Full text: Contimporanul (39/40)

Anul II No. 39“40 j Sâmbătă 21 
Aprilie 1923 j Exemplarul 
3 Lei — Apare Sâmbătă 
Port Vechi de Nargyerite Crissaf 
FocuJ de paie cu ocazia votărei constituţiei ne dă din 
nou prilejul de a face constatări pline de amărăciune cu 
privire la capacitatea noastră de reactiune. Am crezut — 
chiar şi cei mai cinici — că curentul în contra acestei 
ţ ' ■'< vi-’ h-r ’• •• •••l.r— « V. ’ frid! t 
se-le, .-a trezi conştiinţa celor lumina-. • va s .ru ia răga 
zul convenţionalismului politie şi va împiedică, noua 
constituţie să fie statutul unei as'ociatiunr financiare. Din 
nou, optimismul nostru culpabil a fost pedepsit, iluziile 
noastre naive au fost amifeite, încercarea noastră ultimă 
de a păstra cel puţin o singură credinţă — acea în puterea 
de intuiţiune a unui popor — a fost zadarnică. Nu vedem 
de cât calcul diabolic şi meschin deoparte — indolentă şi 
desinteresare de cealaltă parte. Rareori mediocritatea sub 
aspectul ei de ucigătoare monotonie s’a înfăţişat p'rivirei 
contimporanilor mai definitivă de cât aşa numita luptă 
în contra violentei guvernamentale care a. impus sub stare 
de asediu Constituţia. Dacă e adevărat că entuziasmul 
este corolarul mişcărilor generoase, a luptelor de idei, a 
frământărilor nobile - aceasta verifică indiferenţa far 
dată, elanul silit, totala lipsă de convingi v î eu care s’a 
combătut şi s’a apărat aşezarea noului fundament, juridic 
al Statului Român. Deoparte şi de alta mercenari politiei 
lipsiţi de cultura idealului, de însufleţirea firească a celor 
ce_şi apără o credinţă, de sinceritatea conştientă şi inco- 
ruptilă a omului politie. 
Si, astfel, în revoltătoarea banalitate a faptelor diverse, 
cu oareşicare decor de baionete şi drapele naţionale, a- 
proape neobservată în haosul anarhiei antisemite, furi 
şată, fără discuţie, compromisă de platitudinile ireveren 
ţioase ale apărătorilor ei şi trivializată fără de rost de acei 
ce ar fi voit să o împiedice, constituţia trecu — ea un 
mare act istoric care mâine va figura ca o sugestivă, a- 
tracţiune în bagajul politic al cutărui partid sau în pros 
pectul de emisiune al cutărei bănci. 
Şi totuşi, ce probleme grave atinge noua orânduire, în 
cepând cu dreptul de proprietate, care din sacru şi invio 
labil devine o funcţiune socială. însuşi Oulianof Lenin ar 
trebui să acorde paternitatea acestei doctrine precursoru 
lui său Kropotkine, căci iată-ne în plină anarhie, care 
deplasează caracterul individual şi statornic al proprietă- 
ţei transformându-1 într’o noţiune de dinamică socială, al 
cărei arbitru va fi un parlament eu o majoritate de două 
treimi ales pe baza unei legi electorale necunoscute. Care 
este v ar ea, astăzi admisă,, care va. putea rezista mâine 
acestei doctrine consfinţite 1 ? Bunul imobil? Dar el se ia 
şi se împarte. Titlul de rentă? dar el se anulează pentru 
degrevarea-statului. Munca. — dar ea devine ob 
pentru, interesul general. 
Iată toate barierele ridicate — iată intervenţionismul de 
Stat întronat în tiran, mânuit de guvern — iată drepturile 
civile suspendate, iată dictatura instituită pe ţărmul celă 
lalt. al haosului anarhic, trecând această punte de brutală 
şi criminală demagogie. Iată România — câmpiile elizeene 
-,le unui plutocratism medieval, în care cheia drepturilor 
♦ 
civile,, în fiecare caz în parte, o deţine „cornul, minis 
trul, prefectul sau vardistul din coiful străzei. 
Da,] se a oi întreba unii — un partid de ordine, de 
tradiţie, poate el impune un asem -nea regim periculos sie 
însuşi? Nu-şi taie el craca de sub picioare? Ei bine — is 
toria se însărcinează cu răspunsul. J-M* ,r- numenul inerent 
- " SSttg. U, ^ 
a .ia? p;-> c ••orr.veii şi t .< m*... ,;erre. Este abuzul 
devenit sistem este lărgirea celulei incomode în care te 
închide legea — care apoi devine piaţa publică unde se 
ridică eşafoduri şi spânzurători. Astăzi,, un partid politic 
cu o vastă organizaţie economică, cu mari interese finan 
ciare şi participări industriale, cu un număr mare de 
membrii fideli în magistratură, în armată, în administra 
ţie, cu legături mărturisite sau oculte,, impune— în vidul 
c reiat prin pomparea tutulor drepturilor — legea Jui. Este 
o directivă, este o voinţă, pe cari unii o resimt ea o bru 
talitate, dar, în definitiv., este o energie. 
Dar ce va fi, dacă, în jocul liber al forţelor politice, 
acest partid nu va. mai dispune mâine de aceiaşi putere şi 
va fi dat 1a. o parte? Legalitatea # suprimată, libertatea o 
legendă, tara va fi pradă arbitrarului, anarhiei, haosului? 
Lipsind acea unitate de conducere dictată de vastele in 
terese economice ale unui partid, stalul se va desagrega — 
căci principiul funcţiei sociale esenţial mente dinamic şi 
evolutiv, el poate indica o direcţie —- dar nn poate fi o 
bază legală — pentru că nu exprimă un raport stabil. 
Iată consecinţele funeste ale acestui intervenţionism, 
care sub masca unei democratizări i u ascunde nici măcar 
intenţia unei socializări lente ci die.j deadreptul la calea 
impilărei prin mijloacele dictatori;. •• ale partizanilor, a in- 
terprinderilor afiliate partidului interesat, care,, la adăpos 
tul ipocrit al unei dialectice constituţionale-îşi va atribui 
el însuşi dreptul de folosinţă şi de control asupra tutulor 
bogăţiilor publice şi particulare. 
Şi este simptomatic faptul: intervenţionalismul acesta 
de stat nu este legislativ, corectiv al raporturilor, nu are 
în vedere mărirea proelucţiunei, de pildă — el nu se ocupă 
de cultura grâului sau a sfeclei de zahăr — de intensifi 
carea. producţiei miniere sau petrolifere — de exploatările 
forestiere sau de navigaţiune — el schimbă raporturile de 
proprietate, el creiază privilegii în Vnntrul aceleiaşi cate 
gorii având ca unic criteriu nuai: a politică — el ridică 
nenumărate bariere dezvoltărei 1:... re„ prin tot felul de 
îngrădiri, de particnlarisme, de exi opţiuni, tot atât de 
nejustificate pe cât de inconsecvente, toate în virtutea 
aoeluiaş drept de deplină stăpânire. 
Consecinţele nu vor întârzia. Ele vor fi grave. O spunem 
cu toată seriozitatea şi cu regretul de a constata că ten 
tativa de a. se înlătura dezastrul care ne aşteaptă a nau 
fragiat. Valurile evenimentelor zilnice au acoperit pră 
pastia, dar ea se poate redeschide în curând,, aiurea, şi 
atunci — vae victis. 
Timpurile cari au dat Florenţei pe Macbiavel an trecut 
Pe malurile Dâmboviţei parodia aceasta poate să devie 
sinistră. Şi să nu uităm că încă nu trăise Karl Marx. 
St. F. VIDRAN 
Jeny 
Ai îmbătrânit, băiete, 
Cântând stihuri şi ştafete, 
Potrivind, ascuns de lună, 
Vorba } n fluier, care sună, 
Lumea plânge ele necazuri, 
Tu-ţi pui gândul pe atlazuri 
Şi de dor de vânt şi mierle, 
Faci cu acul fir de perle, 
Iţi ungi rănile cu-argint, 
Te alinţi cu zări ce mint, 
Şi-ţi faci cugetul hotar 
Infe înger şi măgar. 
— Ah! de când nFa fost iubit 
Felul meu s-a ismenit. 
Gura-i rece, de nălucă, 
Mi-a lăsat viata năucă. 
Fiinţa-i mică de otravă 
Mi-a.' făcut carnea bolnavă, 
Fieş’care os mă doare 
De-amintire şi lingoare. 
Şi pentru că nu am ştire 
De-mi. voi mai veni în fire 
Şi de o voi mai vedea 
Strânsă sub mustaţa mea, 
! | ' j 
Ca un şarpe ce se sbate 
Suferind de cinci păcate, 
In stihuri m’am hotărît 
Să-mi trec noaptea de urît. 
Că dacă mai r r n- vie . 
’.'f . .. 
O citi şi o să vie.:. A 
T. Arghezi 
Modernismul fesftrului 6a Paris 
Trupa Pitoef de teatru modern care dela 1 Oct. 
1922 lucrează la teatrul „Champs-Elysee'’ din Pa 
ris joacă acum cu un succes imens piesa lui Pi- 
randello: Six personages en quete d’auteurs. Pie 
sa e foarte ciudată, nu prezintă cohesiunea 
logică obişnuită pe scenă, şi nici un fel de deco 
ruri. S'a remarcat cu această ocazie o nouă forţă 
de seamjăj a teatrului: D-ra Helene Amande. 
La Roma, sub conducerea prietenului nostru Bra- 
gaglia, fiinţează Teatro degli Independenţi cu un nu 
măr restrâns de locuri a. câte cincizeci de lire, vi 
zitat de toată aristocraţia intelectuală şi de naş 
tere a Italiei, pentru repertoriul său select. S’a ju 
cat de curând, într’o singură seară: „L’Uscita” drama 
celebrului Luigi Pirandello, interpretată de Maria 
Cârmi, „Una Pantomina” interpretată de o artistă 
rusă şi, tot cu Maria Cârmi, ,.Bianco e Rosso” a lui 
F. Marinetti, şeful şcoalei futuriste italiene, — pie 
setă trimisă ,,Contimpbranului” şi publicată în nu 
mărul de faţă. 
Pievvot de Dida Solomon
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.