Full text: 365 : aktivista folyóirat (10 (1925), 2/3)

zott előítéleteit, esztétikai Ízlését, de légiókként az elet- 
benállás hogyan mikéntiségeit (szubtilitások, amik gya 
kran fel-sem jutnak a tudatosulásig): a proletáriátus a 
maga helyességeinek tekinti (ott, ahol nem elemeztetnek 
kíméletlenül szét), holott e látszólagos semmiségek teny 
észtik ki magukból az érzelmi behódolás, áhitatos pasz- 
szivitás és a reakció bacilusáit. 
A proletáriátus feladata, hogy az ember visszadassék 
az emberiségnek, politikailag: az osztálynélküli társada 
lom feltételeinek megteremtése. E nagy történelmi misz- 
szióra naponta rácáfol a robot, az érdektelen, örökké 
egyforma élettempó. Ezt a kiáltó ellenmondást világította 
át Marx prófétikus történelemfilozófiája. A munkás napi 
élete dialektikus: egyfelől ő támasztja meg mindennap a 
maga kezemunkájával a fennálló rend életalapját s más 
felől épp e munkával sietteti a bukását is egyben. így él 
a munkás egyfelől a legszörnyűbb jelenben, a kapitaliz 
mus profitmolochjának minden nap abszolút valóságá 
ban s igy él másfelől a felérzett végben, melynek tudása 
a nehéz időt átmenetté, úttá, naggyá és magasztossá szub- 
tilizálja. Marx óta a munka interpretálása változott 
meg míg az utópisták a nyers valóságot látták 
csak s mely igy abszolutizálva kétségbeejtő, vagy a leg- 
kiáltóbb méltánytalanságok enyhítésén buzgolkodtak 
vagy kilátástalan lázadásokba kergették bele a munkás 
ságot: addig Marx a helyzetből kiolvasta a fejlődés ten 
denciáját. És Marx óta az osztályharc értelme és gyakor 
lata nem az egyes munkás hogylétére irányul légióként, 
hanem az osztály megszervezésére, hogy mint olyan, a 
fejlődés tendenciáját tudatosan is siettesse és eredményei, 
ha itt az ideje, készen találják. 
Azok az írók, akik témájukat és inspirációjukat a pro 
letariátus életvilágából merítik, világnézetileg s hozzá 
állásukban ritkán jutnak csak el azzal egy magasságba. A 
legtöbben, s mennél inkább művészek, a szónak régi, im- 
pressziós értelmében, annál inkább a proletariátus aktuá 
lis, külsőséges életét érzik fel a legközvetlenebbül. Az 
ilyen művésznek nincs más választása, mint a legsötétebb 
naturalizmus színei után nyúlni. De kiknek ir akkor? 
Zola s a polgári társadalom nagy epikusai színeket és 
szagokat kerestek s erejük a visszaadó erő romantikus 
túlzásaiban mutatkozott meg. De érdekelheti-e s nyujt- 
hat-e valamit a proletariátusnak magának unt külső éle 
tüknek akármilyen megrikató felmutogatása? Neki nem 
reveláció, ő tudja legjobban, hogy mint egyén még csak 
nem is „érdekes" hanem pária s értékessé s egyáltalán 
emberré csak az teszi, ha egyesül az osztályharcban. A 
proletariátus époszának nincs hőse: azaz egy absztrakt 
fogalom a hőse: a munkásmozgalom. 
A közvetlen életábrázolás tehát nem megoldás, mert 
a munkásnak nincs és nem lehet jelentős szubjektív 
élete. (His mije szubjektív, ha nem a bajai, a gondjai 
s még azokban is milliókkal osztozkodik — egyébb, szub- 
tilisabb felérzésekre nem narad ideje): A naturalisztikus 
regény tehát a legjobb akarattal sem adhat egyebet, mint 
mechanizmusok között lejátszódó, sötét és Íztelen triviali 
tások sorozatát (amennyiben csak azt ábrázolná, „ami 
történik") de nem megoldás a másik sem apróiét k u 1t 
híveinek irodalma, akik tudatosan a munkásmozgalmat 
és nen a munkást állítják lyrájuk vagy epikájuk középpont 
jába. 
Ezeknek elbírálására elég ha a következőket idézem: 
„Ist es nicht merkwürdig, daB dér kommunistische 
Fiihrer Lenin voller Geringscüátzung sich von Gedichten 
ab merjcet, in denen jedes dritte herausgeschrieene Wort, 
wie Revolution, Proletarier, Kommunismus — ihm doch 
vertraut kiingen muB? ... Nein, es ist nicht merkwürdig, 
im Gegenteil es ist natürlich und gesetzmáBig." (Los- 
sowski: Warum Lenin Puskin liebte?) Mert hiszen nyíl* 
vánvaló, hogy a gesztus, a barrikádokra hívás, a lelkesü 
lés csak romantikus frázis egy olyan mozgalommal kap 
csolatban, amelynek legfőbb ereje a tudatos célrairányu- 
lás, az évtizedekre beállított lassú s megfontolt avance s 
amelynek frontja többnyire a gazdasági harcok drámaiat- 
lan terepén folyik le hurrák és attakok nélkül. (Illetve az 
atiakok többnyire egyoldalúak.) 
A költészet hivatása — s a mi időnkben fokozottab 
ban az — hogy az ember és ember, az ember és a ter 
mészet összetartozását minden széthasitottság és eltár- 
gyiasodás ellenére is újból és újból dukumentálja. Ez az 
összekapcsolás az, ami az igazi művészetet oly naggyá 
teszi: mert az igazi művészet nem állhat meg annak az 
ábrázolásánál, ami csak pusztán van, hanem meg 
csinálandó; nak érzi azt is, aminek lennie kell, 
amit az értelem és a kedély kiegészitésképen rá képes 
építeni a még nem kész világra. A mesterségesen körül 
szabdalt tárgygyal a költő már aláveti magát a részletek 
uralmának, korlátot emel legfőbb célja: a kozmikus egy 
ség feléreztetése elé. A téma egészen más feladat elé állít 
ja az alkoiót. n int az inspiráció: n ért a maga manifesz- 
tációja helyett — ami annyit jelent mint azember mani- 
fesztációja — most a természet egy kiválasztott darabját, 
egy gondolatot vagy egy érzelmi megkülönböztetést kell 
minnél megkapóbban, minnél szónokibb eszközökkel ki- 
különitenie magából. 
A teljes eltárgyiasodás, a költészetnek, mint egyszerű 
élet megnyilvánulásnak teljes kiforgatása azonban akkor 
kezdődött, amikor a költői hajlandóságot, mint képessé 
get épp úgy kisajátította a termelési rend, mint ahogy 
kisajátította a munkás testi erejét, a feltaláló szellemi 
képességeit. Ettől a pillanattól kezdve a költészet épp 
annvira ipar, mint az emberi termelés bármelyik ága. A 
témák egészen eluralkodnak a lényeg felett, az esztétikus 
pedig a közvetítő szerepében szabályozza a termékek 
ázsióját, kiállítás és külszín szerint s kritikájával gondos 
kodik a termelés nívójának fentartásáról, hogy a közön 
ség úgy kvalitásban, mint változatosságban a pillanatnyi 
Ízléshez híven, a legmegfelelőbb árut kapja kézhez. 
A költő — mint a termelési rend egyik, kevés fontos 
sággal biró eleme — épp oly kevéssé vonhatja ki magát 
az esztétikai tér i eléstörvények szabálya alól, mint ahogy 
senki nem teheti túl magát a kapitalista ideológiai struk 
túra eltárgyiasitó törvényein. Legfeljebb küzdhet ellenük 
egy-egy forradalmi alkotással. Ezeknek a művészeti for 
radalmaknak a jelentkezése mindig egy-egy áttörési kísér 
let: sikerül-e manifesztálni magunkat a szavak, fogalmak, 
frázisok megpodvásodott körzetén keresztül! 
Az uj költészet nem utánozza az életet külsőségeiben. 
De nem is tagadja meg, mint a szimbolizmus, mely az 
által, hogy álmokba sejtelmekbe és legendákba menekült, 
negative, a nem-tudomásul-vétel gyávaságával még félel 
metessebben merevebbé és változtathatatlanabb valósággá 
éreztette a valóságot, ami elől megfutamodott. Az uj 
költészet radikális kitörés, amennyiben a béklyókat fegy 
verül használja fel. Az uj vers a nyelv megkövült gondo 
latkavicsait a maga vízióira használja fel úgy, hogy nem 
törődik vele, mit szolgáltak eddig s mire alacsonyitotta 
le őket a társadalom. Minden szó, amit valaha ember 
kiejtett, egy-egy ősmanifesztáció, amiben minden későbi- 
nek a lehetősége benne foglaltatik. Ilyennek fogja fel az 
uj vers a szavakat. Minden szó végtelen és naiv, mint az 
alapjelentések. És ahová a szavak mutatnak az nem gon 
dolat, nem is érzés, hanem egy nyílt embertartalom. Az 
uj vers ilyenformán tisztára dinamikus erők megnyilvánu 
lása és értelmi elemzéssel legfeljebb csak megközelíthető. 
Németh Andor
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.