Full text: Zenit : revue internationale (6 (1926), 38)

САНЏАКУ 
сан на црвеној трави 
Још за време рата и после њега дух je y својим страшним кон- 
вулзијама истакао неколико нових вредности. Са ужасних на- 
ционално-ропских фронтова узлетали су y небо црни упитници:. 
нове заставе духа. У грдном сударању стварности и сањарија 
човек ce збунио, револтирао ce и скочио стрмоглаво y свој 
сопствени бездан, где je видео да није важно јели земља округла 
или какво je одело обукла данас грофица X. Пао je човек y 
своју провалију где je све могао подврћи сумњи, све, све, све: 
„дрскост“ као најважнији услов стварања новог. 
И тако, на Западу догорева „Огањ“, на Истоку разгорева Руска 
Револуција 
судбоносан грч истинске љубави. 
Бал- 
Није могла изостати Будућа Светска Радиораскрсница 
кан. И ако y његовом предворју, 1921. г. излази „Зенит“. 
Резултати петогодишње колективне сарадње револуционарних 
духова врло je убедљива: зенитизам не може пропасти. Не само 
што je y току петогодишњег развоја утицао на стварање и ван 
њега, већ je зенитизам и за ce створио чврсту подлогу. 
Згнатпзам je створен из ванумних убеђења da je љубав cee- 
тија и виша од сваког закона. 
Зенитизам je поникао аз бунта најбитније битности. 
Зенишизам je y ucuio време мешафизичка и физичка 
над- 
реална a реална 
револуцпја. 
Зенитизам je стремљење најдаљему: највашем и најдубљем: 
надземном а подземном зениту. 
Зенитизам није националан. (Свака je paca дубоко човечанска). 
Није то никакав, балкански патриотизам. (Одвратан je и Бео- 
град као и Париз). Зенитизам уопште не може имати патрио- 
тизма, јер зенитисти немају отаџбине: још нема шестог конти- 
нента, још увек смо на експлозивном континенту „Анти“. 
„Живим y ждрелу неслућеног топа“ (Маријан Микац). 
„Наша je застава небо“ (Љ. Мицић). 
Зенитизам није никаква маска. Више волимо голу десницу него 
маскирану антилевицу. 
Зенитизам није утопија. Баш ради што стварнијег бунта рачу- 
намо и на голу баналну стварност. 
„Љубав je најтежа лзудска работа“ (Љ. Мицић). 
Зенитизам није рационализам. Прогутао сам „разум“ y часу 
кад ми ce учинило да су моје ципеле крокодили. 
Зенитизам није натурализам. О „природи“ знамо само да je ап- 
солутно немилосрдна. Ту je стална победа наше трагедије. 
Зенитизам y опште не зависи од стила. (Стил je производ ин- 
дивидуалног решења и колективног императива. Форма и садр- 
жина су нераздвојни јер ce међусобно условљавају). 
Важак je гесШ.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.