Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

4>HKyjeTe. OcjioÖo 
saBOßJbHB® Ha- «ao Ä a ce poroßopaaie? Haa caaMeiaaK Ha raaßa, op 
naCTB: öaJiaCTa ÖOCMCTBa H BacKpCHHT>£ ]ca 15 Maja po 15 cenTeMöpa — caaMa Ha raaßy!* CTan- 
hc HokH oaeT Kao BgjiKaaaa h B 
AapT — na pa ra Öap Merae Ha raasy. He — Hero 
MOSry 
öopöy — ca ÖyöAOBaHOM hhbpx raaBe. OHaK©, KaKO My ra je Tprasau, MeTiiyo. 
ä AyxoM y pyua! .. 
Beorpa« 
6. HOBßMÖpa 1925 
IbyöOMHp 
LHto Me HajBHine uypa — Aa (JiyTÖaa arpajy y Eh- 
rjiecKoj. To je anaK TeMnepaMCHtHa arpa a aena. Am, 
HeMoryfce je aaMacaara AMepaKanpa c THMe. Oh bo» 
ae baseball — AoeaAHy, ao saa 6ora, arpy. Ty ce ys- 
pyjaßajy, A& th CTpanne nyna raaßa oa Myae, jep He 
3Ham 36or nera. HMajy uanaoHaTe 3a arpaite kjih- 
KepHMa — HaMnnoHH jienux Hory, hqjkhot naaps, uypKi?, 
ManKe, nTHu,e, xopaae h t. p. SaHHMJbHB je jepano 
hq>khh. 
Jlene cy AMepHKaHKe — Hajaenuie weHe ~r a na 6e3 
ripeA Meceu, paHa y3ex aTea^e ca jeAHHM AMepaKaH- H3pa3a y ouaMa. Ba KOKGTyjeTe a yacasaTe y h>6hom 
neM, Te ce capa 03Öan>H0 cnpeMaM Ha npoaefce, 3a noraepy, a OHa Me^yTHM raepa, Kano BaM KpaßaTa 
Hüje Ha MecTy -- wto b He MO»e pa öype, jep cmo 
BaaKaHpa. Bpajaite je paeßHo h 6es xora He ha« 
3eHMCTHMKo hmcmo ms 
AMepHKe 
nej- 
H3Jio>K6y. IIejca>KH h K0Mn03MJi,wje. SaMHCJiHTe 
ca>KH: HyjopuiKH kpobobh a Ha KpoBOBHMa BOßeHH 
T3HK08H. Pa ahm ca KpoBa CBora aTea>ea — y 13 cnpa- Ha Jep ke ?e rypaTH h ra3BTa. Hyfceui Greek 
Ty. Cpehna BHCHHa! fpo3Ha aapMa HapseMHax h noA- f^P K ) HJIH Polack — uito cy OBpe norpflHa HMeHa. 
seMHHX >KejbeBHHpa 
h cbhx Apyrux npoMeTHHX cpep- 
CTaßa op Z R III (Los Angeles) ao jaxa aeponaana 
CaA pasyMeM pa3He CTynue o HaMa, y aaxoBaa ho- 
$ 
BHHäMa. Beae, aaMa3aHa 3eMa>a — um — „Macaao 
CBaKor Tana (aaa aMtpauKa „Tajna“). Oke paHe, öain caM Aafcy poiia y seMa»y xepoja, a Haljox oppnaHpe h 
cy Öaae seaHKe „Pulitzer Rads“ y Ba3Ayxy (TpKe) 
2 
parane“ -- nauie jepaH oa tbx, h3 Eypaneurre y Eeo- 
MpTBa a 6p3HHa300 Maa>a h 12Hauac. Bpe! KaA npo~ r P a A CTnraßiuax a Kpo3 BaanaHe nyTyjykBx AMepa- 
jypH HaA raaBOM Kao rpoM 
ocefcaTe 3ppaBa>e obc 
Kanapa. /JaÖOMe, carypHQ je pomao y ueTßpTaK. A ko 
HOBe pace h KpaTâK joj jkhbot y öypyfcHOCTa. TaKaB ce K °A Hac öpaje y nexBpTaK? rocnopaH MaHacTap? 
AOjaM HM3M ja. BeaauaHa itnxoBa je y tomb, uito cy No sir! H sa™, jepaHO 3aT0 oh »ac Ha3HBa,e 3aMa3a- 
hom HapBjOM -- papa öpHjaita — BepyjTe. Bropno je 
HHTaTH y HauiHM HOBHHaMa, uito ce oneT o AMepapa 
asoaoBaHH h HeMaiy janax cycepa 
AMepaKaHap Maao Macaa 
saine papa jep OBpe HeMa 
Ka(j)aHa. Oh h hc jepe c yiKHBaiteM, Oh Tpna y ceöe naine. CaMe aeMorynHOCTa! Harne HOBaHCKe BHtjiop- 
Kaaopaje. Oh acpepe. Jan je, caMO Maao Tyn, aaa Mapaje poaa3e aus dem Zenter Wien. Qcjio6oîjeH>e 
MHoro 
KaKO xofeexe. Mp3a cTpaupa 
a caM je to 
Hauia cy HOBHHapa MpTBa ayeana, Koja 3Hajy MaTe- 
6ao. Oh öpoja CBOj HapaoHajia3aM aa npopeHTe. Hanp. Phhh ]63hk, Maao HeManKa a Maao ^jpaHpycKa. Bh 
100°/o american. He poaBOjaaBa pa My ce rOBopa, Ka- 3HaTe 7-8je3HKa - BacTe 3a aax r/iyn. Tano je 6ap 
ko b y Hac Tora aaa OHOra, aMa. Hhko HeMa uito 
Cp6üH HMape 
Bpepa a OBpe. Joui po paHac hc Ha- 
caMHOM 6aao. y mom caynajy, He mhcjihm 6am caMO 
HOBHHape, Befc Moje Koaere. Ohc, ynpaBO H3 flapasa. 
^ox HOBCKa, Koja 6a mh 3Hao upoTyManaTa, 3auiTO ce Caftopeaa, OHaj y IlapH3y je 6oæm Hero OHaj y Bep- 
poor HBTa: nyp a door HHTa: pop! EpyKapaja je OBpe JiHHy am PyöeHC, jep je y napa3y, h t. p. AoaCTa, 
npoöaeM. Kop Hac je ynaTHHK. ÜHTeaeKTyaaap je OBpe .hobck Mopa OBaMO pa po^e na pa nocTaHe hobck, 
Heno'rpeöHO 3jio a y Hac je to 3Jia norpeöa. Mysa- KO i H moIih, pa cawi Kpua nyT Kpo3 oho Mope Ha- 
Ky OBpe cayiuajy Ha yuieca - mh je caymaMO raaeoM. 
uiax HHTeaeKTyaaaua -- Kojn cy jepaHO caMO to 
Ohh jepy yCTHMa — mh ctom3kom» Ohh caaKajy kh- A Bh Tocu. Mapahy?... BapaM H3 „3eHaTa“, pa CTpa- 
hhu,om — mb khhmom. Ohb Boae yMeTHO :t y Mysejy. paßaTe a KpuaTe. BopaTe ce! To je poöpo aaa u Tem- 
Ko Haje TaMO oöeuieH, HeKa ce „6eca aa npßa Kpa- K0 - flo^BTe osaMO, 6ap je 6op6a naafeeHa.. KaKO Ha- 
By rpaHy 
a 
hh na He ßpepa. My3eje Bope >KeHe, a 
flepy 
Mya<eBH. Ilo3opauiTe nocefeyje >KeHCKO — a 
H?-Haj? TeuiKo 6a ko TaKo a3pp>Kao — jyHaK je! He 
nauiHTe mh o ceöa TaKo Maao. HHaue o ceöa, iuto pa 
My>K nepe uapane. Ospe je H<eHCKH paj a saTO je po- BaM nauieM? Hce^eHBK, poiuao na papao, BepyjTe, h 
capaH: Taj paj. ÜHTepecaHTHa je AMepaKa — He Jby- TeniKO npopapeM TaMO rpe mh je mccto, noMano, aaa 
pa! Ohh cy y ToaaKO HHTepecaHTiia, uito cy -- Haj- unaK ape ce Hanpep. /JaßaH je Hyjopk (He IByjopK, to 
HeaHTepecaHTHaja. >KeHa ce oöaana cJjhho h poöpo -- I e eHraecKa asroßop!^ a Xy^con Hap KojaM öaui mb 
Mya< ape Ha yaau,a odynea ToaaKO, pa Hejpe Har — CTaHyjeMO y 82roj yaapa -- West, 
aae -- uito ce paHac Mopa pa Hpe oöyueH. flocapHH Ax, jyTpa y Hyjopny — He3aöopaBa>aBa. One aa^e, 
cy y CTaHpapH3apaii,y CBera. AMepaKaHap CBano jyT- 0H0 PHMa.eH>e a capeHe. TemKO je op Tora paCTaTa 
po npy>KH raaßy Kpo3 npoaop — xofce aa aaa neiie ce > tbiuko. H rapaH je Hyjopic — rypajy Bac CTpaH- 
napaTH Kama. HpeTe y B03: kmuho BpeMe be cmane mo. 4 a > othIjh opaßpe, uito npe. H Tano ce y BaMa Beu- 
Ba y Baron aaa Byc aan Ha yaapy. Kaasaua! CßaKa, H0 hêuito öopa, BeL npeMa TOMe, y kom CTe peay 
op KaH«3a na po Herepa a Kpos CBe ppyre Haaace : 
- H a «oa« H«a .Rubbers“ kjh«. nporaeTCTBo - ü“" “ m} ’ “ y i0 0,1 ■ ,o4c "- a - 
r-tja
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.