Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

ГОСПОДИНУ 
истине. (Колико je то жалосно и бедно, 
МИНИСГРУ УНУТРАШЊНХ ДЕЛА колико ружао и одератно!) Вн сге својом 
БЕОГРАД 
појавом и својим животом, из године y го- 
дину ункштавали могућност, готово сваког 
Поводом полицијске заплене 36. свеске социалног опстанка нових песника y нашем 
часописа »Зенита« 
брзином и ревношћу 
KOJEL 
била, 
?е чудном 
заплење на 
* 
друштву a таЈ грех, 
Вама — 
кога ми приписујемо 
тек 10 дана no њеном излажењу 
— није за опрогптење. Допуствли сте 
новинским стеницама, да Вам ce увлаче и под 
неки nucap, no гсаређењу Управе Вароши, нос и под реп (за некслико цигзрета!). За 
тражио je y 
својеручии растуре слог 
Hcliuoi штампарији, da 
Зенита“ ОН и 
награду они нису никада пропустшш при* 
лику, да протерају шегу и са Взма и са 
свима онима, који су далеко од свих Ва- 
ЖАНДАРМ. 
Питамо Вас, na основу кога закона ших врлина и својстава. Тако je постала 
смеју ce маиифестовати и овакви npo- новинска узречица 
хтеви Ваше полиције 
пресуде суда\ 
npe икакве 
? 
рљав и поцепан као 
модеран песник — за коју Ви Ујевићу, сно- 
сите пуну моралву одговорност. Зато, ми 
Уредништао „8ЕНИТА“ Вас оптужујемо без милосрђа. 
* Баш толрко дгша je требало, да „Зенит“ стигле 
y Лигу Народа ^на или свих делегација!) и дастиг- 
не било какав одговор на наш протест против 
убиства бугарског песника Геа Мнлева. Изгледа 
да je Г. Нинчић и овом приликом пружио „морал- 
ну помоћ“ Г. Цанкову. 
Није потребно дапонављам што ,.3енит“др- 
жи о Basaa као песнику, односно о Вама као 
аутору necaeia „Лелек Себра“ којима ce, по- 
ред зенитистичке поезије подчији сте утицај 
тек доцније дошли 
нисте баш много 
прославили. Али, да Ви и надаљб са ваш- 
кама и блатом које носите на себи, про- 
Omeopeno писмо изгубљеном песиику 
и пајацу буржоазије 
АВГУСТИНУ УЈЕВИЋУ Београд 
фанишете нови дух и нову поезију чвји 
смо ш зачетнеци y овој земљи — против то- 
га ce ми бунимо и борићемо ce одлучно 
y будућности. Јер, као песннк и као мисли- 
лац, бити данас појам буржоазије — y вре- 
ме социалних и духовних револуција 
Већ дуго сам огср?ен на прљаву судбину срамво je, бестидно je в кукавно je. 
Вашега жмвота. A још сам одгорченији, Глуаи Августи сиАшатнчни су y циркусу. Али 
да ce Ваше клаунетво y савременом буржо^ском 
ухватите y коштац са Взшом немани. Csa- друштву, коме службоуљудно служитезанод- 
ку судбану треба победити, па макар она смех или као чудовиште одбегло из неке 
узели 
изгледала, 
Ja 
џунгле 
морални je злочин испред свих 
нисаж y стању, да и вашој судбиви закре- оних, који ce зубима боре за своје људско 
нем вратом или ископам очи — да Вас и достојанство. И зато ми Вас оптужујемо бсз 
даље не води овим путем којим сте пошли. милосрђа. 
ужност je да тај део борбе свак за Изгубљени песниче! 
себе свршв, усаешно и јуначки 
Драги 
треба 
Bac y име свих 
слабости 
зенитиста и y име њижове зубате бор- 
бе иозмвам и молим 
вратите ce што 
једном да ce учини места хра- пре н» пут голог рада и белога хлеба. Про- 
брости и хероизму духа, кога ми носимо будите ce иза сна, y коме Ви спавате 
y себи. Ви сте са својом европском роман- већ неколако годвна као тешки болесник, 
тичношћу и давно црклим боемством пер- којн je оболео од спавобоље и — европ- 
сонифицирали y себи све оно, што нас му- ске културе. Ви можда и не слутите, да 
ченички дави и најввше таре. Ви сте ce- je тај Вага сан најмилији баш онмма, који 
би допустили, да као човек и грађанин 
Вам ce са радошћу подсмевају, онима који 
дете прљаввји од амзлина, a као песник за- Вас опијају и кљукају разним мезелуцима 
радили 
своју популарност 
вашки — уиесго снагом Bat 
омоћу 
које Ви сигурно, са дна душе презирете 
Вашега 
И нажалост, са Вашомпо- 
пуларношћу, свесно или несвесно, са зна- 
и мрзите. Јер тако су Вас Ваиш против- 
ници и наши непријатељи најлакше савла- 
дали — бар једног од оних који мрзе бур- 
њем или без знања — р*сла je поред Вас жоазију и њену подрепину културе и циви- 
и једна ордиварна лаж, против које зени~ лизације. Пробудите сс, Ујевићу! Јога je 
тисти морају одлучно да протестују. Ви младост на нашој страни. Пљуните y лице 
сте као човек, блатан и вашљкв, постзли тој европској културетини и одбаците све 
персонификација „модерних песника“ y нашој прљаве рите њезине цившшзације коју 
земљи, и ако je то сасвим дзлеко од праве Ви баш озакав — тако одлмчно персони-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.