Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

ÿ првом случају употребљавају ce y еликарству сем сто еликарских средстава и еле- 
ментн природе, тако, да ce цео звук дела састоји из двеју разноврсниж, може ce рећи: 
y основи разноврсних врста. У другом случају произведен je садржај дела искључиво 
само сликарсним средством. 
Последњи период развитка y сликарству, 
од импргсионизма, може ce означити сем 
осталих важних моженатз са мање или више свеснмх, ала увек по плану, одгуравањем 
предметког звука. Псследња конзеквенца овог дог&ђаја јест потпуао одстрањење пред- 
метног звука, где жогу само сликарски елементи да развију сасвим непомућено т. ј. ја- 
сно и чисто своја деловања. 
Поред, донекле окрутног схематизовања целе сторије уметности, дохле су познати и докле 
ce могу погодити њезинн почетцн, може ce са сигурзошћу утврднти следеће: 
Свеопгате кретање уметничке историје — не обавирућн сс на мање или веће скокове y 
страну — јеет догађај, који ce полагано одиграва, који y својој исходној тачци има 
чисто спољно практкчне — целисходне разлоге. Псред тога може ce запажати оно „чи- 
сто уметвичко", само као једва видљиви ембрио, који ce и дзље развија и расте док 
ce не створи пуни лик оног — само уметиичкога. Средњи период, који je y последњам 
деценијама дошао до свога закључења, &ора ce каракт^рнзоватл са мање или више 
савршском равнотежом обих делова: оба круга — круг сзета природе и круг света 
уметности — поклапали су ce тако, да су створили чист двоглас. 
Давдс стојамо y почетку трећег пернода историје ужтности, 
нално назват 
којн ce може конвенцио 
апстрактни период 
Неопходна могућност даљњег развоја овог периода, лежи y унушрашњој вредносши 
сиољних средстава. Из тога може настати унутрашња целисходна организација изра- 
жајаих средстава, која по закону изазивају, њижа најприличннја деловања. 
Програм истраживања, којн сам оредложао „Руској Академији уметничких знаносши“ 
(основана y Москви, y лету г. 1921.) отпрмлнке пре 3 године, имао je за основ 
споке- 
« 
нуту тачку гледнттз, која омогућује чисто знанствене радове око „проблема уметности 
Овај програм састоји ce мз трију полазних тачака, које дглимице следе једна за другом, 
a делимице су повезане међу собож, нераздвојено : 
1. Питање елеменаша иојединвх уметности, поред чега морају бити одељени основни 
елементи од спореднвх 
2. Пнтање изградње ових елемкната поред чега ова изградња може да остане чи 
сто експериментална и да не прими живи нулс дела 
итање конструкциЈе 
3. Питање подређчвања елемената и конструкције једном тајанственом закону овог пау 
зирања 
питање композици/е 
Прво пишање откркће 
колико ce снаге може данас узети од поједиЕшх елемената 
снаге од разних уметнсстм 
и то не сажо y разлучизању, већ и y најдубљој вези 
У 
увутрашњем и спољњем испитивању. Минималне разлике разних уметности међу собом, 
иовућаће код тога вероватно максималне снаге д&ловања иојединих уметности за собом. 
To je аналишички рад. С друге стране — y колико ce то може данас предвидети 
видеће ce зај?днички корен свих уметности, што ce може постићи синшетичшм методом. 
Друго иишсње, које y себи сидржи, сем конструкције y уметности и конструкцију „мртве 
и „жкве“ прмроде, откркће исто тако разлике разноврсних светова 
одглиће ове све- 
тове један од другог, и поред тога изнети на видело њихово дубоко сродство. 
Tpehe пишање, кије je најтеже од ова три питања, оно треба да буде испитивање без 
сваке учињене предргдње и без сваке постојеће традициј 
водиће до проналазака, 
које ми данас не можемо слутати. To je један аут којнм још знаност није ишла и коме 
je исходна тачка следеће питање: 
која то невзмерна снла поседује тајанствени, данас 
невидљвви, и од сваког посматрања избегли минижални плус — да може муњевитом брзи- 
ном стварати из једне коректне, ексактне, али мртве конструкције једно живо дело? 
Овде ce можда сусрећу пвтања душе уметностн и душе света, којој припада и људска 
душа. Хоће ли ce и овде видети заједнички корен? 
Широка база ових намераваних истраживања неминовно повлачи за собом заједнички 
рад уметника, теоритичара уметности, 
научвика 
и 
позитивне и духовне науке. (Удружење 
(син- 
и члансто „Руске Академије Наука Уметности“ почива на овој основи). 
Чини мв ce, сасвим јасно, да ћемо жоћи постићи унутр^шње сродство истом онда, 
тетичка уметвост) када ћежо на најчиствји начин оделити међусобно поједине светове. 
У овом случају морају ce основни елементи ослободити од свих сазвука и призвука, не 
само y праксв, него и y теорији, да бисмо и y себи могли примити и испитати њихов 
апсолутни звук, њихову апсолутну вредност. 
И тако дуго, док ce н. пр. y сликарству, сликарски елементи буду вешали на скеле 
природних форма, остаће нежогуће, да ce избегне призвук и да ce тако открије чисти
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.