Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 2)

32 
tengelyek között egészen a polaritásig ható feszültséget monumentális emlékművek 
teremtenek dadaista hatások eredménye. Az abszolút 
egyszerű és törvényszerű jövőnek a káotikus mával 
szemben dialektikusán Szélső hangsúlyozása gyakran 
tulvezeti őket minden, tárgyhoz kötött ábrázolásbcli 
határon. Ezek a mozzanatok útjában állanak ,még a 
tömeghez szóló közvetlen beszédnek, holott éppen arról 
volna szó, hogy a művészet a tömegek civilizativ és túl 
ezen: kultúrái fölemelése legyen. Másrészt éppen a 
formának ez a demonstrativ egyszerűsége és mégis: 
világot áthidaló hatalomra való vágyódása az, amiben 
a jövőnek minden ígérete benne feszül. Mert a tér 
és forma lázadó robbanásait architektonikus akarat 
urálija. A szellem sugárzó tisztasága és koncentrációja 
metszeteit ágyazza fába 
vagy linóleumba; tornyokat és diagonális korlátokat 
fest, melyek úgy hatnak mint akárcsak törvénytáblái 
és riadó jelzései a társadalmi forradalomnak. A kifejezés 
és a forma legmagasabb egységét teszik ezek az alkotá 
sok; zárkózottságuk a legvégletesebb szigorral távolo 
dik parancsoló frontalitássá; silóba egyenesedve maga 
san áll a ma minden anarchizáló és lényegtelen, relati- 
vizált elkülönülései fölött. Vallássá emelt civilizáció, 
uj kulturperspektiva, tagadásból és széretetből támadt 
kiáltvány: 
TETTREHIVÁS! 
Kállai Ernő 
' Olvasóinkhoz és barátainkhoz! 
A mérhetetlenül dráguló' előállítási költségek következtében lapunk árát 120 koronára voltunk kénytelenek 
felemelni. Kérjük olvasóinkat és barátainkat* hogy előfizetők gyűjtésével s a lap minél intenzivebb terjesz 
tésével támogassanak a továbbiakban is bennünket, mert csak igy leszünk képesek lapunkat föntartani s 
kiadványainkat szaporítani. i . > - 
Uj kiadványaink 
300 számozott amatőr példányban. 
1. Archipénko: Képeskönyv 14 klisé 
vel, Iwan Go 11 előszavával ára: 200 o.K., 
15 szokol, 20 lei, 10 dinár, 5 Ura, 20 márka, 
1 / 2 dollár, 1 sv. korona. 
2. Barta: Tisztelt Hullaház kiált 
ványok 500 o. K., 20 szokol, 15 dinár, 
25 lei, 25 márka, 1 dollár, l x / 2 sv. korona, 
5 líra. 
3. Kassák: Bildarchitektur, tanul 
mány 7 linóleum metszettel 50 számo 
zott példányban 1000 o. K., 30 szokol, 
20 dinár, 40 lei, 10 lira, 35 márka, 1 dollár, 
2 sv. korona. 
4. Kudlák: Gitár és konflisló versek, 
a szerző metszeteivel 200 o.K., 15 szokol, 
10 dinár, 20 lei, 20 márka, 5 lira, V 2 dollár, 
1 sv. korona. 
5. Mácza: Teljes színpad, tanul 
mányok 200 o. K., 15 szokol, 10 dinár, 
20 lei, 20 márka, 5 lira, l L dollár, 
1 sv. korona. 
6. Moholy-Nagy: Képeskönyv, 
Mátyás Péter tanulmányával, 13 klisé 
vel 200 o. K., 15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 
20 márka, 1 / 2 dollár, 5 lira, 1 sv. korona. 
7. Simon: Kinyilatkoztatás, versek, 
Matt is eh metszetekkel 200 o. K., 
15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, 
5 lira, i/ 2 dollár, 1 sv. korona. 
8. Újvári: Prózák, Orosz rajzaival 
200 o.'K., 15 szokol, 20 lei, 10 dinár, 
20 márka, 1 / 2 dollár, 1 sv. korona. 
Előadóestélyeink 
Ősszel megkezdett előadóestélyein 
ket ez évben még intenzivebben 
akarjuk folytatni.- Legközelebbi 
estéinkről pontos dátumot és rész 
letes műsort a Ma legközelebbi 
számában és a napilapokban adunk. 
Könyvosztályunk 
Itt közüljük olvasóinkkal, hogy ott 
honi mintára könyvosztályt létesí 
tünk. Kiadóhivatalunk utján, minden- 
nyelvű és fajtájú uj irodalmi és 
képzőművészeti folyóiratok 
és könyvek beszerzésére 
vállalkozunk. Érdeklődőknek 
prospektussal szolgálunk. 
A felsorolt könyvek csakis 
készpénzfizetés ellenében rendel 
hetők meg a MA kiadóhivatalában, 
Wien, XIII., Amalienstráfié 26 
A MA pártoló és elő 
fizetési ára: 
Pártolótsági dij egy évre: 2000 o. K., 100szokol, 
60 dinár, 100 lei, 100 márka, 50 lira, 50 frank, 
25 svájci frank, 10 dollár, 20 sv. kor. 
Előfizetési dij 
egy évre: 
1200 K. 
75 szokol 
40 dinár 
75 lei 
75 mátka 
20 sv. korona 
4 dollár 
20 lira 
20 frank 
8 sv. frank 
fél évre; 
600 K. 
40 szokol 
20 djnár 
40 lei 
40 márka 
10 sv. korona 
2 dollár 
10 lira 
10 frank 
4 sv. frank 
Egyes szám ára: 
120 K,, 7 szoko , 4 dinár, 10 lei, 6 márka, 1 és fél 
sv. korona, 25 cent. 2 lira, 2 frank. 
A HA amatör számárnak 
előfizetési ára: 
(megjelenik 50 példányban.) 
egy évre: 
2000 K. 
100 szokol 
100 márka 
60 dinár 
50 lira 
100 lei 
Í0 dollár 
fél évre: 
1000 K. 
50 szokol 
50 márk . 
30 dinár 
25 lira 
50 lei 
5 dollár 
Egyes számonként 
nem kapható! 
A MA VII. évfolyam első számának tartalomjegyzéke: 
K. Sehwitters: Cigarren. — Coctean: Három költemény. — Mátyás Péter : Kassák Lajos képarchitekiurájáról. — 
Tristan Tzara: Antipirin úr első menyben kalandja. — Barta Sándor: Építkezők (dráma) — LucianoFolgore: 
Vers. — Mihályi Ödön: Tehénke. — Forbáth Imre: Három vers. — Pierre Reveráy: Formáció, Kritika, 
Módszer. — Kassák Lajos: Metszetei és képei — a MA koréból. 
i n mi iimrinn m i iimr ■■ínTin-nmriiiiimwaOTTirmiriiriifflwwnwTMnmwwnriiMMiwrai-iim^ 
„Ma" havonta egyszer megjelenő aktivista művészeti és társadalmi folyóirat. Szerkeszti: Kassák Lajos. Hetyettes 
szerkesztők: Uitz Béla és Barta Sándor. Felelős szerkesztő: Josepb Kai mer. Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal: Wien, XIII., flmalienstrafte 26/11. Németországi képviselőnk: Moholy Nagy L ászló, Berlin W 35, 
Lützowstrasse 73, fltelier. Csehországi képviselőnk: Kudlák Lajos, Lucenec, Massarikova u. 11. 
Szlovákiai képviselőnk: Mácza János, Kossice Massarikova u, 25. Jugoszláviai képviselőnk: B. Tokin, Zagreb, Hatzoya 9/1. 
.VII. évf., 2. szám. Megjelenés dátuma 1922 Január 1. fl lap minden cikkéért a szerző felel, 
fgyes szám ára 120 o. lí.. 7 szokol, 4 dili ár, 1© lei. 
Druck: „Elbemühl" Wien, IX., Berggasse 31. —
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.