Full text: Ma : aktivista művészeti és társadalmi folyóirat (4 (1919), 6)

110 
A KULTÚRÁJÁBAN FÓRRA* 
DALMASITOTT EMBER 
AZ AKTIVISTA CSOPORT III. ELŐADÁSA 
Ha igaz az, — szerintem jórészt igen — hogy 
minden eddigi társadalom története osztályharcok 
története, akkor ehez hozzá is kell tenni: hogy min 
den produktív társadalmi változás nagysága a töme 
gek milyenes igényességi nagyságának a függvénye. 
S ezzel másithatatlanul irányba szabtuk utunkat, a 
mai kulturális összetevők — tehát a mai úgynevezett 
„igényessé" tevő kultúra — megbontása felé. 
Ezek a kulturális összetevők ma kivétel nélkül 
az igénytelenség determinánsai, mert kivétel nélkül 
kapitalista előfeltételek dobták őket életté — a töme 
gek hogyan és mennyire élni — akarásává. A mai 
kulturális összetevők hü kifejezői annak a gazdasági 
rabszolgaságnak, amelyen a kapital-feudalista 
termelési rend épül és elvész. De nemcsak kifejezői, 
— kiszolgálói, alátámasztói, mert a proletáriátus mai 
kulturális adottsága mellett konszolidáló, konzerváló és 
norkotizáló erők. Helyzeti energiájuk alig mérhető le, 
mert a gazdasági bajok közben szinte lopva kerültek 
bele a különben forradalmi proletáriátus lelki vilá 
gába. Ebből legtermészetesebben következik, hogy a 
tömegek gazdasági forradalmasításával párhuzamosan 
meg kell indulni a kulturás forradalmasításnak is. 
Mertha valaki a mai tanácstalanságba és nagy munka 
bérekbe szeretkezett külföldi munkásság példáján 
nem hiszi a történelmi materializmus igazának lesújtó 
kicsinyessé tevését a jólakott aktualitásban, az akár 
az orosz gazdasági forradalmakat megelőző kultur- 
forradalmakkal is beigazolhatja önmagának, hogy 
még az anyagért való harcnak is elengedhetetlen 
előfeltétele az ember már kulturás struktúrájának 
megbontása, a régi determinánsok kiküszöbölése, 
tehát az uj és merész átértékelések egész sora. 
S akik az „Überbau" problémáját, még mindig 
csak a gazdasági viszonyok szimpla föléépitményé- 
nek akarják elkezelni, — azok az élet anyaggal és 
gondolattal véres és állandó keverődésében nem lát 
ják, hogy az úgynevezett „Überbau" nem valami 
bagolyvár a társadalom fölé, hanem igen is beleépi- 
tettség a tömegek eszébe, beépítettség, mely minden 
harcnak minden forradalomnak, minden igényesség 
nek eleve meghatározója. 
És ezek a beépítettségek legnagyobbrészt még 
a kapitalista osztályuralom ideológiáit szolgálják. 
Vagyis mi történt? Semmivel sem kevesebb, mint 
hogy a felszabadulni akaró különben forradalmi 
proletáriátus ugyanazokkal a morális ideológiákkal 
harcolt a kapitalizmus ellen, mint amelyekkel a kapi 
talizmus a maga kizsákmányoló uralmát megterem 
tette és összetartotta, illetve a proletáriátust már elérte 
és önmagában leszerelte. 
Elsősorban tehát ezeket — a proletáriátusnak 
már véréig beépített kapitalista fészkeket kell meg 
tisztítani és újjá, tényleg forradalmassá fűteni az 
embert. 
Ehhez azonban a legkíméletlenebb lelki anarchia 
kell, mely az ember kapitalista sémákon mozgatott 
gondolatvilágát megbontja, lélegzethez engedi: mert 
a végtelent, az erkölcsi és testi kötetlenséget, a sza 
bad és a mégis marakodásnélküli életet vetíti elébe. 
Állandó anarchia, amely minden olyan deter 
minánst lerombol, amelyik nem a legmaximálisabbra 
feszíti az egyén munkabírását és igényessé válását, 
amely nemcsak felold, de kívántat, szuggerál a praktikus 
tudaton át az anarchikus erők összefogására, szóval 
a rombolás helyébe az építkezésre hajszol, mely 
tehát végeredményében az emberi látást és merni- 
akarást a legmagasabb pontig labdázza fel. 
Anarchia: magyarul uralomnélküliségre törek 
vésnek lehetne nevezni, de a mi értékeléseink 
ben : az örök megbontó, az örök elégedetlenkedő, a 
soha megállni nem akaró individuum hite az életnek 
csak az egyetemesben kiélhető maximumában: mely 
a legtöbbet rombolás, hogy a legtöbbet építkezéssé 
válhasson. S mert praktikus anarchia, nem válhatik 
soha Tart pour l’art-á. hisz ma, amikor az uj gazda 
sági rend előfeltételét hirdeti az uj társadalom meg- 
épithetőségéhez, épen a gazdasági harcok intenzitásá 
nak felfokozása érdekében akarja megbontani az 
egyén régi harcképtelen morális struktúráját. 
De az anarchia mégsem öncél és ha nem is 
eszköz, előfeltétel az előbbrejutáshoz, s mert az 
aktivizmus nem ismer nyugalmi állapotot, — az 
aktivista mindig maximálisan akar élni, ehhez akarjuk 
most megteremteni a kulturás előfeltételeket — nem 
csak előfeltétel, hanem állandó kifejezője a fejlődés 
ben levő társadalomnak. 
Nyilvánvaló, hogy minden forradalmat kisebb 
vagy nagyobb mértékben az emberi benső anarchiája 
— önmagával és a világgal való összekülönbözése — 
előz meg. Ennek az anarchiának méreteitől függ a 
forradalom beteljesítő képessége. Magyarországon ez 
az anarchia ez a megbontó alátrágyázó, ez az egyen 
súly billentő erő majdnem a nullával határos. A 
proletáriátus tényleges forradalmi nevelése elsikkadt 
a kis és nyárs polgári kapitalista kultur-sémákon 
gondolkodó vezérek hatalmi harcában ösztönösen 
anarchikusra hajló természetét a proletáriátusnak, 
kis polgári úgynevezett „erkölccsel", művészettel és 
kimondottan konzervatív társadalmi tagozottságokkal
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.