Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1921), 1)

151 
§. Alighanem példátlan, hogy a kritikus születé 
sekor felismerjen egy uj dolgot; mikor újnak jelenti ki, 
akkor már patinás. 
§. Ha a művész azt teszi, amire tehetsége van, 
mindig a maga helyén áll. 
§. Bizonyos korcsmüvekben a régi elemek csökevé- 
nye segiti sikerre az újakat. így a korcsmüvek könny 
ebben érvényesülnek, mint a tiszták. 
§. Hogyan kerültél te, aki olyan messziről és ek 
kora késedelemmel indultál, máris a többiek elé ? 
§. Egyesek egy darabig szeretik egy mozgalom leg 
jobb művészeinek müveit, aztán elhagyják, mert 
mindennek dacára idegenül állottak szemben szelle 
mével. 
§. Akit nem vesznek komolyan, komolyabbnak 
akar látszani, mint a legkomolyabb környezet leg- 
komolyabbja. 
§. Az utánzás talán csak egy érzékenység vibrá 
ciója egy látszólag erősebbnek érintésére. De a plagiátum 
hidegvérrel elkövetett lopás, melyhez mindig alatto 
mosság járul. 
§. Minden nagy művészt kikezdték és sértegettek, 
amiből a megbántott kis művészek azt a következtetést 
vonják le, hogy nagyok. 
§. Sok müvészbarátság nem egyéb, mint nyil 
vánossági szerződés. 
§. Egy könyv bevezetése annak hajtószere legyen, 
sok bevezetésben inkább az emésztőszer tulajdonsága 
található fel. 
§. Bizonyos újonnan jöttek tettetik, hogy megfe 
ledkeznek elődeikről és müveikről, nem gondolván 
arra, hogy mindig a forrási hely hajtja a folyamot 
a tenger felé. 
§. Aki belevegyül a tömegbe, osztja szellemét és 
nézés módját. 
§. A mint szó arra szolgálhat, hogy közelítvén 
egymáshoz két realitást szabadan hagyja a szellemet, 
mely e közeledést konstatálja. 
§. A jelzők ehhez a közeledéshez olyan érzést csa 
tolnak, mely mindig szükiti a képet és tisztaságának árt. 
§. Legszívesebben még közvetlenebbül közelitem 
egymáshoz a különböző elemeket egyszerű összefüggé 
seik révén és lemondok minden közvetitő elemről, hogy 
megkapjam a képet. 
§. Milyen megbocsáthatatlan büszkeség, ha csak 
önérdemünknek akarunk lekötelezettjei lenni! 
§. A költőnél a szenvedélyek szolgálják a művé 
szetet és ne a művészet a szenvedélyeket. 
§. Feloldhatatlan a mü, melynek meztelen anek 
dotáját egyfelől és eszméit másfelől nem lehet a művé 
szettől elkülöníteni. Hogy a mü szemeink előtt, vagy 
emlékezetünkben maradjon, mindenkor feloldhatatlan 
egységnek kell tekintenünk. 
§. Irodalmi mü en bloc csak Írásban koncipiálható. 
§. Valamely elem csak akkor lesz tiszta, ha elvá 
lasztjuk az érzéstől, melyet az életben efloglalt helye 
kölcsönöz, neki. Meg kell fosztani ettől az érzéstől, 
hogy egészében csorbítatlan szerepe legyen a műben. 
§. Egy mü vulgarizációja nem e 6 yéb, mint követ 
kezménye és kifejlődése annak a vulgáris magnak, 
melyet kezdettől fogva magában hordozott. 
§. Ritkaság — de igy kellene lennie, mindig — 
hogy a közvetitő az élet és a művész között az ember 
legyen. Az ember áll szembe az élettel, a művész az 
ember után jön. 
§. Az alkotás belülről kifelé ható mozgás és nem 
kívülről a homlokzat felé irányuló. 
§. Minden korban van néhány eredeti alkotó, a 
többi töltelék és ez a töltelék az egész — egy pillanatra. 
§. Idővel a szerző értéktelensége fölött mindenki 
egy véleményen lesz; eltűnik. Kiválósága fölött soha, 
mert abban a mértékben, amint bámulókat szerez, 
vészit belőle; és a művészetben semmi soha nem fra- 
ternizál. 
§. Ha elakarunk érkezni a művészethez, gyakran 
kell kezdenünk az embernél. 
* * 
* 
Az ember feje magához vonnza a bolhát. Ha ez 
utóbbi a fejet választja, ennek oka, hogy kétségtelenül 
valami egyéni, nagyon is egyéni előnyt lát benne. A 
bolha bizonyára méltónak véli magát az emberhez. 
Az emberre hárul a feladat, bebizonyítani, hogy a 
bolha méltatlan őhozzá. De mikor vakaródzik, mozdu 
lata nem egyszer olyan, mintha simogatni akarna. 
Ford. Gáspár Endre 
A „MA” Uj Könyvei. 
1. BARTA SÁNDOR: „Tisztelt Hullaház" kiált- 
ványok, 300 számozott példány, 200 o. K, 15 szokol, 
12 dinár, 20 lei, 5 líra, 20 márka, 1 dollár, 1 y 2 svéd k. 
2. KASSÁK LAJOS: „Bilderarchitektur”, Tanul 
mány 7 linoleummetszettel 50 számozott amatör pél 
dányban. 500 o. K., 30 szokol, 20 dinár, 40 lei, 10 líra, 
35 márka, 1 dollár, 2 svéd korona. 
3. KUDLÁK LAJOS: Gitár és konflisló, versek 
a szerző metszeteivel 300 amatőr példányban. 100 o. K., 
15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, fél dollár, 1 svéd 
korona. 
4. MÁCZA JÁNOS: Teljes színpad, tanulmányok, 
300 számozott példányban, 100 o. K., 15 szokol, 10 dinár, 
20 lei, 20 márka, fél dollár, 1 svéd korona. 
5. MOHOLY-NAGY: Képeskönyv 13 klisével 
,,Horizontkönyv”, 300 számozott példányban, 
120 o. K., 15. szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, fél 
dollár, 1 svéd korona. 
6. SIMON ANDOR: Kinyilatkoztatás, versek 
300 számozott példányban, Mattisch metszetekkel, 
100 o. K., 15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, fél dollár, 
1 svéd korona. 
7. ÚJVÁRI ERZSI: Prózák George Grosz 
rajzaival, 300 amatör példányban, 100 o. K., 15 szokol, 
20 lei, 10 dinár, 20 márka, fél dollár, 1 svéd korona. 
A felsorolt könyvek csakis készpénzfizetés ellenében 
rendelhetők meg a „Ma“ kiadóhivatalában: Wien, XIII.. 
Amalienstrasse 26/11. 
A „Ma„ harmadik wieni előadóestélye. Október 16-án 
tartotta a „Ma“ harmadik wieni előadóestélyét a Konzert- 
hausban. Az előadásra már napokkal előbb elfogytak a jegyek. 
A műsor a következő volt: Kassák Lajos: Bevezető; K. Simon 
Jolán: Versek Schwittersről és Arptól; Barta Sándor: Részlet 
a ,,Tisztelt Hullaházból”; Simon Andor: Saját és Enders 
Erwin verseiből; Kassák Lajos: ,,A ló meghal és a madarak 
kirepülnek”; A második részben: K Simon Jolán: Huelsenbeck 
verseket szavalt; Bortnyik Sándor: Adolf Behne „Wiederkehr 
zűr Kunst” cimü könyvéből olvasott fel szemelvényeket; 
Klein Imre: Újvári, Mihályi és Remenyik verseket ol 
vasott fel; Német Andor: Ír is tan Íz ara: Antipirinur 
első mennyei kalandját olvasta fel. 
Legközelebbi előadóesténket valószinüleg Január végén 
rendezzük.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.