Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

t'% # 
рада. Храна империјализма je иљачка човечавства и пљачка туђе слободе. To je „логична“ 
последица великвх свла. И данас, сасвим je јасно, да су берзе једино светско мерило 
успеха и неуспеха појединих народа и држава. Колика трагика етатизма! 
Гаврило Принцип убио je утеловљену нсман нашег завојевача Фрању Фердинанда — и он 
je наш националнк х<рој. Абд ел-Крим je на топовском танету расаарчао В8дајника ри~ 
фанске националне светиње и јуначки ce одупире европских завојевачнма. Ала он je зато 
разбојник. Да Србија y светском рату нија игрзшз на карту енглеско-француског ка- 
питала, нас бв нестало са лица земље. Ах, Србвјо! Није њихова љубав била радн нас на 
вашој странв, него рзди — колонаја s осталих њвховвх „виталнмх интереса“. Каква 
правда? Каква култура? Каква цивилизација? Нз берзама ce пипа вулс сввх побада и 
сввх пораза. Берзе су плућа савремене Европе. „Здрзва валута“ je мерило умне ш моралне 
вредности свих људи. Новац je мервло савремене културе и цнвилазације. (А највеће кул- 
турно зло je — штампа!) На берзама догорева сваки пламен нациокзлвзм» и сваки жар 
идеализма. Исто тако, као што ce y борделииа race све ватре платонске љубави. 
Ох, како je одвратна та европска култура и та свропска цивилизацаја, чија je двоглава 
неман: империјалнззм и капитализам. Ми додуше осгадосмо живи y нашим ратовима 
за ослобођсње и проширисмо чак и наша плућа, Алн јао, ми нис&о тако чксти као пре 
европски бакцил жд?рс наша плућа и подгриза шш здрави балкаески органвзам. 
Треба стати на пут тој вулгарној европејвзацкјн Бал*шна, треба ce одлучно борити да 
спасемо варварску чкстоту. Савремено европско друпзтво не воле врлина. Чак врлине ce 
нвкоме не праштају. Поздрављају ce и истичу само мане. A од нашах мана најл&кше 
жмву наши ближњч и нвши непријатељи. A блкжњега сеогз, орема хриићанској рели* 
гији требало би љубити као самога себе. Каква згблуда! Такво хришћанство je опијум. 
Нама га препоручују енропски скоројевићи, y Esse „сласа цавилазације и — хришћан- 
ства.“ Љубити ближњега свога као самога себе, основна je заблуда и најтипичнија 
фраза хришћанска. То потврђују милионн људи својнм делима и својим неделима. 
Бррба Рифанаца иетоветма je са борбом Срба 
sa слободу м незаамсиост 
Гледајте Мароко! К?д je свитало ново сунце и „нова зора* нз Локарна и Жеаезе 
Мароко je још најбоље био обасјан. Француске трупе и даље су остале утаборене и спрем- 
не па крвопролиће варварске крви. Госпођа Еврола одувек je знала, да ce наоружа свим 
расположивим фразама, на којима почива та одвратна мрцина европска култура. Али 
нажалост, и ми смо заборавили, да je борба Рифанаца за слободу и независност исто- 
ветна са борбом Срба, коју смо до недавио водили и која je уж^вала симпатмје свих 
поштеник људи. И т Срби, који смо сву горчину такве судбине осетили на својој 
кожи, ми Срби ниса&о досада взустили нвједну једвну реч симпатије за Рифанце, који y 
Мароку, на своме огњишту, имају исто толико права као и ми на Балкану — на свој 
живот и своју слободу. Ta ми Балканци, први смо морали чут« крикове рифанскихбо- 
раца, који ce исто тако јуначки бране од „цившшзаторске мискје“ као што смо ce и ми 
херојски бранили. 
На 
II 
полсжај пре ратова и y време ратова за ослобођење, био je готово исти. A док 
и дпк 
смо ce крввли с Турцима, када наши крикови нмсу допирали ни до Загреба 
смо ce борили за комад онога неба, кога ce тако болећиво и романтично зове „српским 
небом 
били смо срећни и поносни, ако je макар ко на овој тужној земљи нашао коју 
лепу реч за нас или рлч иротеста, y име напзе нељудск® судбиее. Били би поносни и 
расплакали би ce детињски по механама. Били би радосни, кад би тада знао за нас па 
макар и сам главои „свиреви“ Абд-ел-Крим, који je од Европејаца оглашен за бандита 
и разбојника, упркос што je врло писмгн и културан човек. Он уме да пише и такве 
манвфесте, којнма није могао одолети ни американски сенатор Борах, који по свој при- 
лвцв има 
долврско срце. 
Оошто су ce несреЈши Рифанци угледали на своје нрекоЈ&орске суседе и зажелели мало 
бар такве слободе ш независности, као што je европска — тада, тада — Француска ! је 
изгубмла хладвокрвност и равнотежу — јер Мароко je Француска колонија! Њени поли- 
тичари и њихова штанпа, стално бунцзју о „спасу цивилизацијг“. Колико ce само кочо» 
пере ти празноглави политичари, са те две најнесрећније и најнеодређеније речи: култура 
и цивилизација! И кадгод малоуашн политичари хоће да кажу нешто „значајно" и „дубоко“, 
они по правилу морају да најашу на те две сироте сестре и блештаве речв, о чијој 
садржинн и значају они никада нису мислили, jep, нити могу нити умиЈу да миасле
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.