► 
' 
i 
, 
I \/i 
Redakce „Pásma“ doporučuje k největšímu rozšířeni tyto knihy a publikace, 
z nichž některé, jak dále uvedeno, zakoupila administrace „Pásma“ pro své 
předplatitele jako prémie, jež zasílá za cenu sníženou. Pro informaci jsou sděleny 
i krámské ceny. 
t 
5 
C. 
3 
! 
Jaroslav Seifert: Město v slzách. Prvá sbírka veršů člena 
knihou nepostradatelnou v 
niku, Řeč davu, Děti z předměstí, 
Hříšné město, Plátno 
Předmluva Devětsilu. Prvé vydání bylo rozebráno v několika týdnech. II. vydání Kč 16 - 
slova. Nezbytná, krásně a podle originálu upravená příručka futuristického básníka a teoretika, pojednávající o nových slovesných 
konstrukcích, o novém používání slov, o vlivu civilisačního charakteru doby na základní přeměnu literárního umění. Vzorné a přesné 
kopie příloh futuristických básní odůvodňují značnou oblibu českého čtenáře k této knize, jež se dočkala v nejkratším čase druhého 
vydání. Cena knihy Kč 20—. B Karel Teige: Archipenko. Čtenář mladé generace, jenž nezná této základní analysy mohutného zjevu Archipenkova, sochaře 
jenž s Lipchitzem a Zadkinem, usilují o přetvoření sochařství, znamenitého tvůrce skulpturální malby, není dokonale informován o jednom z nejlepších umělců pří 
tomnosti a opožďuje se v chápání tendencí rozsáhlé tvorby nové a aktuelní. Kniha je bohatě ilustrována a její láce by ji měla vložiti do rukou všech moderních 
inteligentů. Čena Kč 4-—, pro odběratele „Pásma", kteří objednají 10 knížek, 1 gratis. B K. Schulz : Teglmaierovy železárny. Prvá tendenční kniha mladého 
našeho spolupracovníka, komunistický román, těšící se pozornosti dělníků a jejich organisací. Cena Kč 12 ; —. K. Schulz: Sever, západ, východ, jih. Sbírka 
moderních, neobyčejně poutavých povídek, v nichž se zrcadlí jednak esprit revolučního autora, jednak sféra vkusů, charakteru, směrů, stavů, jimiž jest prosycen 
obraz těchto let. Transatlantiky, romantismus majáků, život ohromných hotelů, kouzelné lásky, svět, jejž tolik jsme se naučili milovati v Bret Hartovi, v Londo 
novi, Verneovi a Kellermannovi, jsou na všech stranách této knihy. Cena Kč 15 - —. B Disk č. 1. Prvý principielně přísný projev Devětsilu jako moderní generace. 
Články, básně, reprodukce. Štýrský, Teige, Honzl, Seifert, Černík, Prampolini, Birot, Clowni Fratellini, Nezval, Goll, Soupault, Archipenko a dlouhá řada jiných. 
Cena tohoto ukončeného a samostatného čísla Kč 6\—, pro odběratele „Pásma" Kč 4:20. B Vít Nezval: Pantomima. Básnický almanach, prvý výrazný projev 
poetismu světového významu. Obsah: Abeceda, Rodina harlekýnů, Papoušek na motocyklu. Depeše na kolečkách, Týden v barvách, Podivuhodný kouzelník atd. 
Jedinečná úprava! Vzorný tisk nejrůznějšími typy. Cena Kč 36 - —. B Sborník Devětsil. 200 stran, zásadní články „Devětsilu“, básně, reprodukce, vzorný tisk, 
klíčk poznání programu české umělecké avantgardy, spolupráce ciziny, nezbytná kniha soudobého intelektu, již si opatřte ve svém zájmu. Cena Kč 60--, pro odbě 
ratele „Pásma 11 pouze Kě 30 — ggj Sborník Život II. Druhý, stejně rozsáhlý, pronikavě internacionální, obrazový almanach, řeší všechny problémy aktuelní kultury 
ze stanoviska revolučního a konstruktivistického. Krásné a bezvadné fotografie, skvělé teksty, kniha, jež má úspěchy za hranicemi. Cena Kč60 - B George Grosz: 
Ecce homo. Krásně vypravené album tendenčních karikatur z erotického zákulisí přítomnosti: obrazy z velkoměstských živností řemeslné vášně, z nevěstinců 
a z měšťáckých salonů, kde se laskají maitressy a kde nahá strašlivost člověka a pokřivené vášně dokumentují naprosté vykolejení intimních pudů. Říšskoněmeckými 
soudy autor odsouzen pro toto dílo, jež podlehlo konfiskaci. Cena alba Kč 120'-, album s barevnými přílohami, (litografiemi) Kč 365‘— B Jar. Seifert: Samá 
láska. Druhá sbírka básníka, který právě vydává novou sbírku veršů „Na vlnách T. S. F.“. Básně: Elektrická lyra, Jarní, Sloky milostné, Paříž, Hodina míru, 
Ukolébavka, Báseň k Novému roku, Píseň o dívkách, Slavný den, Verše na památku revoluce, Verše o lásce, vraždě a šibenici, Námořník, Černoch, Prstýnek, 
Všecky krásy světa. Cena Kč 16’-. B George Grosz: Abrechnung folgt. Kniha politické karikatury, nejúčinnějšího nástroje výtvarného umění ve službách ten 
dence. Kniha účinnější než politický traktát, sentimentální román nebo naturalistický obraz. Cena Kč 15'-. B Čtěte a žádejte knihy: Karel Teige, Kino, film, divadlo; 
W. Lindner, Ingenieurbauten; G. Grosz, Das Gesicht der herrschenden Klasse; J. Seifert, Na vlnách T. S. F,; Vít Nezval, Jiří Wolker; G. K. Chesterton, Moudrost 
otce Browna; G. Grosz, Mit Pinsel u. Schere-; Host č. 2, ruské nové umění; Otto Dix, Der Krieg; Fr. Kiesler: Katalog, Programm Almanach der internationalen 
Ausstellung der neuen Theatertechnik in Wien 1924. B Svými objednávkami vychováváte knihkupce, kteří jsou nuceni upustiti od výlučné reakčnosti ve svém 
knižním repertoáru. Pracujte více pro moderní revui a novou knihu. g§j 
. jejíž tendence a nová moderní vise činí ji 
knihovně moderních lidí. Básně: Báseň úvodní, Monolog bezrukého vojáka, Prosinec, Modlitba na chod- 
Na vojenském hřbitově, Revoluce, Dobrá zvěst, Konec války, Zpívaná modlitba, Večer na pavlači, 
v kinu,_ V Getsemanské zahradě, Město v slzách, Stvoření světa, Báseň nejpokornější. Obálka K. Teigeho. 
F. T. Marinetti: Osvobozená 
Devětsilu 
íi 
t) 
t 
t 
V 
. . 
m 
%SB 
5 
28 
'i 
li 
■ ú 
m 
5* 
E 
«í 
& 
V 
l.f 
r 
* 
r 
i 
9 
* 
mo 
děrní 
n i 
+ 
> 
i 
r 
k 1 I I k I 11 I I I 1 1 I 1 1 I 1 t 1 I I 11 I I I 1 I I I 1 1 11 I I I I I 111 1111 i I li i 11 14 I 
9 
\ 
í 
ß 
fi r 
A 
i. 
* * 
m 
v # 
-•v 
i 
✓ 
föniikßupectvi 
1 
\ 
I 
i 
3 
jest podnik studentský a svépomocný a má na 
skladě veškerou literaturu moderního rázu. 
Právě vydalo skvostně a jedinečně vypravenou 
knihu : 
est une entreprise sociale des étudiants, qui á en 
magasin toute literatuře modeme. 
Elle vient de publier un livre ď un équipement 
magnifique et unique: 
ist ein soziales Studentenunternehmen, das die ge 
samte literatur modernen Stils am Lager hat. 
Hat soeben ein prächtigst ausgestattetes Buch 
herausgegeben: 
is a social students establishment keeping in störe 
any literatuře of modern style. 
Recently it published a splendidly equiped and 
unique book: 
iE® ^ TT O I .ML 2X 
^ JE ZYÄI 
VIT 
CH» 
CB 
CB 
Envois pour la Campagne et V étranger par courrier. 
Aidez a une entreprise sociale, j 
Zásilky na venek a do ciziny obratem pošty. 
Consignments to the country and abroad by return 
of post 
Help this social establishment. 
Sendungen in die Provinz und ins Ausland wer 
den umgehend erledigt. 
Unterstützet dieses soziale Unternehmen. 
s 
» 
Podporujte svépomocný podnik. 
4 
\ 
A 
- 
i 
5 
V 
] 
& 
i 
■ J 
k Od 12. do 15. prosince: Příšerní hosté. Znamenitá americká veselohra. Od 16. do 18. prosince: KjJyž zima přichází. Zfilmovaný Hutchinsomiv román, který má mnoho milionů čtenářů. Od 19. do 21. pro 
since : Zena guvernérova. Pracovala pro něho, šetřila pro něho, přivedla ho na dráhu úspěchu - ale pak se objevila mladá svůdná žena. . . ! Od 22. do 23. prosince: Na sever od Hudsonu. Dobrodružný 
příběh z divočiny V severní Kanadě. Od 25. do 28. prosince: Bílý ráj, nejlepší český film této sezóny s Karlem Lámačem a A n n o u On dráhovou. Od 29 prosince do 1. ledna: Tom Mix, cowbov- 
kavalír, podařená taškařice o neohrabaném jezdci z divokého západu, jenž se octne ve velkoměstě mezi t. zv. „lepší společností". Veskrze premiéry, dosud v Brně nehrané! Změny vyhraženy. 
’ 
■ 
i 
« 
n 
> 
f 
« 
4 
* 
• • 
• t 
• • 
A 
• • 
• » 
• m 
% • 
• • 
i • 
t • 
k § 
• • 
í* 
t m 
* • 
IV A 
ar- 
T E 
• • 
• • 
• • 
• I 
Knihkupectví 
ME ü B E E 
• • 
• • 
r 
Librairie 
• » 
Booktrade 
M O 
Iv I 
• 9 
Libreria 
E 
1 v I ^ 
M O 
■ 
Boekhandel • • 
* 
SPOJENÉ 
ZÁVODY, A. S. 
’ 
• • • 
RÉUNIS, SOC. AN. 
ETABLISSEMENTS 
Ksiegarnia j • 
• • 
U 
WORKS, LTD. 
UNITED 
• • 
STABIL I ME NTI 
R I U N I T I, S. A. 
Buchhandlung y 
# 
' 
W E R- K E, A. G. 
VEREINIGTE 
Kmiro- 
npOAaBHecKiß 
r 
BRNO, TCHÉCOSLOVAQUIE. 
» 
« 
j 
* 
PARIS - BRUXELLES 
PRAGUE 
BRNO 
/ 
í 
• i 
t i 
• • 
# • 
• • 
• o 
• • 
• » 
1» 
♦ 
* 
9 
. 
* 
í 
PÁSMO«, MEZINÁRODNI MODERNÍ LETÁK. Vychází 10. každého měsíce. Redakce: Černík, Halas, Václavek. Zodpovědný redaktor, nakladatel a majitel: Nakladatelství »Devětsil 
(A. Černík), Brno-Juliánov, Husovo nábř. 10. Redakce a adm.: tamtéž. Pražská redakce: Krejcar, Seifert, Teige. Adr.: Praha II., Cenná 12a. Directeur délegué pour Ia France: Ší 
Uadr.: Paris VI e, Rue Séguier 14.. Cena čísla Kč 3.30, předplatné na 10 čísel Kč 30.—, pro činné a přispív. členy U. "S. Devětsilu a Brněnského Devětsilu Kč 25.— 
dvě čísla předem. Těmto odběratelům bude vždy do posledního placeného čísla vložena platenka pošt. šek. úřadu. Odběratelům, platícím nedbale, zastaví admin. další zasílání časopisu. 
Krajinským- spolkům student, a důvěryhodným osobám, jež prodají více než 5 čísel, poskytne admin. slevy. Nakladatelům, kteří nezasílají recens. výtisků knih, kritikům, kteří o listu ne 
píší, listům, jež neposílají výměnových nebo dokladových čísel, není »Pásmo« zasíláno. □ Prix du numéro pour 1’étranger Kč 4.30. □ Velmi úspěšná inserce moderních průmyslových 
kulturních podniků. □ Tiskárna: Ant. Odehnal, Brno. 
. * i - r i V ' , . . C , .. * — % 
I 
» 
« 
tna. 
. Lze platiti nejméně 
a 
* 
- 
12 
t
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.