Full text: Zenit : internacionalna revija za novu umetnost (1 (1921), 7)

9 
Piskač — Prag Čarobnjak 
► * *' *. # J 1 . * f * i * . • * ^ м Г * ’ J • * • * * ^ ♦* •> * • * • * & Џ - ~ . , * • f < k ‘ ^ » * -• ^ * V* r ^ I 1 * ^ ' % > 1 I * f Ч ^ * Л 7^^ |î t J •/ ' , k v 4 • ^ < 1 k * " V # 1 *У У* * ** Ш • * Л * *V ^ .' 
Беше и y дарској души Агрипине, и када ова паде Ту су многи старци са стаклима на очима окретали 
под ударцима мачева сином послатих убица, душа 
хиероглифе 
пређе y једну магарицу, која je туј крај обале жа- што их пре безброј векова исписаше руке вештака- 
лосно њакала. 
сликара на угипсаним. омотима око тела и на сарко- 
И тада ирви нут y свом дугом лутању осети неиз- фагу. Загледаше их, свађаше ce, много ce знојише, 
мерну срећу. 
Потом када магарицу неки пијани ослари батинама државник древнога Ei 
и на крају истумачише да ту лежи какав велики 
Други млађи, без ста- 
умлатшпе, jep je црпела сву снагу њиних магарада, кала на очима, доказиваху да би морао имати ши - 
душа опет настави мучно лутање кроз свемир. 
И векови су тако пролазили. Хиљаду je тела та блу- 
љату браду на измаланом лицу. Тада један стари, 
y чијим ce устима кад je жучно говорио видео само 
дећа душа наставала, и ишла тако кроз муке и пат- један криви, црни зуб, доказа да ово мора бити Kä 
the ка дању спашења. кав ирвосвештеник, јер су они били свугде обрија- 
Усељена y тело једне вашке оиа изгоре y Шпанији ни, лишени мушкости и y опште као жене. 
на спалишту заједно са Јеврејином, y чијем je каф- И записаше да ту лежи тело првосвештеника бога 
тану мирно становала, a кога инквизиција осуди Озириса. 
да би ce његовог блага доченала. Потом yi 
међу 
Потом je била y телу пијавиде, коју y златноме су- клене зидове, y одаји где беше још много мумији по- 
ду са много других донеше на сјајни двор витешкога знатих предмета. 
францускога краља Франсоа I, који ма да беше ста- Свакога су дана поред тих стаклених зидова про- 
сит, јуначан и леп, боловаше од гадне напуљске бо- 
лазила многа лица глупава, згужвана, румена као 
лести. И када je ставише на маљави, широким цр- хиероглифи на папирусу, обријана 
веним пегама шпарани краљевски трбух она поцр- 
расла. 
вене од поноса и радости. Када ce већ напила болес- Мумија je мирно дремала, и са радошћу чекала већ 
не крви, бацили су je на ђубриште где je бедно ска- блиски час откупљења. Навршавале ce последње го- 
пала. 
И док je душа и даље. лутала мучним путем искун- 
Беше 
м 
љења, и мумиЈу, која стрпљиво чекаше y дну пе- достојанственика тамо на Истоку, из земље не Ma- 
hune да ce душа врати y њу, пробудише из много- ло блиске њеноме Египту. Живот те жене беше све- 
стољетнога мира. 
гао и свети. 
туђинци дођоше 
барељефе 
Већ ce ближиле последње године што одвајаху ду- 
шу од спасења, кад на земљи наста велики и крвави 
и изнеше саркофаг са мумијом која и сама сад поче рат. Чете са шиљатим, и чете са округлим гвозде- 
дуги мучни пут. 
леђима 
ним капама подједнако пустошише вароши и села. 
»аркама дуж Нила, на ратној фре- И час плодне долине и брда беху узети од једних 
гати, потом m неким чудним колима, какве y Егип- час од других чета. И y томе страшном добу жена 
ту никад није видела, и једнога дана доспе y једну са душом мумије заведена демоном грешена, y лицу 
огромну палату са безброј прозора y неком далеко- једног ратног извозника, почини првобитни грех не- 
ме граду, који имађаше варварско име: Нариз. 
CÛ 
сретне Ануке. 
Завршиле ce године велике казне откупљења, a ду- 
ша ce ипак не врати y Нирвану. 
•Једног дана корачала je кроз ону велику палату са 
много широких прозора жена са душом мумије, a 
лратио je зли демон y лицу ратног извозника. Про- 
лазили су кроз сале асирске и феничке, римљанске 
и грчке, и кроз дуге одаје где читави зидови шаре- 
ним платнима беху заклоњени. Најзад су ушли y 
салу Египта. 
Док ce жена са душом мумије неизмерно дивила 
ншрини плећа и јачини мишића неког црвеног еги- 
натског писара, који на прекрштеним голим бути- 
нама држаше папирус и вечито писаше, и докле зли 
демон, y лицу извозника, гледаше са неизмерном 
жалошћу на мале старе комадиће злата y стаклу 
затворене, чу ce неки 
шум 
туђим 
душу, и задрхтала je светим гневом. 
Заљуљао ce саркофаг и мумија, прснули су велики 
стаклени зидови, и срушило ce све то на престрав- 
љену жену. 
И би велика несрећа. Од страха су попрскали и дру- 
ги стаклени зидови, и ишчезли стари комадићи зла- 
та, од страха ce сруншла без свести на под жена, 
од страха je и зли демон y лицу ратног извозника 
ишчезао. Потом су чувари дојурили и доносили 
разне соли, али ce жена није могла освестити, била 
мумија 
забранила
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.