Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

Мароко je за нас остале Варваре (другаччје нас Европејци ве зову и не признју) једно 
мерило, како балкански човек не сме слободно да мисли. Он je као ајкула — уловљен 
y мрежу европског капктализма и империјализма. Данас, слободно мислити о питањи- 
ма човечанства, y нашој отгџбини није слободно, није дипломатски, није опортуно. 
Којом несрећом, даогао би ce намрштити г. Брвјгн или г. Чемб^рленпа би могло да 
нестане н«пшх реаарација, духовиих и матеркјалнах. Балкански човек још увек не сме да 
буде нов човек и ако кма услова з&то — пошто ce то противи — уговорима о миру и 
љубазним осмесима европске днпломатвје. 
Упркос ових нежељених истина, ми држимо, да сидшатије за Рифанце и за Абд-ел-Кри- 
ма не зваче никакав грех — не нсточии ни западни. Да ce српски народ баш са свшане 
обрука, после тслико пружених доказа о пожртвовању и борби за слободу — y име 
правичности и човечности, која треба да важн y првом реду за варваре — ми зенитисти 
поздрављамо Рифанце y њиховој борби за људско ослобођење и народну нсзависност. 
Београд 10. октобра 1925, 
Љубомир МИЦИЋ 
Диал 
91арз 28. ектвбра 1925 
На рођендан зениткстичког песника Бранка могао рећи на трибиви, рекао сам сутрадан 
Be Пољавскога, стигао je Мариаети y Па- на састанку са Маринетијсм. 
риз. Сусрет je 6 
Исти дан, Ma- Тумач je била 
дама. Зенитистички пред 
футуризму. 0 футуризму чуло ce je, 
фашизму и ставник y Паркзу, говорио je српски и не- 
« 
a je 
мачки. Дама je слабо разумевала, a сва je 
он нрва 
фашизма и да je фашмзам вероватност, да неби много разумела, када 
футуризжа. ,.Слава Мусоливију 
бм јој зенитиста говорио и y њеном мате- 
жквео диктатор!“ — y томе je прошло го~ рвнском језику. Кснференцији и диалогу 
тово цело вече. Вика, узбуђење. Ђолитисти присуствује сем зенитистичког пославика и 
протестују. Фашисти дижу ларму. „Живео Марннетија — један Србин два метра ви- 
Мусолики:“ ,,Жибео М 
су предба 
Французи 
да су заборав 
Они 
сок, балканских плећа и мудрих очнју. На 
страви италијанског геннја налази ce вајар 
j „ перо и слакар Прамполиви. Обојица су 
да не требају фа- фвне футуристичке интелигенције. Маринети 
да ce они налазе y 
своју 
демократију. вх васењује својом импулзивношћу. 
Италијашша су ce правдалн, да они „с ПОЉАНСКИ: Господкн Мариаетн! Ja вас по- 
правом“ тако говоре, пошто 
Италвја здрављам као повретача футурнзма и као 
Француску од пропастн. човека који je први дигао заставу и позвао 
фашазам 
Маринети 
говормо 
I 
младост на буну. То чиним као представ- 
реакционарност него рс- ник зенитизма y Паризу, по својој дужао- 
волуција 
} 
Мусулини 
био соци- cm A покретач зеннтизма и директор„Зе- 
Вели, да je фашизам либеларлн ната“, такође нема разлога, да Вас таквога 
пошто произлази из футуризма, a свако не цени. Али, Ва као пронагатор фашизма 
зна, да je Маркнста антиклерикалан 
На 
губмте наше симпатије. Против таквога 
даље j® Map 
талијанског народа иајвећи 
да je геније н- Мвринетф дижемо свој протест. 
да je снага МАРИНЕТИ: Хвала! Ви нпак немате разло- 
италијанске омладкне неисцрпна и њу je га зато, јер je фашизам позив на борбу, 
требало само пробудити. Поклик: „Устај a борба je здрава и потребна. 
млада Италијо!“ дазно су изустили футури- ПОЉАНСКИ: Зенитисти цсне Bsiny борбу, 
Футуризам 
У 
фашизам 
фанш 
фашизам 
футуризам 
После пре, 
умало 
беса 
je дебата. 
проговорио 
али ако je она фашистичка, онда између 
нас не коже бати сарадње, оошто су фа- 
шисти запалили словекски „Народни Дом* 
y Трсту и бацили кроз пламен, два жива 
човека, са трећег спрата на улицу. 
францускв. Хтео сам да кажем, како je 
фашизам 
Слозенцн 
МАРИНЕТИ (падајући 
ce скрввали комунист^’ 
y ватру): Тамо су 
• г. • 
ПОЉАНСКИ: Комотан изговор! И комуни- 
послужио. A опо, што гшсам стн су људи!
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.