Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

КАЈЗЕР 
И 
ГУЛИВЕРОВА ПУТОВАЊА 
Један филм, upss ком нам ce намеће књижевна паралела 
то ти фијакери, бицикли. аутожобили и ка- 
миони, од којих ce je уклањао, y којима je 
дневно гледао своје непријатеље који ће га 
смлавчтн при сваком прелззу улнце.?! Зар 
су то ти излози, дућани, базари и радње y 
којижа би годашње купио no једно одело 
Фшш откривања света, живота и свих ње- и 1 пар цип?ла, a сваке друге по један 
гових могућности. Филм 1,500000000 Кра* шешир!? Зар су то ти људи који би га 
стофора Коломба! Филм који тражи излаз гуркали y тражвају сраво онда, кад® je чи- 
из данашњег унутрашњег сиромаштва. тао y новинама нешто занимљиво? Па зар 
Свгг ce врти. Око сунца. A ово око неког ок није видео, да je живот увек иов, за- 
другог сунца. Дан и ноћ. Умирзње и р; ђа- нимљив, хиљадогуб, калеидоскопски шарен, 
ње. Плима и осека. Тачношћу Зенит часов- сваког момента — други живот! 
ника полази мој ујак, дневно y 8 и 35, на Глгд за животом! ! ! 
W. С. Ујутро иде жена на пијацу, затим ce Он, до тада посматрач, који ce свија y чу- 
кува, једе, перу судови, једе, кува, W С., ђењу клаунским пернпетијажа, коме очи на 
спава и т. д. 
Наједном: Интеромпт. 
Негде, нешто y межаниз&у стане. 
Машинерија револтира. 
махове постају велике ко планете, које би 
могле прогут&ти ту земљу, коме ce ноздр- 
ве шире, да увлачи мирис бензина, нафте, 
Напоље 
ван себе!! 
котија и страсног зноја 
он да Еступа и 
баца ce y тај жшвот: неспретно, ћошкасто. 
Девиза je: ван круга!! Напред, напред ступа гренадир живота. У 
Прекинут« ланце који вежу човека на вечно руци кишобран, на глави халбцилиндер 
једнак ритам од 24 часа 
пукнути револ« 1848 године. Маршира, скаче, рони y вртлогу 
вером y центрум тог система, y фантожа живота, улице. Чезаутљиво голе руке жељ 
мајмуна који држи све те ланце и који нас 
сили y јарам 24 часовног дана. 
Ево: овде почиње филм. 
не пара, увијају ce око њега и увлаче га 
y утробу ноћног бара. Он ce свија, врт 
ко чигра, обо$и од морске болести живо- 
Он: чиновник, сиирен дом, чека ce вечера. та, долази к себи, нестаје y страсти коцке, 
Сенке са улице, рефлекси ноћи, фантожи губи, изгуби све: новац, коштење н прстен, 
ноћи играју по плафону, заплвћу ce све симбол 15 годнтњег брака. Из сивих ка- 
живље. Дрмају, буде, ударају по деценија- такомби проституције и злочина нзвлач 
ма, старим наслагама његове душе, нави га оолицаја оптужују га рада злочина. 
кама и обичајима, бедношћу и сивошћу Руке праведносги згрче ce над њнм пуне 
свакндашњице, апелнрају на праинстинкте претње и његова ушеса већ чују ванредна 
панживота, покрећу м^шту, скидају сема • издања новина: г Сензацијонални злочин“ 
форе. Преме^у шине и посгављају их на чиновник X. 37 година беспрекоран и ре- 
друго место према другом циљу. У нео- ван, убија из љубоморе, y стану једнепро- 
дређеност. У хаотични ннтегритет живота. ститутке. Ванредно издање! Ужас, катз- 
Данашњег живота. Улиде. 
строфз! Он није дорасао пунокрвном животу! 
Из трепетљивих рсфлекса искристализују Једна ноћ га je убила. 
ce садржаји чежња: бес брзвне, еманципа 
Каји 
II 
железна шипка, врат 
ција од силе теже, еротвчни смех једне Но он није крив. То, сем убице, y том ча- 
надкурве, симфоније машина, урнебесни крик су добро зна и полицијски амсар. 
сирена, рингелшаила и релвеја — Живот. Ујутро, кости ноћи облећу, клепетају ули- 
И повуче га. цом. Мртва улица. 
Он, чиновник, трабант и статиста Њгг. Вел. Он ce враћа. Бродоломац. У сигурну луку 
Навике, револтира, и полази да открије и y вечии круг. Машинераје заклвпећу, сви 
свет. Живот. зупци опет добро држе. Траесмисије ce ра- 
Улица je филж његове Одисеје и Енејиде. запну, и механмзам ce опет стави y старо 
Он открива. Испрва сасвим безлично. Ko 
кретање 
гледалац, ко једина публика y великом ам- старо гвожђе. 
док ce једног дана не баци y 
фитеатру живота. 
О свежу томе пева Груне y једноноћној о 
Чуди ce. Ненадмашиво ce чуди. Ta, зар да дисеји човека 20. века. A Еуген Клепфер, 
он то све по први пут гледа и види? Зар као чиновник козмлоса поставио je себи 
je то та улица којом je он пролазио, пу- незабораван споменик y историји филма. 
них 17 година, 4 пута дневно, y канцеларију 
на ручак, y канцеларију на вечеру. Зар су 
Т. к. ФОДОР 
Београд
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.