f t 1 
Puikiame straipsnyje « Miasto, masa, maszyna » 
(Miestas, masé, masina) (1) Peiper nusvieté me- 
nininkq santykius su naujuoju gyvenimu, j kurj 
mus veda esamoji civilizacija. Kitas jo straipsnys — 
« Metafora teraźniejszości » (Dabarties metafora) 
atkreipé démesio j svarbiausiąjj naujosios poezijos 
— naują metaforą. Pirmosios serijos 
radini — 
ku Limarne 
numery j e 
albania 
• • 
apie opoziciją 
italą futürizmui. Żymiausi tuo mętu bendradar- 
biai — 
T. Peiper, B. Jasieński, A. Stern, A. Wat, 
T. Czyżewski ir J. Przyboś. Alejo dvieją metą 
pertrauka. Ji buvo użpildyta naują knygą leidimu 
« Książki Zwrotnicy ») Po tos pertraukos pasi- 
rodo nauja 1926 m. serija, kuriai teoretinę bazę 
sudaro Peiperio krilikos knyga « Nowe usta » (Naujos 
lup os) ir ki Li Peiperio bei Przyboś straipsniai. « Nowe 
usta » nenustato nei poetinią kononą, nei dogmą, 
tai Lik stengiamasi atkreipti akis j visą eilę tikrai 
svarbią dalyką, kurie iki sio laiko buvo neteisingai 
aiśkinami. Peiper sako, kad poezija 
żiems sakiniams kurti 
menas gra- 
• • 
poezija 
« 
les 
mo 
/ X 1 
en liberté ». Skirtumą tarp 
poezijos ir prozos Peiper taip akcentuoja : proza 
duoda vardą poezija — pseodonimą ». 
Pries keliatą ménesiq Varsuvoje pasirodé S. Ba- 
czynskio redaguojamas savaitinis literatüros żurna- 
las « Wiek XX ». Jis remia naująji meną ir kovoja 
su konservatyviska « Wiadomości Literackie » po- 
lilika — nutyléti visa tai, kas kitoniśka, o Laip pat 
ir su pasenéjusiais ir vos tebegyvuojanciais ska- 
mandiitq küriniais. Naujoji poezija aiidarys jiems 
kelius j pasisekimą. 
PROZA. Aprasyti dabartinę lenką prozą sunku 
— 1) daugybć autorią ir knygą ir — 
prozaiką grupuoti. Paskutiniais mêlais miré trys 
dedeli senos kartos prozaikai : Reymont (Nobelio 
laureatas) Żeromski ir Przybyszewski. Taciau tik 
vienas Żeromski padarć jtakos j keliatą śią dieną 
rasyLoją. Visi ki i — susimpinę klausimais, kurie 
kyla iś Lenkijos atgimimo pro bierną. Jie sprendżia 
visuomenisko pobüdzio ìeikalus, stato « sliklo na- 
mus » — visa tai Żeromskio palik ta technika (Ki 
sielewski, Żyznowski, Ostrowski). Kaip meniaiakai, 
jie maża kuo te[domth. Kaip ir nejdomi ta li eralüra. 
—- anegdotas ir fabulé. 
pre 
kur i os gyvavimo praśnie — 
patekusią i literaturą psiehologinio romano 
tekstu. Tebclieka du romano lipai : psichologinis 
romanas su meńiśka verte ir iomanas, kurio svar- 
biausia reikśme — forma. Vyresnie tj i gerbia psi- 
chologirą romaną. Reikia pamineti : J. Kaden-Ban- 
drowskio « General Barer » ir F. Goe lio « Zdnie na 
dzień ». Goetlio knyga jdomi Luo, kad.auLorius sten- 
-— realiśkąią ir Lą, kurią 
giasi su jung Li dvi akcijas 
duoda pats vyriausias romano vaidmuo. 
Iś jaunąją puiką psicliologinj romaną parąśęs 
żinomas dramalurgas ir tapylojas S. J. Witkiewicz. 
Jo « Pożegnanie jesieni » duoda puikias psicholo- 
gijos ir akcijos meno deformacijas, be to, dar pa- 
siżymi placiti gyvenimo użsimojimu, nors tai ir ant 
dekadentizmo pagriado. Witkiewicz, kaip teore- 
1) Slraipsnys buvo atspausdinlas 1-mc,Kelurią Vé/ą 
N. Bed.' 
tikas, nelaiko romano menu, tvirtindamas 
kad 
jau « à priori », romanas ne meno padarinys. Vis 
delto « Poz. jasieni » turi daug artistinés vertes. 
x T • ł Ti i • *» n • \/ i • • mm 
Kitą kryptj arba 
mos 
imą atstovauja 
jau nuo seniau RyLard ir Wat. Puiki Rytardo kny 
ga « Wniebowstąi 
nepaprasto aukśto poe- 
Linio mosto veikalas. To veikalo aśis tam tikros 
realybés 
ciu konstruktwiniu mostu 
timo atvaizdavimas, padarytas pla- 
eleme 
V • • 
pagalba. Iśoriniai visa tai prasiskverbia metaforos 
Del tą 
gumu 
arlislinés 
mos sunkumu 
9 
laikomas tam lik- 
priezascią « wnieDowsrąpienie » 
ros literatùrinés metodos kulminaciniu punktu. 
« Ja z jednej i ja z drugiej strony mego mopso- 
zeleznego piecyka » (Aś iś vie nos ir aś iś kitos mano 
geleżinio mopso isvaizdos pećiuko pusés) Wat duo 
da grażios prozos pavyzdj. Rimbaud vizija eia vai- 
dina svarbiausio elemento rolę. 
Jalu Kurek stengiasi sujungti formos ir sensa- 
cijos problemas « Kim byl Andrej Panik ? » (Kuo 
buvęs Andrius Panik ?), taip pat stengési sujungt 
tuos du klausimu su simultaneizmo akcija. Y. 
Brzękowski filmoromano fragmentuose, spausdin- 
Luose « Zwrotnicoje » ieśkojo naują formą, jung- 
damas romaną su filmą scenarijum. « Bezrobotny 
Lucyfer » (Bedarbis Lucifierius) — antras Wato 
méginimas prozos srityje. Deja, eia jau labai zyrni 
Erenburgo ir Chesterno [taka. Kùrybiniai apibu- 
— «Weselu hr. 
dintą groteską davé R. Jaworski 
Orgaza « (Grafo Orgazo vestuvés). 
Per paskutinius metus romano srityje padaryta 
didelis żingsnis pirmyn. Śis sunkus uzdavinys dar 
tinkamai neiśriśtas né vierfoj śaly. Tarn kliudo 
anegdotas (fabule), o labiausia konstrukcijos ir 
kompozicijos priemonés, kurios prozoje konserva- 
tyviskesnés, negu poezijoj. Pirmiausia, naujasis ro- 
konstrukci- 
senos 
manas turi galutiniai alizadéti 
jos, kuri remiasi laipsnisku akcijos vystymu ir kur 
tos akcijos isvada paduodama romano gale. Nau 
joji konstrukcija turi bu i Lolygi neigiamq skaiciq 
matematikos isradimui. Akcija turi bu : i lyg ir vi- 
siskai autonomiska, nepiivalo citi prie vienintelio 
sprendimo, bel teikà jq «n» (arba—). Senqjq ro 
mano konstrukcijq gaiima lygimi vilniuojanciai krei- 
vajai grafiskajai atkarpai, naujqjq — raizginiu 
nepabaigiamq linijq, einanciq smarkiais suoliais. 
Senasis pcichologinis romanas stengdavosi nu- 
sviesti budo, charakterio paveikslq. Naujoviskas ro 
manas 
c 
VJ 
pasenęs, n 
atvirksciai. Atmetęs bet kurią psicholo- 
ginę konsekvenciją, duoda tam iikras deformavimo 
iśkarpas. Tą iśkarpą parinkimą nusveria ją inten- 
ingumas ir kürybos transpozicijos vertè. Romanas, 
kuris jiieśia atskiro asmens psichologinj vystymąsi 
ir netikras. Kiekvienas psi- 
chologinis pergyveniams privalo turéli savo kO- 
rybirą ekvilentą ir tai ne tik żodżiuose, bet ir for- 
•moje. Romanas, viena forma, vienu stilium pa 
ra śytas — nekürybinis ir tai del to, kad skirtumas 
tarp prozos ir poezijos glüdi kürybinés jtakos in- 
Lensyvume, o śis iniensyvumas poezijoje konden- 
suojasi nedidelćje plotmćje. Romanas, paraśytas 
viena forma, sukelia pasibjauréjimo bei kartojan- 
ćiais efektais, kurie visiskai netenka elektrizuo- 
j an cios jégos bei es tetikos [spüdzio.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.