Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

стујем, Србијо, бацам теби y образе прљави плашт и смрдљиве пелене твоје бедне деце... 
Има само људи a нељуди! Сви сте ви за мене — нељуда? A сви заједно сачињавате оно тужно 
балканско вретено што ce зове Србија или Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. И зато 
Хвала ти Србијо лепа!...“ 
Како ce y iope навед^ним »нкриншнисаним изразвмз изазива мржња противу др«аве као 
целине, јер ce Србија идентификује са Краљевином С. X. С. y нзразу: „а сви заједно са- 
чињавате оно тужно балканско вретено што ce зове Србија илк Крзљевина Срба, Хр- 
вата к Словенаца“ то на основу 19. закона о штампи y вези чл. 13. и 138. овоземгљ- 
ског Устава, Упржва града Београда 
P Е Ш A B А: 
Да ce часопис „ЗЕНИТ“ бр. 36. за октобар месец 
1925. године забрани и његово растурање и расаро- 
даја спречи. 
Ö овоме взвестити главну пошту и пошту на же- 
љезничкој станица да ласт задрже сд експедиције 
до судске одлуке. 
Решено 29. септембра 1925. године y Београду. 
Деловођа—писар, 
Ж и в. М., С и м н ћ. 
По наредба 
Управника града Београда 
Помоћник Шефа Опште Полиције 
М 
Аћимовић. 
Управа Града Београда актом својим Бр. 6222. од 30. септембра 1925. год. спровела je 
овоме суду на расмотрење своје решење под бр. 6222. од 29. септембра 1925. год. којим 
ce узабрањује часопис „Зенит“ Бр, 36. за месец октобар 1925. год. за то што y чланку 
„Хвала ти Србијо лепа и взазива ce мржња прстиву државе као целине, јер ce Србија 
идентификује са Крзљевином С. X. С. y изразу: „а сви заједно сачињазате оно тужно 
Балканско вретено што ce зове Србија или Крзљевкна Срба, Хрвата и Словенаца као и 
даље y кзразима: 
(ПРЕДЊА САДРЖИНА) 
РАЗЛОГ СУ 
« 
A 
По расмотрењу решења Управе Града Београда Бр. 6222 од 29. сеитембра 1925. год. 
којим je узабрањен часопис „3«шт“ Бр. 36. sa месец октобар тек. год. Суд je нашао: 
Да ce y реферату овог решења цитираним инкримнннсаним изразима не изазива мржња 
противу државе као целкне 
устава 
чл. 19. зак. о штампи y везе чл. 13. и 138. овоземаљског 
те ce према томе a y смислу чл. 21. закона о штамаи предња забрана чшсо- 
писа „Зенмт“ има ПОНИШТИТИ. 
На основу свега изложеног ш чл. 21. чакона о штампи Првостепени Суд за град Београд 
P Е Ш A B A 
Ч 
Да ce решење Управе Града Београда Бр. §222. од 29. септембра 1925. год. којим je уза- 
брањ?н часопис „Зенит“ Бр. 36. за месец октобар 1925. год. ПОНИШТИ о чему решг- 
њем y препису известити Управу Града Београда и одговорног уреднвка поменутог ча- 
сопкса, писати Главној Пошти Беогрздској као и пошти на жељезничкој станици да je 
забрана дигнута. 
Регаеео y Првостепеном Суду за Град Београд 30. септембра 1925. год. Бр. 42403. 
y Београду. 
Деловођа—Писар, 
С т. Н е 
II 
i h. ' 
Председаик 
М. П е т d
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.