Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 5/6)

31 
TATUN ÜVEGTORNYA 
N. PUNIN COROSZ) 
A Közoktatásügyi Népbiztosság képzőművészeti szakosztá 
lya 1919-ben megbízta V. E. Tatlint, hogy készítse el a III. In- 
ternacionále emlékművének tervezetét. Tatlin haladéktalanűl 
hozzálátott a munkához és elkészítette a tervezetet. Ezután 
V. E. Tatlin, J. A. Mejerzon, M. P. Vinogradov és T. M. Sapiro, 
a „Kollektív alkotásban" egyesülten, részleteiben is kidolgozták a 
tervezetet és megépítették a modellt. 
Az emlékmű eszméjének alapja az architektúra, szobrászat 
és festészet princípiumainak organikus szintézisére épült, a mo 
numentális építkezés uj típusát kellett adnia, egyesítve magában 
a tiszta művészi formákat a gyakorlati formákkal. Ebből az 
alapból indulva, az emlékmű tervezete három hatalmas tiveg- 
épitményt állít be, a központi ver 
tikális és spirális egyesitett 
rendszerével építve. Ezek az 
építmények egymás fölött van 
nak és a különböző, harmoniku 
san összeegyeztetett formák fog 
ják őket össze. Hála a különle- 
leges mechanizmusuknak, az 
építmények mozognak és talál 
koznak a különböző gyorsaságú 
mozgásban. Az alsó építmény 
(A) formáiban kubust ad; a sa 
ját tengelye körül forogva egy 
esztendő alatt fordul meg és a 
törvényhozás céljaira van szánva. 
Itt történhetnek meg az Inter- 
nacionále kongresszusai, a nem 
zetközi szervezetek ülései és 
más nagyobb törvényhozó gyű 
lések. A következő építmény (B) 
formájában piramis, a tengelye 
körül egy fordulást egy hónap 
alatt végez és a végrehajtás cél 
jaira van szánva. (Az Interna- 
cionále végrehajtóbizottsága, 
titkársága és más adminisztrá 
ciós intézményei számára.) Végül 
a felső henger (C) egy nap 
alatt teszi meg a forgást: ez az 
információs iroda, a nemzetközi 
proletariátus híreinek, lapjainak, 
manifesztumainak, brossüráinak 
stb központja, itt van a sürgöny- 
felvevő és a mozgókép terem. 
A tengely csúcsán, légiéiül egy 
gömb van, amelyből a rá 
dióállomás árbocai nyúlnak ki 
az emlékmű felé. Tatlin elgon 
dolása szerint az üveg építmények 
légüres teret adó kettős válasz 
tófallal vannak elválasztva, ami 
lehetővé teszi a belső tempera- 
túra megtartását. Az emlékmű 
egyes részei, az építmények kü 
lönböző forgássebességéhez al 
kalmazott, komplikált szerkezetű villamos emelők segítségével 
összeköttetésben lesznek a földdel és egymással. Ezek a tervezet 
technikai alapjai. 
A szociális forradalom önmagában nem változtatja meg a 
művészet formáit, de lehetőségeket ad, amelyek lassan megvál 
toztatják azokat. A monumentális propaganda gondolata nem 
változtatta meg a szobrászatot és szobrászokat, de megdön 
tötte a plasztikus megjelenésnek a burzsoá osztályban uralkodó 
princípiumát. A renaissance plasztikájának tradíciói időszerűek 
nek mutatkozhattak egészen addig, amig a kapitalista államnak 
feudális-burzsoá gyökerei meg nem inogtak. A renaissance el 
pusztult, de Európa még csak most takarítja el a romjait 
Igaz, a kommunista kormányok belátható ideig a görög 
olasz klasszicizmus figurális emlékműveit fogják felhasználni a 
monumentális propaganda eszközéül, de csak azért, mert ezek 
a kormányok rájuk lesznek utalva, aminthogy rá vannak utalva 
a forradalom előtti kor iskoláinak specialistáira. A figurális 
(görög-olasz) emlékművek kétféle ellentmondásban vannak a mai 
korral. Az egyéni hősiességet kultiválják és meghamisítják a 
történelmet: a hősök (és istenek) szobrai és fejei ellentmondanak 
a történelem mai értelmezésének. Nagyon egyéni formák ott, 
ahol a proletárok tizversztes sorai állanak: a legjobb esetben a 
hős karakterét, érzelmeit vagy gondolatait adják — de ki tudja 
kifejezni a kollektív ezrek megfeszült érzéseit és gondolatait!? 
Típus? De a típus konkretizálja, átszervezi és nivellálja a töme 
geket. A tömeg gazdagabb, élőbb; sokkal komplikáltabb és 
sokkal szervesebb. 
De ha típust adnak is — a figurális emlékművek még jobban 
ellentmondanak a maiság szerves megnyilvánulásának a maguk 
figurájával. Az ilyen emlékművek agitációs ereje valóban kevés 
az utca zajában, mozgásában és tömegeiben. A gránit alakok, 
lehet, sokat látnak — de őket nem veszi észre senki. El vannak 
rejtve a formáikban, amelyek akkor állottak össze, amikor a 
lovagkor, az öszvértranszport és a kő-ágyugolyó virágzott. A 
csatáknak telefon utján való vezetése orrba vágja a hősöket. A 
városi ember legalább egyszer naponta látja Lassale-t a könyvek 
címlapján, a lapok fejlécén a könyvtárakban. Lassale szobra 
észre nem véve és hasztalan áll attól a pillanattól kezdve, ahogy 
megtörtént a leleplezése ... 
Az emlékműnek élnie kell a város szociális életében s a vá 
rosnak élnie kell benne. Szük 
ségesnek és dinamikusnak kell 
lennie, hogy időszerű legyen. 
Az uj kor formáit a művész 
nem a feudál-burzsoázia re- 
naissancanak tradícióiban ta 
lálja meg, hanem dolgozva, mint 
a munkás, a mai plasztika hár 
mas egységében: az anyagban, 
a szerekezetben és térben. Az 
anyaggal, szerkezettel és térrel 
dolgozva kapta Tatlin a világ 
monumentális alkotásinak uj 
formáját. Ilyen a III. Interna- 
cionále emlékművének formája. 
De minden kifejezési formát . 
át lehet vinni a gyakorlatba, 
mert a gyakorlati forma nem 
más, mint a forma megjelené 
sének organizálása. A gyakor 
lati használattól elvont formák 
— a mai időkig a művészi for 
mák legnagyobb része — egy 
szerűen nem organizált formák. 
És lehet, hogy a művészet igazi 
lényege az organizálás elve. Az 
emlékmű a törvényhozó (A 
építmény) a végrehajtó (B épít 
mény) és hirterem (C) inicia- 
tivájának koncentrációjára van 
osztva, ami mellett ezeknek 
tere, összhangban a mai meg 
jelenés princípiumaival a tér 
legmagasabb rétegeinek ki 
használása. Ennek, valamint az 
anyagnak (üveg) jellemzője a 
tisztaság és az anyagi vonzó 
dástól felszabadult ideális volta. 
Az a művészet, amely az al 
kötő idealizmus elvonatkozása, 
különösen az, amely az intuíció 
tartalmában nyilatkozik meg — 
a tisztátalan ritmusok mű 
vészete. 
A ritmusnak mindezideig nem 
volt meg a lehetősége kiterjedni a materiális kultúra elemeire, 
mely utóbbiak meghatározzák létezésének fejlődését és feltételeit: 
és maga a lét — ritmus. A vele való összhangból áramlik az 
intuíció. A ritmus tisztasága és teljessége meghatározza az 
önmagátadás fokát és én nem ismerek tisztább és teljesebb rit 
must, Tatlin munkáinak ritmusánál. A legnagyobb érzéseket adja 
a szemnek az anyaghoz való viszonyában és különösen az aiiya- 
gok összetevődésében meghatározza a ritmikus mozgás hatá 
rait. Látjuk, hogy a mozgásszakaszok egységes ritmusa, mint 
alap, hogyan van összefogva az üveg és vas tulajdonságaiban. 
Ahogyan a rezgések száma a mozgás hosszúságában térbeli mér 
téke a hangnak, az üveg és a vas viszonya mértéke a ritmusnak. 
Milyen nyers és izzó egyszerűség van ebben a két egyszerű 
anyagban. Ezek az anyagok a mai művészet elemei. Az összete- 
vődésükből adódó forma oly hatalmas és erőteljes lendület rit 
musát adja, hogy az óceán születésének látszik. 
A forma megvalósítása a dinamikának olyan felülmúlhatatlan 
nagyságban való megtestesülése, mint amilyen a sztatika meg 
testesülése a piramisokban. Ismételjük: — csak a sokmilliós pro 
letariátus öntudatának ereje dobhatta a világba ennek az emlék 
műnek a formáit; izmokban kellene megtestesíteni ezt az erőt, 
mert nekünk megvan az ideális, élő és klasszikus megjelenésünk a 
földgömb munkássága nemzetközi szervezetének tiszta és teremtő 
formájában. Ford: Mácza János 
I— 
V. Tatlin: Üvegtorony (orosz) „Zenit"
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.