a a a2 Zurich a? KUNSTHAUS ZURICH a3/Z830 1933 1222a —Gedächtnisausstellung 22. DEZEMBER 1933 his 28. JANUAR 1934 KATALOG PREIS 50 RAPPEN