§1Ые8, еЗ ди’оп пе роигга р1и,5 гедагйег т 1е зо1еН 
ш 1а 1ипе, ш 1ез топЗа§пез, т за зоеиг, т 80п ргорге 
У18а§е ? Ои’агпуега-З-П ? Оайа з’езЗ Зи, рагсе 
ди’аргёз 1и1, И п’у а пеп. ЕЗ пеп, с’езЗ ЗоиЗ се ди’П 
у ауаИ: аирагауапЗ дш гесоттепсе. Юайа а ей 1а 
Петте, а Рапз, 1а Ъе11е 31етте рагшеппе. (}ие Зега 
1е 41° ? 
* 
* * 
АирипРЬш, Шаге! ЗайрагайгезопйегтегНуге йопЗ 
1е 313ге реи! 8е Згайшге « ЬейепЗи 1е РЬаге », еЗ ой 
1е гиззе зе тё1е аи гаоит. С’езЗ цп роете Йгата31дце 
дш сНЗГёге <3ез аиЗгез ои\та§ез йе Ша/с1, Зе1з 
дие Иапко, го1 <1е$ А1Ьапт'$, Ь’Апе а 1оиег еЗЬ' Не Ас 
Р^иез. И з’а§13 (Тип ретЗге, ЬейепЗи, еЗ (Тип аиЗге 
ретЗге, с1аззщие еЗ ротр1ег, дш ЗопЗ 1е рогЗгаИ 
й’цпе 1етте тогЗе. Ье йегтег гергойщЗ ЗехЗие11е- 
тепЗ1ез ЗгаНз (Зе 1а Зетте, ЗапсИз дие 1е ргет1ег еп 
Згасе ипе 1таде поп геззетЫапЗе, пииз гесгёёе зиь 
уапЗ ип Ъезот тЗёпеиг. О’аиЗгез регзоппадез тЗег- 
у1еппепЗ, Зе1з дие 1е Зегте ЕзрпЗ, еЗ стд Зеттез 
уи1§а1гез йопЗ 1ез потз зопЗ Зшёз йе 1еиг рагЗти- 
1апЗё зехиеНе. Уош, сГаШеигз, се дш зе раззе : 
Ье ретЗге ротр1ег !аИ 1е рогЗгай « у1уапЗ ». Роиг 
ЗоиЗез 1ез Зет тез Уи1§а1гез, И езЗ зиШзапЗ с!е уо1г 
се рогЗгаЗЗ сотте 1та§е с1е 1а Зетте тогЗе. Ье 
Зегте ЕзрпЗ, тёсопЗепЗ, ЗаИ уетг ЬейепЗи а31п йе 
Заше ип рогЗгаН, поп геззетЫапЗ ехЗёпеигетепЗ, 
та1з дш геззизшЗе аиззИоЗ 1а тогЗе. Вез дие ЬейепЗи 
еЗ 1е Зегте ЕзрпЗ заИзЗаИ: Й1зрага1ззеп3, 1е рогЗгаИ 
поп геззетЫапЗ еЗ 1а Зетте геззикйЗёе ЗопЗ ип 
епЗг’асЗе й’атоиг. Ье- рогЗга13 « ухуапЗ » геутпЗ еЗ 
1е поп геззетЫапЗ 1е Зие. Еез стд Зеттез ЗиепЗ 
1а Зетте геззизс13ёе, 1е Зегте ЕзрпЗ, а зоп Зоиг, 
Зие 1ез стд Зеттез уи1§а1гез. Ье ротр1ег герагаГЗ 
еЗ Зие 1е Зегте ЕзрпЗ. ЕейепЗп Зие 1е ротр1ег. Ье
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.