Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 5/6)

8 
A képarchitekíura geometriája eredetében, 
mint a természettel való kiegyezés, a kubizmussal mutat 
távoli rokonságod. Az ábrázoló képszerüség utolsó 
maradványainak levetésével a szuprematizmus közelébe 
került, melynek szürke és laza passzivitásával szemben 
azonban szin és konstrukció itt férfias, egyenes aktivitást 
jelent. Ez a tárgyatlanság és immanens szellemi ember- 
dokumentálás is emlékeztet emberen kiviíl álló valóság 
beli tárgyakra. Szó lehet a forma gerendaszerkezetéről, 
amerikai felhőkarcolók sematikus emlékéről, modern vas- 
hidivekről stb. De a képarchitekturának a technika szelle 
méhez és formájához való vonatkozása nem behódolás 
egy emberen kivid álló: isteni vagy metafizikai természet 
teremtő vagy kaotizáló elsőbbségének. A technika maga 
is emberi mű, a tudatnak egy logikusan uralt rétegéből 
olyan nyers vag^ előkészített természeti energiák és 
anyagok körébe vetítve, melyek teljesen hatalmunkban 
vannak. Térformáinak egyszerű és szigorúan törvényes 
viszonylatai olyan rendszert alkotnak, mely teljesen ön 
magára alapozva áll, tiszta önuralom és a maga lényegét 
minden ponton teljesen képes áttekinteni. Ennek a lényeg 
nek a tipizált volta tűi van minden alanyi érzés- és ösz 
tönlabirintokon, tragédián és patétikus erőlködésen. Nem 
tűr meg semmiféle személyes elkalandozást, a hangulatok 
elszigetelt magányának egyetlen búvóhelyet sem nyújt. 
Hatalmas indítások ezek olyan szellem részére, mely a 
metafizikai és szentimentális természeti hagyományok 
egész koloncát a teremtő jó istentől lefelé napjaink egyé 
nieskedő anarkizmusáíg elrúgta magától és a maga vázát 
akarja fölépíteni, mint az élet új, tragédia sterhek- 
től megszabadult rendjének és közösségének a 
gerincét. Ezek az emberi vonatkozások a szálak, 
melyek a képarchitekturától vissza a modern technikához 
vezetnek. De csak ezek. Mert a képarchitektura tárgyi 
lagos és konstruktív vonásainak különben semmi közük 
sincsen technikai művek elhatárolt hasznossági gondola 
tával. Formái sem ma, sem a jövőben nem vetik alá magu 
kat semmiféle gépi célszerűségnek. Mert minden mű 
vészet magva és létjogosultsága tiszta emberi vonások 
nyilvánításában rejlik. Egy Lissitzky konstruktív 
tárgyi fantáziába pl. technikailag lehet még annyira ser 
kentő, művészeti tartalma az intellektuális fölérzés ö n- 
értelmű dinamikájának objektiválásán múlik. Ha az 
utilitarizmus modern művészetünknek lényeges célja 
volna, nem pusztán kisérő jelensége, mely adva lehet, de 
el is maradhat, akkor a művészeti teremtés egyáltalán 
fölöslegessé és lehetetlenné válnék. Amily kevéssé tudta 
a régi művészet a természetet megismételni vagy fölül 
múlni, ép oly kevéssé áll módjában az új művészetnek, 
hogy a technikai formák szigorú gazdaságosságát, cél- 
és anyagszerüségét még csak meg is közelítse. De nincs 
is szüksége erre a megkötésre és önkorlátozásra. Amig 
élettöbbletünk van, mely a civilizáció összes hasznos 
követelményeinek elintézése után objektiválásra vár még, 
addig egyre hajt bennünket az ösztön, hogy sportot 
űzzünk és hogy örömeinket, földi győzelmi tudatunkat 
karcsú architektúrákban eregessük a magasba. 
A képárchitektura ilyen fölszabadult, elemi ember- és 
szellemenergiák kinyilatkoztatása. És mivel ennek a sza 
badságnak a cselekvő lendületét semmivel sem akarja 
megzavarni és megterhelni, ezért szállt fel transzcenden 
tális íelhőtengerek és tudatalatti mélyhomályok uralhatat- 
lan összefüggéseiből a tér teljes, korláttalan világos 
ságába, a forma lebegő zárkózottságához. Ezért kerüli 
el a tónusok hullámzó váltakozását, olvadó lirizmusok 
festői derülését, borulását. Ezért áll minden individualista 
szögletbeszoruláson kivül, geometriai formáinak teljes, 
rétegező frontalitásában, a párhuzamosan fölfelé törekvő 
tagozatok nyugalmas egyensúlyában, mint az élet földi 
kollektivitásában és egyensúlyé keltegető kiáltás, szellem 
architektúrája: kép- és szobor-architektura. 
A forma intellektuális egyszerűsége az alkotások 
építő anyagát a maga meztelen sajátosságában, mint vász 
nat, fát, üveget vagy fémet érvényesíti. Utakat egyenget 
A legnagyobb aeroplancsarnok (Amerika) „De Stijl"
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.