1 
przez nie gromadzonych. 
w swych dociekaniach, które ostatnio nabierają znaczenia 
par ejcellence przełomowego, wyprzedza znacznie świado 
mość poznawczą społeczeństwa. Sztuka jako nadbudowa 
życia, zdążająca po linji swego rozwoju w takiem samem 
tempie jest, tembardziej niedostępna i niezrozumiała. 
5) Wyzwolenie plastyki z pod suprema 
cji naturalizmu, anegdoty literackiej i t. p. 
obcych jej istocie naleciałości. Obecnie pla 
styka przywraca sobie i kieruje się wtaściwemi jej pra 
wami, dając temsasem wartości plastyczne. 
6) Labolatoryjna metoda pracy i cechy 
tej pracy rr dziele. Laboratoryjność metody wynika 
ze zbiorowego poszukiwania form, odpowiednich dla wy 
rażenia nowych założeń artystycznych zapomocą nowych 
środków. Zarzut, iż eksperymenty laboratoryjne nie po 
winny wychodzić poza granicę pracowni, jest niesłuszny. 
Fakty tego rodzaju miały miejsce zawsze i wszędzie. Tak 
np. zagadnienia perspektywy i anatomji u malarzy Cin- 
ąuecenta nosiły ten sam charakter laboratoryjnego poszu 
kiwania (które znalazło doskonały wyraz dopiero w XVI w.), 
a pomimo to były one pokazywane i to na ścianach koś 
ciołów, pałaców i t. d. 
Nowa sztuka wyciśnie piętno na zewnętrznej stronie 
wytwórczości w dziedzinie techniki industrjalne, i budow 
nictwa. 
Nauka i technika 
• • 
\ 
♦ 
i ', <: 
V 
i 
! 
: 
"i 
ą 
m 
w 
% 
* 
to 
f. 
% 
u 
I 
m 
i 
m 
m 
Ą 
1 
f 
iM. 
ffi 
/ 
ia 
r 
i 
fc 
! 
i 
w 
i 
/1 
* 
*4* 
i 
•i 
* 
w. 
ś 
4;- 
i 
6 
i 
t 
mm 
t 
h 
! 
1 
t 
l 
O 
MSi 
( 
ł: 
4 
Ul, 
HK 
i:: 4 * 
t 
i 
t 
i 
?łm 
ffi 
\ * 
1L7M, 
i. 
• * 
I 
4 
* 
474? 
f 
.* 
ffi 
7* 
M 
/ 
t 
h, 
/ 
r: 
• 
■V-7j 
£ 
ł 
i 
w 
y 
* 
i 
» 
.‘VI 
mm 
CSJli 
i 
* 
'l 
• ffl 
1 
% 
mm 
m 
h,h- 17; 
•a 
i 
/ 
i 
•V 
i I 
'H 
: 
i 
& 
r 
V 
* 
gt; 
4 
ri 
*i3 , : 
i 
t 
: 
IH 
1 
*9 
eg 
- 
W;* 
i 
* 
i. 
f 
tl//. 
4 
\ 
ł 
i 
ffl 
f 
f 
I 
lii 
* 
f* 
I 
h 
■ 
Dzięki temu nastąpi przełom w psychice szerokich 
mas i zjawi się zapotrzebowanie na dzieło, którego formy 
budują się dzisiaj. 
•. 
1: 
/ 
li 
•t 
- 
i 
94* 
ii 
t 
i 
4 
M 
1 
I? 
/ 
i 
Wm 
M. SZCZUKA. 
/, 
£ 
% 
* 
/ 
i J 
i 
u 
/•A 
7 
•1 
* 
IV 
/ 
'• w » 4 
- 
i 
i. 
J 
1 
» 
•/. 
4 
i 
/i 
i 
; #i 
4 
'7 
3g 
I 
1 
I 
/ 
f 
a 
/ 
* 
4 
Si 
ni 
t. 
; i 
i 
vV 
•- 
4 
i« 
I 
i 
7 
* 
4 
4 
i 
» 
IW 
mm 
m 
:* 
- 
- 
* 
Uh 
W 
r 
i 
/f 
T 
/ 
* 
i 
i 
ffl 
Ł . , 
V - 
. " 
/. 
R-'W5? 
v//.K 
* Sam/ 
•ff, 
4 
ł 4 ^9| 
* 
,v 
I 
/ 
* i 
V 
i 
rilM 
* 
t 
n 
:.ś 
u 
r 
5^2 
* 
' 
c 
% 
u 
y 
v* 
74 
•• 
I 
'"‘•yty 
' 
^ * '•/ 
f I f| 
; , jo 
* '■ 
•i 
. # y 
p 
i 
< 
* 
< 
. 
' 
i 
•u 
•a 
m 
i 
i 
:,7/T 
i 
/ 
l - 
•T aF* 
4 
- ■ ą»'i r 
m 
-. ■■■mwm 
K 3wl 
••• 
< 
* 4 
V.-, 
' • ‘r*. 
j 
•a 
IŁ 
>v 
m 
-.-s 
p 
< 
N 
i 
*• 
m 
^3 >, 
•% 
M 
■ 
C/3 
. ! 
CO 
■■do ;q3 
/ 
i4T4\ 
% 
y.- 
C 
/ 
il I i 
. 
v 
03 
O) 
5? -N 
C 
• * 
ca 
. 
. 
cd 
r W 
OJ 
» 
9 
P 
( 
a 
% 
^ v 
' i 
H 
O 
.N - 
m 
BV\ 
^ . 
’ 
PQ 2 
N- : * 
i©'- 
A 
v 
✓ 
- 
'•>X. 
>:• 
^ : -r . 
y 
V- ;<v 
> 
s 
*• 
? 
*£&%+** r . v 
w. A- . w t 
<>>><: 
V 
■ 
s 
mm 
s 
* 
X-;:;: 
• • 
V 
i. 
* 
■ 
i ' 
SF 
.:c*/łj 
>■ 
>• •*« 
a- 
: 
/ 
*. 
■W. 
:^v 
a 
s A '• 
\v 
V 
•» 
•v* 
E 5 
:'rr 
c 
•S'^3 
/ 
• A 
‘ 
O 
i 
% 
•.Ok * 
\V 
N 
•- 
'V' 
X 
i 
X-.- 
r-? 
O 
W'S-ó>lXll. 
> 
♦ 
■* 
• 
W-y - / 
S 
» 
Ą 
CJ a 
-co- 
l 
V s 
ca 
^ /■ 
>V 
f 
. 
< 
mam 
♦ 
«■ 
i 
i 
r: 
: 
> 
y,., 
'^4 
‘ 
% 
• V 
/ 
-* 
f 
T 
7\ 
N 
s-> 
y>; 
v 
>* 
> 
Ś-' / 
* 
v: ' % 
AT .V 
-• 
£ := 
: • 
• Nv ■» V 
:• 
- 
■ 
^*ś 
Si 
••• 
K 
5 
■x>i. 
a- 
<-• »* * 
;‘<£ 
p 
A 
< 
fiplji 
*• • *.4 
»Xf» V' ' ' • j 
iś 
O 
/ -V 
* 
-V 
A’ 
’W 
\ - 
i- 
. . 
ca 
>Xy 'V-^ 
4 
•* 
* 
>ł-< 
t 
V 
< 
V 
Wir 
>•» 
(73 CX 
■; 
►; 
. 
■ 
w 
v 
< 
<.7 
’ 
■mm®* 
- 
I 
4 
s 
m 
v> 
* 4 
■ 
. 
* i 
A 
£•$ 
£'\ 
! 
* 
m' 
stĘM 
V S 
< 
♦ . 
g 
;v 
v 
.. 
< 
c ■ ■ 
n 
-$8m i 
» 
y 
t 
■ 
w;* 
* 
w 
* V 
#v , ... 
' 
i 
mm 
/ 
m 
■ 
■■ 
•> 
. V 
/ A 
V 
t<A 
VV4« 
#.fc ■ 
■ 
* 
4 ^ 
*. 
<> 
I 
f 
I 
OJ 
Xś< i 
a c 'S 
ca • 
> 
*. 
'■ 
W! 
\ 
■ ■ 
mmmmm 
■ 
« 
>. 
f 
/ 
• * 
c 
ca 
, Ł -,sV 
■ 
> 
/l 
■ 
"ii 
\ 
. 
V 
X' 
C/D 
2~ 
■■■*!:/< 
n ^ ^ 
ifesit 
: 
.7 
> 
>• *\A 
* 
a; 
. 
« 
- 
X->y 
i 
K 
B8BS 
X. 
•y 
\ / 
a 
■ X 
c 
>; ■ 
.. 
5-:x^ 
> 
w* 
. 
< 
c 
. 
*. 
% 
tern. 
? mą 
r 
ca 
.* 
n 
ot 
OJ 
C 
ł 
■ 4 : 
•y. 
s-' 
i 
>>r 
rt n a) 
J- ca^3 
O c o 
■ ■ 
■ 
• • 
OJ 
- 
- 
o 
ńSfe-fi 
>xvfcv 
ca 
m 
A 
E 
N 
N 
■ 
N 
O 5S 
CX U 
CD 
P 
P O 
c 5 
c 
o 
. 
ca 
N ’ 
WITOLD KAJRUKSZTIS 
ca 
CD 
U 
N 
C/3 
a> ca c 
o u ^ - 
C/3 
ca : 
cd ^ . 
k C/3 
CL 
ca 
c 
CLF* 
^43 
- - N 
N 
< N ^ 
+—< 3 
U 
a; 
C/3 
cd 
c 
CQ ^ 
g aj*". ^ 
(5 * 
/ / 
« 
OJ 
[<( 
U 
0) N 
1 .H 
L ,, /|'/V/ /77 ż '7 
« • « 
• t 
• • 
4 
// 
w C/3 
ca 
• • 
• 4 • 
• # 
C/3 
c 
* tfl 
OJ 
• • « 
2. Z 
• • 
* 
« 
E 
< • *• 
r 
« 
O "GO 
3 aj "DO 
a) n 
N N 
C/5 CJ 
) •nn r r 
<JI l J 7 
« 
* 
C/3 
r / 
i 
4 
* 
« • 
• « 
4 
* # 4 
•N 
f 
Si 
/ 
a 
# 
% 
4 • 
« 
r/ 
• # 
. 7 « 
U c 
s 
« « 
• •# 
• • • 
• 1 • 
• • 
•N 
4 
• • • 
• ••#••• 
r 
« 
9 
3 
« 
• • 
4 
• • 
4 • 0 
# 
I • « 
LISTY DO „BLOKU 
•4 
• • 
* 
• •• • .*• 
(A 
• • • 
• • 
• •• 
V 
. 
..
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.