderní rumunský leták. (Red.:'Se. 
Calimachi.) Spolupracovníci: J. Viéna, P. Eluard. M. Jancu, 
M. Petrascu, G. Linze, Calimachi, Servrankx. Sluší 
menati, že tato moderna uspořádala v poslední dotTě propa 
gační mezinárodní moderní výstavu za částečné účasti Devět- 
silu Teige-ho). — FR. WENDEL: DER BÜRGERSPIEGEL. 
Malik-Verlag, ideální vzor komunistického nakladatelství, 
dal právě v edici »Malik-Bücherei 
anekdot a posměšných veršů se sběratelským úvodem. Vtip 
službách ideje. Ani zbla duchaplnictví. Umění politické 
propagandy, červ 
než politický dekret a rozmáchlé 
se zazna- 
vy- 
svazeček tendenčních 
ve 
v kapitalistickém jablku společnosti. Více 
paže politických primadon. 
DER STURM. Roč. XVI. Č. 1. Ruggero Vasari (úryvek 
z jeho hry »Strach strojů«), Vere Idelson (návrhy k této hře), 
G. Gori, R. Blůmmer, L. Schreyer, H. Waiden (vždy vtipný, 
článek Kopenhagen«). Nerlinger (linoleum). Současné výsta 
vy Sturmu v Berlíně se účastní člen Brněnského Devětsilu 
M. Ponc, jenž^ pracuje na barevně-hudebním divadle, jehož 
návrh je v Německu předmětem živé pozornosti 
i 
zájemců. ?— 
E. E. KISCH: DER RASENDE REPORTÉR. Obratný, všudy 
přítomný, bystrý a vtipný umělec, žurnalista vysoké úrovně 
stylové. Novinářský typ, na nějž přítomnost musí býti hrda. 
Konstruktér sensací. Jeho jméno má již magnetický zvuk. I 
dobrý feuilleton, postaven vedle jeho skic, se rozplývá svý 
mi nedostatky. Tato kniha glosuje nejrůznější kouty světa 
nejrozmanitější figurky moderních lidí. Připomíná Groszova 
»Dobrodruha«. Sport následuje loupežnou vraždu 
»Bristol 
a 
v hotelu 
a mrtví námořníci stojí před soudem. Panoptikum 
i život. —• ČTENI Z JIŘÍHO WOLKERA. Lidové vydání z ob 
sáhlého díla. Dojemná fotografie dítěte a 3 jiné. Autograf 
epitafu. Dokoupilův populární úvod. Vydáno pečlivě na leh 
kém a slabém papíře po způsobu anglických authologií. — 
DE STIJL. Roč 1924. Č. 8. Mondrian, Nieuwenhuis (Kon- 
strukce),^ Q. Antheil (Manifest des Musico-Mechanico; 
Orchestrální stroje s tisíci novými zvuky, s tisíci novými li- 
bozvuky v protivě k dnešním jednoduchým zvukům houslí, 
plechových a dřevěných foukacích nástrojů přijdou .. 
Doesburg o surréalismu, systematická časopisecká hlídka, 
níž jest »Pásmo« doporučeno. Doesburg (strop universitní bu 
dovy, krásná fotografie Man Rayova, plastika Brancusiho 
(Leda). — DAVID GARNETT: DÁMA V LIŠKU. TÝŽ: ČLO 
VĚK V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ. Angličan, jehož právě ve 
dvou překladech představuje nakladatelství »Čin« čtenářstvu, 
má zvláštní lásku k látkám ze světa zvířecího. V prvé knize 
mizí vůbec hranice skutečnosti a žena se mění v lišku. Tato 
irracionelní problematičnost má na čtenáře účinek tragedií, 
násobený vědomím ukrutné zvířecí bezmocnosti a pudovosti. 
Druhá knížka, opět nekonvenčního obsahu, kdy absurdnost 
jest vyvrcholena vstupem pohněvaného a uraženého milence 
do klece, v níž žije v řadě opic jakožto živočich, species zoo 
logie se svým miláčkem rysem až k chvíli milostného 
má -veškery přednosti dobré povídky. 
NÁCT. V překladu Boh. Mathesia 
nákladem »Plamja 
prvém vydání v překladu Seifertově vychází tato revoluční 
epopej básníka, v němž bojoval symbolismus s tendencí, ab 
strakce se skutečnostmi. Vzácná lyrická zpěvnost, překypělá 
číše obraznosti, melodičnost rýmů 
pochybovačnost 
zrcadlového labyrintu básnického 
způsoby Chagallovy. 
». . 
• • 
). 
.« 
V 
PÁSMO *. MODERNÍ LETÁK. 
LITE- 
ROVNOST«. Redaktoru tohoto 
M 
Vychází 10. každého měsíce. 
Redakce: Černili a Václavek. 
Redakce: Brno—Juliánov, Husovo nábřeží 10. 
Veškeré redakční návštěvy se odmítají. Rukopisy ani výtvarné příspěvky se nevracejí- 
Pražská redakce: Krejcar, Seifert, Teige. 
Adresa: Praha II., Černá 12 a. 
Directeurs délégués pour la France: 
L’adresse: Paris VI. e, Rue Séguier 14. 
Cena jednoduchého čísla Kč 3-30. 
Předplatné na 14 čísel I. ročníku Kč 43*- 
Předplatné pro činné a přispívající členy U. S. Devětsilu 
a Brněnského Devětsilu KČ37 - — 
Předplatné nutno platiti pouze předem. 
H. 
Neabonentům se zasílá časopis pouze, zaplatí-li nejméně dvě čísla 
předem. Těmto odběratelům bude vždy vkládána platenka pošt. 
šek. úřadu. Odběratelům, platícím nedbale, zastaví administrace 
další zasílání listu. 
Krajinským spolkům, studentským, politickým organísacím, 
kolportérům a důvěryhodným osobám, jež prodají více 
než 5 čísel, poskytuje administrace výhodné slevy. 
O knihách, révu ich, projevech a publikacích, jež nebyly redakci zaslány se nere 
feruje. Publikaci nelze zasílati na soukromé adresy spolupracovníků nebo redaktorů 
listu. Kritikům, kteří o listu nepíší, listům, jež nezasílají výměnových nebo dokla 
dových čísel, mní „Pásmo" zasíláno. 
Prix du numéro pour 1'étranger: Kč 4-30. 
L'abonnement annuel pour 1'étranger (les’ ros 1—14 de la Iére 
année) Kč 58’ — 
Velmi úspěšná inserce moderních průmyslových a kultur 
ních podniků. 
Expedice: Nakladatelství 
Brno-Julíánov, Husovo nábřeží 10. 
Pošt. šek. úřad číslo 36.274. 
Tiskárna: Ant. Odehnal, Brno, Veselá 39. 
Halas & Šíma. 
smíru, 
A. BLOK: DVA- 
a s Maškovými kresbami, 
v representativní úpravě po chudičkém 
a v hloubi všeho ruská 
kdo by si mohl odepříti pohled do tohoto 
snu? Mašek volil výtvarné 
LITERÁRNÍ SKUPINA A MORAV 
SKÉ KOLO. Obě skupiny se sešly k vypracování společného 
memoranda, jak obsaditi činoherní vedení brněnského Nár. 
divadla. Vrána vráně ... Augur auguru ... Reakce reakci ... 
Vše pro lektora! Neboť program se píše a čte. Ale divadlo 
se hraje a cesty na jeviště jsou plny hloží a tolik zakopaných 
dramatických »perel« by mohlo zasvítiti ze skutečné scény. 
Zdá se, že ani injekce tohoto pochybného »modernismu«, jenž 
se paktuje s literátstvím provinčním a středověkým, neozdra- 
ví divadlo. Spíše se zdá, že vír, v němž se zmítá divadlo — 
nejen v malém Brně — pohřbí na konec ještě jiné třísky — 
F. C. WEISSKOPF: ZEMĚ NA DRUHÉM BŘEHU. Tato di 
vadelní hra jest pokusem o ortodoxní tendenční hru pro sou- 
družská jeviště komunistická a byla poctěna cenou v soutěži 
pražského »Proletkultu«. Glorifikace mladého dělníka, hra po 
lemická, postavená do služeb politických, jako kdysi Björn- 
sonova »Rukavička« do služeb měšťácké morálky. Poněkud 
mnohomluvná práce, méně divadlo, jak mu moderní umělec a 
nové obecenstvo rozumějí. Dobře nahradí banální plevel děl- 
NEREFERUJEME O PUBLIKACÍCH. ANI NEKOMEN 
TUJEME KNIH ČI ČASOPISŮ, JEŽ NÁM NEBYLY ZASLÁ- 
NOUS COMMENTOUS ET SIGNALOŇS SEULEMENT 
LES LIVRES ET LES REVUĚS ÉNVOYÉÉS Á LA DIRĚC- 
TION. 
NY. 
L’ éditem de cette revue a fondé le 
Représentation générele 
de quelques 
revues étrangéres mo 
dernes pour la Tciiéco- 
slovaquie. 
II acqulert des Toffres des revues 
nonrelle8. 
Vydavatel tohoto listu založil 
generální 
zastupitelství 
některých 
moderních zahranič 
ních revuí. 
S dalšími časopisy se vyjednává. 
Devětsi!“ (A. Černík), 
ff
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.