Full text: Zenit : revue internationale (6 (1926), 38)

roAHKa VI 
600i 3B 
Beorpap;, 25. Aeu,eM6pa 1925. 
JeduHii moj' dpyjice u ïïpnjaiïieJby, ôuao je iüo paeno upe üeül 
zodima, y daH, xad je noh najdyowa u Hajppwa 11 xad ce cym^e 
uohobo pafja. Toza dana üpmao eu mu juieny üpuuy, xoja je 
U3BupaAa 113 dyze, ppue mhu u paljaAa ce ca cynt^eM. F/puuy 
0 ôpaiücKoj capadmi csujy mo3Zobcl, üucclau ouu Ma KojuM je- 
3Ukom. M3a zoduna KAahba, xoje cy ûpuiüucxaAe xao Mopa, oce- 
üluo eu uoiüpeôy, da nafjeiu ôpaiüa U3a ceaue zpahuqe, ûa da ce 
3ajedHUUKU ôopuiüe üpoiüue najeetiez 3Aa, üpoiüuB zAyüocüiu. H 
nauiao eu za. Ja, xoja iüeuixo uepyjeM, hucœm mozaœ hu oeoza 
uyiüa noBepoeaiUu dusHoj üpuuu. Bu au cœm cxeüüiuHHa, upoua- 
Aa3UAa caM ciüoiüuuy HeMozyhHociüu. Ja, iüeoj najÔAUACu, mu- 
cauaœ caM oeauo. A uiüia da ce Rame 0 dpyzuMa? 
Fia uüax, hucu ce dao huhum cMeciüu. Ceaxy Mojy ueMOzyhHocül 
üoôuo cil ceojiiM BepOBaweM. H dao eu ce na üocao. CiüpeüuAa caM, 
da he mu epeMe u A?ydu daüiu üpaeo. Anu — daAo je iüeôu 
üpaeo. PapyjeM ce iüoMe. Od ceez epu^a. CaMO, cxyüo mu iüo 
üAahaui, Moj BaAKame AaBAjeza cpu,a! Aau — nexa! Müax je 
HajK0HpeH30BaHuju Acueoiü ôopôa. A umomo u pamrna da ce 
ôopuMo. 3aiüo, cpehna üLu ôopôa u daA>e ôuAa! Cpehna u ôe- 
puheüiHa! Jja acubu 3enum! Jja mubu 3euuüiU3aM ! Cbum ohumo 
U3 üuKmuje y üpKoc! Ha Muozaja! 
HHHA-HAJ — 
1 V » • V i i êt'A fr'.;\ -nv 
Beorpafl 
Haag, 13/1—26. 
Cher Monsieur Mitzitch, 
je suis bien en retard pour votre numéro jubilaire de ZENIT. 
Moi je trouve: 
votre lutte très importante, votre besoin de révolution tout 
naturel et votre barbarité? Est elle vrai votre barbarité ou 
sentez vous la nécessité de la barbarité pour 1’ Europe? 
Moi je trouve que la barbarité est nécessaire pour l’Europe. 
Elle aportera la force. 
Alors, encore plus bien votre 
C. van EESTEREN 
îltfcMUîl y» 
y/j 
/{para flpy>Ke! 
napn3 25. Aeu,eM6pa 1925. 
Hajia3ehH ce y MarjieHOM riapH3y, ne Mory jyà 3aôopaBHM Ha i<yji- 
TypHH Aoraijaj: 
5 TO/IMHA 3EHHTM3MA 
h H>eroBy BpeAHOCT bhahm joui jacHHje OAaBAe, H3 OBe „Kyjnype“. 
Bauia je ôopôa Beano h CBenia! 3aio npHMHTe Moj HCKpeHH h 
ApyrapcKH no3ApaB ca tbpaom BepoM, Aa Bain nyT boah na noôeAH 
Harner 3ajeAHHHKor HenpnjaTejBa: yMHa ôeAa, peaKunja n HMno- 
TeHTHa EBpona! >KnBeo Munnh! 
Jcc. LUTOJIUEP-CJIABEHCKH 
llapM3 
; ». »
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.