Padaryti tarp mùsp ir publikos riuolatinis 
imo srove 
kontaktas, be jokio respekto 
ir tuo bùdu inspiruoti mùsp publiką naujo futu- 
ristisko teatralumo ervva dinamika ». 
neis_ 
Daugelis żmonip nieko tuose sakiniuose 
skaité, bet italp ir użsienip tea trą raśytojai sugavo 
juose inspiracijos żieżirbas ir maisto substancijas. 
Tie raśytojai, supratę, kad śip dienp dinamiśkas 
gyvenimas eina meno priśaky, pasiskubino pakeisti 
jp estetinip fikcijp nusibodusj rfibą. Néra reikalo 
ai slmili, keip stipriai laiko minimus novatorius 
lime 
• V 
ìs 
seni [sakymai. laciau jie, no: 
atimti padarytp eksperimentp 
[ futuristinę formuliaciją ìiepr 
Paskutinis żodis, paskutinis żingsnis pirmyn tea- 
tralinéje dirvoje vis dar tebepriklauso futùristams. 
Darbas patikrina teoriją. Iśleidę PASKELBIMĄ, 
apie kuip jau esu kalbćjęs, futùristai parliské vie- 
nuoliką teatralinip sintezip. AuLoiiai : F.T. Mari- 
netti, Senttimelli, Chili, Preatella, Buzzi, Folgore, 
Mario Carli, Cangiullo, Dessy, Boccioni, Janelli 
ir k. Śitos sintezés buvo su pasisekimu parodytos 
żymiausiuose Itali j os teatru ose, skaitlingos publi 
kos akyvaizdoje ir kritikp bei raśytojp diskuluo- 
jamos ir polemizuojamos. 
He He 
* 
Fulurishi tealras gimsta didżiojo karo isvakarése 
mistiśka proto dinamizmo paskutiné komunija, alie- 
jus, kuris paruoś dvasip atkakliai kovai ir bùsinam 
D erme e 
Seuphor 
Prampolini 
Vincente Iiiiidobru 
\jimui. Po klasiśkojo 
graikp teatro, relingin- 
gumo pirmtakuno, po d’Alfieri lenirò politinés ne- 
mezidos kurstytojo, 
julùrishi teatru, kad 
ime 
prieiti ir sustoti ties 
urne surasti ivykusip di- 
namiśką protiśką teatro funkciją. Dioniziśkoji ga- 
lybé, użdaranti kelią fikcijai ritualui, tampa ver- 
tybip realybés kùréja. 
« Belaukdami mùsp, taip labai 
didżiojo 
karo, 
mes 
futùristai, 
ijamo 
ciame 
savo smarkią antineitralę akciją vietose ir univer- 
meno akcija j italiśką jau- 
di- 
sitetuose kita akcija — 
tringumą, kurj mes norime pàruosli didelei 
dżiausio pavojaus valandai ». Siais żodżiais prat ideda 
mùsp PASKELBIMAS, kurio pirmas strąipsnis skam- 
iikime, jog śiandie italp dvafios kovon 
ba : « 
nesuzadinsi kitaip, kaip i ik teatro pagalba ». 
0 
Ir stai naujasis teatras eina prieś senąjj — « żiau- 
raus, griaunancio ir sintetizuojancio karo greitumo 
anlilezé » — egzalffuojanti kosmiśko verzimosi gro- 
zj, suskaldanli proto kristalizaciją, nugriaunanti len- 
gvapédj nepastovump taciau tealraliskai bulina pa- 
keićianli żmogaus i ś vargint ą psichologiją liriśku 
materijos [si ni imn. 
Gyvenimo vertè jo elementaringume. Bergżdżias 
intiigos labinntas, ipokiiiiśkai kliudąs tragiśkam 
vystymuisi użleidżia vielą ant ilei iśkam kontrastui, 
pa [vai i iiitam puikiu nelikćlu żaidimu, sustiprintu 
[vairip laikp bei buiiies konpenelracijos dinamizmu 
Be to, teoretinć formuliacija dar integruojasi iś 
sinletinès dèformacijos piincij p (situacija, 
' I OS, 
pajautimai, faktai kondensuol i labai tiumpo lai- 
kotarpio ploimćje schematiśkas ir esminis asmenp 
charakterip żymćjimas, chaotiśkos realybés ir fak- 
p ne[tikinumo valiorizacija, numatytos konliuzijos 
ir efekto gradacijos nuvertimas ir [vairip [vykip pa- 
rodymas vienu me tu.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.