Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

Да не заостанемо y култури и социјалном вање Хамлета“, чија je главна нит — з«ии 
7Л 
вассштању, ми смо покаткад читали и тај тистичка 
y питању Истока и Згшада, y 
часопкс 
ако ce je тицало штогод зсни 
итању „здраног инстинкта наше расе“, y 
тизма вли зенитиста. Тако y св. од 16. јаи. питању „приблнжавањз опште — светском* 
ловодом зенитнстичког романа Маријана тј. y патању „орнгиналног израза 
ii 
и та- 
Мвкца: „Флномен Мајмун", нзђосмо и овај ко многиж других зшвгиствзквх зрнаца. Тај 
културни докуменат: — 
бесловесног трабуњања, 
„То je гомила частунац, прежиза ту зеиктвстачку идео~ 
прошарана y логију Исток — Запад већ неколзко годвна, 
књизи разним типографским чудима и ша- готово y свим својим написима, (Види фељ- 
рама (!), штампаној сввма типовима слова(!), тоне оокојног „Препорода“ и покојиог 
недуховитој, неинтелигентној, досздној и „Новог Ласта“!) Овај сисавац зенитззма био 
глу soj 
• t • 
Књига je тако лепа, да 
згледа да 
и 
ју je гшсао кахав жаЈмун, нгго човек 
je устут шеф кабинета Мие. Просвете 1924 
И тако, y том културтрегерском часо- 
Бриљантан стил! Овај прихаз, који je пре пису, око кога су ce купили некада сви они, 
свега доказ хултурности, врвк од подмета- којв су као гњилејабуке отпадали од здра- 
ња и лажи, a кије на потписан. Међутим, y вог и плодоносног стабла, часописа „Зени- 
истој свесцн Г. Пандур. Сима бранећи ce 
та 
(( 
који су нас следовали или подра- 
од напасти Г. Стефааовићеве оптужбе, пи- жавали, сваки ce je прославио y антизени- 
ше ово: „разни аноними, за које Шопен- тистичкој борби, на свој начин. Такође 
хауер каже да их треба, с обзиром на њи- cas* пређашњн урсдник (Ранко Млгдено- 
хов занат скривених непријатеља књвжевно* вић), који je смерно али без успеха, нуђен 
сти, тмтулисати речима „Господин Нико* 
или 
лвста“. 
за сарадника „Зениту“ још дох je био 
Господин Бвтанга“ нз тога и тога швајцарски студент 
он ce je прославио 
Дакле, молкм Вас Г. уредниче, изволвте и својом каријеро« 
својим бунцањима о позоришту и драми, 
За 
CBOje епигонство 
нам y „Мисли 
Господин Ннко 
саопштити, — ксји je то нагр"ђен je најпре секретарством y Нар. 
шеф кабишта 
или Госпођа Битанга ni- Позоришту, a данас je 
сац горе наведенвх глупости — и ko je тај Министра Просвете. (Ту лакајску татулу но- 
Ваш сарадник? Ако сте којом несрећом сио je и садањи уредник „Мислв“) Дчиста, 
ви то сами, онда не тражимо одговора. 
Али има још и забавнијег материјала. „Ma 
cao“ од 1. окт. 1923. има уредников чла- 
ов?,ј пут je примамљив за све ефемерне и 
неталентоване књмжевне пикакавце, a н нај- 
бољи je доказ, да je „Macao“ ипак — соци- 
нак „Данашње књижевне ориентацвје“, који алан. часопис! Јер „Мисао“ je фзбрвка ше- 
би ce могао назвати и памфлетом против фова за кабинет Министарства Просвете. 
свега новог y нашој књижевности. Пандур. Лаферује по умереној цени. 
Сима пвше ово: „код треће групе пи- Све je то привилегвсано и допуштено y 
саца, јсдном покрету који je настао тек нашој књижевност». Ситни људи, ситни 
после рата и који je дошао са стране (sic), таленги, ситне амбицнје! Ругати ce „Зениту“ 
ствари етоје управо наопако. Више ек- 
и 
споненти једне полвтичке нсго какве књи- 
зенитизму — умију они то срамно и 
бестидно. Огласити зенитизам за мртваца, 
жевне в уметнвчке идеологије, писци ове a на његов крст и заставу прикачитв своје 
групе имали су нжјввше смелости, a најма- гњнле плодове — умвју онв то без савесгв 
ње вредноств“. 
и скрупула. Не пропусте онв нвкада прн- 
Ова подметања в ове подвале су ненадма- 
лнку 
a да ce не баце блатом на наше 
II 
не. Зар не: „један покрет“ то je зенитв- образе в на наш рад 
од кога в онв 
зам! 
„писцв ове групе“ то су зенвтвсти! жввотаре. Али, мв ћемо в даље уметв да 
Зар не мврвшу горњв цитати по кукавич- ce боримо и да ce бранимо од 
књвжев 
кој в прљавој девунциацији? 
них пккаваца, парасвта в платијатора 
Алв зато, неколвко страна вза овог пан- (Наставвће ce) 
дурског гледвшта на „један покрет“ налазв 
ce напвс неког Велмара Јанковвћа „Дозв- 
п». и. 
» 
У Паризу има културних људи али нема културе 
Културни људи су y таквој мањини 
вина y Атлански Океан“ 
као да сте просули чашу 
Бранко Ве ПОЉАНСКИ
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.